ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) > ประกาศประกวดราคา สอบราคา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานจอดรถและขยายพื้นผิวจราจร บริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๘๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๘๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำโรงเรียนทวารวดี จำนวน ๒ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๘๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำโรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จำนวน ๒ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๗๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างยามรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานที่ราชการ จำนวน ๓ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาด เลขที่ ๗๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา พื้นที่สนามเด็กเล่นและห้องน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำประปานาสร้าง จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๗๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๒ คน
สัญญาจ้างรักษาความสะอาดถนนและทางเท้า เลขที่ ๗๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนซอยและพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในชุมชน จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๗๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างดำเนินการออกแบบปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ต่ออายุชื่อเว็บไซต์ (nakhonpathomcity.go.th) และการใช้บริการออกแบบปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์
สัญญาจ้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า เลขที่ ๗๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างทำของ โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบ VRF,VRV ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียนทวารวดี จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนอนุบาลประปานคร จำนวน ๑ คน
งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๑๒ เรื่อง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษาบริเวณพื้นที่สนามหญ้าหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ ๖ และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ
โครงการจ้างซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 2 ห้องประชุมชั้น 3 และห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน 1 โครงการ
โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสถานที่ของสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน 9 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 รายการ
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบประจำเดือนกันยายน 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (จัดซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จ จำนวน ๓๐ ถัง)
โครงการจัดซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1,002,912 ลิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 22 รายการ
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน 23 เรื่อง
สัญญาจ้างทำของ จำนวน 3 งาน
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษาบริเวณพื้นที่สนามหญ้าหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนซอยและพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 รายการ
ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแยกถนนเพชรเกษม ซอย 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำถนนสาครธนากร จากแยกถนนสวนตะไคร้จนถึงถนนแยกมาลัยแมน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน 19 เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 รายการ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
งานการซื้อและจ้าง สัญญา จำนวน ๑๘ เรื่อง
งานการซื้อและจ้าง สัญญา จำนวน ๒ เรื่อง
งานการซื้อและจ้าง สัญญา จำนวน ๒๑ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความสถานธนานุบาลนครนครปฐม ๑ ที่ สธ.นฐ.๕๒๐๐๑.๑/๗๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการจัดซื้อรถขุดแบคโฮ (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน พร้อมหัวเจาะไฮโดรลิกและอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน 24 เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๐ รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง จำนวน ๖๙ รายการ
งานการซื้อและจ้าง สัญญา จำนวน ๓ เรื่อง
งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๕๒ เรื่อง
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
ประกวดราคาซื้อคลอรีนเหลว (Liquid Chlorine) จำนวน 60 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) 10 % จำนวน 1,700 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนทรงพลจากสี่แยกสนามจันทร์ถึงแยกตาลคอหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนทิพากร จากสำนักงานเทศบาลเก่าถึงสะพานซอย 7ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) 10 % จำนวน 1,700 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อคลอรีนเหลว (Liquid Chlorine) จำนวน 60 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๕๐ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๗ เรื่อง
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนซอยและพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนริมทางรถไฟตะวันตกจากแยกถนนสวนตะไคร้ถึงสะพานลอยข้ามทางรถไฟถนนมาลัยแมน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนทรงพลจากสี่แยกสนามจันทร์ถึงแยกตาลคอหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนทิพากร จากสำนักงานเทศบาลเก่าถึงสะพานซอย 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการจ้างจัดตั้งศูนย์พักคอยอำเภอเมืองนครปฐม (Community Isolation:CI) แห่งที่ ๒ ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม
ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลวท. ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๔
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนซอยและพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้า เทศบาลนครนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแยกถนนเพชรเกษม ซอย ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา พี.วี.ซี. ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐๐ มิลลิเมตร ชั้น ๘.๕ ถนนริมทางรถไฟตะวันตกจากแยกถนนสวนตะไคร้ถึงสะพานลอยข้ามทางรถไฟถนนมาลัยแมน ฯ
งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 18 เรื่อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๔๔ เรื่อง
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสียเครื่องที่ ๒ (บ่อโตนด) จำนวน ๑ เครื่อง
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๔๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการจ้างประดับไฟบริเวณรั้วด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงซ่อมห้องน้ำภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กปฐมนคร จำนวน ๑ งาน
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแยกถนนเพชรเกษม ซอย ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรถไฟตะวันตก ซอย ๓ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานการซื้อและการจ้าง สัญญา จำนวน ๗ เรื่อง
งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๔๔ เรื่อง
งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๔ เรื่อง
ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานนครนครปฐม (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำถนนสาครธนากร จากแยกถนนสวนตะไคร้ จนถึงแยกถนนมาลัยแมน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนสาครธนากรตะวันตก จากบ้านเลขที่ ๘๕ ตำบลหนองปากโลง จนถึงบ้านเลขที่ ๘๕/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกจากถนนสาครธนากรตะวันตก จากบ้านเลขที่ ๘๕/๓ ตำบลหนองปากโลง จนถึงสุดเขตทางหลวงเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนริมคลองห้วยจรเข้ฝั่งทิศตะวันออก จากจุดเชื่อมต่อ ถนน ค.ส.ล. ของเดิม จนถึงสะพานถนนเพชรเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๒๙๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๒๙๒,๐๐๐ ลิตร
ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๒๙๒,๐๐๐ ลิตร
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานจอดรถและขยายพื้นผิวจราจร บริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสียเครื่องที่ ๒ ณ สถานีสูบน้ำเสีย ๒ (บ่อโตนด)จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ (กองการประปา)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกจากถนนสาครธนากรตะวันตก จากบ้านเลขที่ ๘๕/๓ ตำบลหนองปากโลง จนสุดเขตทางหลวงเทศบาลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนริมคลองห้วยจระเข้ฝั่งทิศตะวันออก จากจุดเชื่อต่อถนน ค.ส.ล.ของเดิม จนถึงสะพานถนนเพชรเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำเนาเอกสารโครงการจ้างเหมาปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำถนนสาครธนากร จากแยกถนนสวนตะไคร้จนถึงแยกถนนมาลัยแมน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างซ่อมบำรุงรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ต ๐๙๐๓ นฐ จำนวน ๓๖ รายการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๓๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างปรับปรุงสนามเปตอง อาคาร ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๓๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างปรับปรุงทาสีอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนทวารวดี จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการซื้อเครื่องดนตรีไทย จำนว ๗ รายการ
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ (มัธยม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) จำนวน ๑๐๐ ชุด
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ ๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒๘ เครื่อง
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๓๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์แนะนำสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๓ ตอน ตอนละ ๑๐ นาที
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการต่อเติมโรงอาหารสำหรับอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลประปานคร จำนวน ๑ แห่ง
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โครงการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)ด้วยวิธีe-bidding
สำเนาเอกสารโครงการจ้างจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครปฐม แห่งที่ ๒ ณ สนามแบดมินตันสนามกีฬาเทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกจากถนนสาครธนากรตะวันตก จากบ้านเลขที่ ๘๕ ตำบลหนองปากโลง จนถึงบ้านเลขที่ ๘๕/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำเนาประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ โครงการ
จ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครปฐม แห่งที่ ๓ ณ สนามแบดมินตันสนามกีฬาเทศบาลนครนครปฐม ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและครุภัณฑ์ภายในอาคารโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครปฐม แห่งที่ ๓ ณ สนามแบดมินตันสนามกีฬาเทศบาลนครนครปฐม ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๓๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๘๐๕ นฐ ๘๙-๐๙๗๔ จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๑๐๗ นฐ ๘๕-๔๔๕๐ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมชั้น ๒ ห้องประชุมชั้น ๓ และห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำเนาเอกสารโครงการจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสนาม จังหวัดนครปฐม แห่งที่ ๓ ณ สนามแบดมินตัน สนามกีฬาเทศบาลนครนครปฐม
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรถไฟตะวันตก ซอย ๓ จากจุดตัดถนนรถไฟตะวันตก จนถึงหน้าบ้านประธานชุมชน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กปฐมนคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ แนะนำสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๓ ตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๔๒๙ นฐ ๘๙-๓๙๕๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมากำจัดปลวก ณ ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำวารสารเทศบาลนครนครปฐม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๘ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเจลใสสำหรับทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องใช้น้ำ ขนาด ๔๐๐ กรัม จำนวน ๑๐๕ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โครงการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนซอยกอไผ่ จากถนนพิพิธประสาทจนถึงสุดซอย จำนวน ๑ โครงการ
จ้างจัดทำวารสารเทศบาลนครนครปฐม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๘ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จ้างเหมากำจัดปลวก ณ ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ แห่ง ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๔๒๙ นฐ ๘๙-๓๙๕๓ จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อน้ำมันเครื่อง เบอร์ ๓๐ / ถัง ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จ้างเหมาเดินท่อประปาภายในโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว จำนวน ๑ งาน ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อเครื่องขัดพื้น จำนวน ๑ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อหินคลุก จำนวน ๔๔๐.๙๕ ตัน ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๐๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จ้างซ่อมรถกระบะ นฐ กฉ ๒๕๗๐ จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๐๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อถุงดำ ขนาด ๓๖x๔๕ นิ้ว จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จ้างซ่อมรถกระบะ นฐ ท-๕๗๙๖ จำนวน ๑๓ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ (กองการประปา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในส่วนที่เป็นห้องน้ำอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง