บุคลากรนายหมวดโทเอกพันธุ์ คุปตวัช
นายกเทศมนตรีนครนครปฐม
         

นายสุเทพ แสงเพลิง
รองนายกเทศมนตรี

นายปริญญา จินต์จันทรวงศ์
รองนายกเทศมนตรี

นายรัฐพล ไหลธนานนท์
รองนายกเทศมนตรี

นายรัฐการ พรรณพัฒน์
รองนายกเทศมนตรี
         

นายชลิต ตุ้มทองคำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นางสาวทศนาถ อุนทริจันทร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายชวลิศร์ เวชวงศ์วาน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

พ.อ.ชะโอด ว่องไว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
         

นายสมพร ใช้บางยาง
ที่ปรึกษาเทศบาล

นายจตุพร พงษ์ขวัญ
เลขานุการนายกเทศมนตรี