ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
[Download .zip/34 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

 
 
 
 
 
21/9/2018
 
21/9/2018
 
20/9/2018

โครงการส่งเสริมและเพิ่มพูนศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครนครปฐม
 

ประชุมประชาคมชุมชนนคร (รวม ๔ เขต) และประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อยเขตเทศบาลนครนครปฐม
 

เทศบาลเคลื่อนที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/9/2018
 
17/9/2018
 
10/9/2018

เครื่องหมายสยบไพรี
 

ร่วมงานวันศิลป์ พีระศรี ๑๒๖ ปี
 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
 
 
 
 
  
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  
   
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแทนใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาที่สูญหาย
 •  
 • การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
 •  
 • การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
 • โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากลจำนวน ๑ ชุด (จำนวน ๗ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน จำนวน ๓๕,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก จำนวน ๗๕๐ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
 • ประชาสัมพันธ์ ฉลากโภชนาการคืออะไร?
 •  
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชนนคร (รวม ๔ เขต) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยเชิงรุกใหญ่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑
 •  
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชน เขต ๔ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าสมาคมตั้งศรี (ชุมชนตั้งศรี)
 •  
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชน เขต ๓ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฟ้าใส โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
 •   อ่านทั้งหมด>  

   
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.