งบประมาณสรุปผล

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบัน
  2.1 รายรับ
รายรับ
รับจริง
ปี 2558
รับจริง
ปี 2559
รับจริง
ปี 2560
หมายเหตุ
รายรับรวม
977,780,754.59
916,939,561.16
933,656,682.01  
ก. รายได้ภาษีอากร
118,105,943.83
119,263,651.16
124,288,769.62  
1. หมวดภาษีอากร
 
71,706,686.06
77,851,427.27
81,434,637.95  
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
15,636,064.80
13,422,705.73
13,304,736.85  
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
19,662,167.62
18,137,436.92
19,634,888.37  
4. หมวดรายได้จากสาธารณูโภค และการพานิชย์
8,658,747.35
8,779,898.24
9,298,685.01  
5. หมวดรายได้เบ็ดเตร็ด
1,481,628.00
538,283.00 57,821.44  
6. หมวดรายได้จากทุน
960,650.00
538,900.00
558,000.00  
ข. รายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
324,043,785.56
304,329,745.60
314,793,374.43  
1. หมวดภาษีจัดสรร
324,043,785.56
304,329,745.60
314,793,374.43  
ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
535,631,025.20
493,346,164.40
494,574,537.96  
1. เงินอุดหนุนทั่วไป
339,904,919.00
362,459,672.00
457,947,565.00  
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
195,726,106.20
130,886,492.40
36,626,972.96  


 

  2.1 รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน/แผนงาน
จ่ายจริง
ปี 2558
จ่ายจริง
ปี 2559
จ่ายจริง
ปี 2560
หมายเหตุ
ยอดรวม
937,747,109.97
867,317,706.79
834,073,278.03  
ด้านบริหารทั่วไป
133,611,230.01
97,711,059.30
88,186,729.42  
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
111,158,860.20
74,870,838.68
78,240,721.53  
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
22,452,369.81
22,840,220.62
9,946,007.89  
ด้านบริการชุมชนและสังคม
658,185,294.68
602,728,233.97
572,652,661.67  
1. แผนงานการศึกษา
408,235,196.16
369,400,924.96
396,755,770.00  
2. แผนงานสาธารณสุข
16,939,009.77
16,749,455.81
16,718,937.11  
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์
81,916.00
98,224.00
35,905.00  
4. แผนงานเคหะและชุมชน
161,338,861.67
184,886,498.91
131,295,389.51  
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
47,924,314.30
12,409,323.98
11,447,381.16  
6. แผนงานการศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ
23,668,996.78
19,183,806.31
16,399,278.89  
ด้านเศรษฐกิจ
16,984,859.72
9,835,401.64
7,070,884.00  
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
16,984,859.72
9,835,401.64
7,070,884.00  
ด้านการดำเนินงานอื่น
128,965,725.56
157,043,011.88
166,163,002.94  
1. แผนงานงบกลาง
128,965,725.56
157,043,011.88
166,163,002.94  
Submit