บุคลากรนายหมวดเอกเอกพันธ์ คุปตวัช
นายกเทศมนตรีนครนครปฐม
         

นายสุเทพ แสงเพลิง
รองนายกเทศมนตรี

นายปริญญา จินต์จันทรวงศ์
รองนายกเทศมนตรี

นายรัฐพล ไหลธนานนท์
รองนายกเทศมนตรี

นายรัฐการ พรรณพัฒน์
รองนายกเทศมนตรี
         

นายชลิต ตุ้มทองคำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นางสาวทศนาถ อุนทริจันทร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายชวลิศร์ เวชวงศ์วาน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี


         

นายจตุพร พงษ์ขวัญ
เลขานุการนายกเทศมนตรี