งบประมาณสรุปผล

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบัน
  2.1 รายรับ
รายรับ
รับจริง
ปี 2558
รับจริง
ปี 2559
รับจริง
ปี 2560
หมายเหตุ

--- อยู่ระหว่งปรับปรุงข้อมูล
---


 

  2.1 รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน/แผนงาน
จ่ายจริง
ปี 2558
จ่ายจริง
ปี 2559
จ่ายจริง
ปี 2560
หมายเหตุ

--- อยู่ระหว่งปรับปรุงข้อมูล
---

Submit