บุคลากรนายเสรินทร์ แก้วพิจิตร
นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

นายสมโชค พงษ์ขวัญ
รองนายกเทศมนตรีนครนครปฐม

นายสุเทพ แสงเพลิง
รองนายกเทศมนตรีนครนครปฐม

นายรัฐพล ไหลธนานนท์
รองนายกเทศมนตรีนครนครปฐม

ร้อยเอกสมศักดิ์ หวลบุตตา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครปฐม

นางสาวทศนาถ อุนทริจันทร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครปฐม

นายประมวล ลาภเจริญวงศ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครปฐม

นายสิทธิศักดิ์ สวนอินทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครปฐม