ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) > ประกาศประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาด ๑๒๐ แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า ๐.๗๐ ลูกบาศก์เมตร น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ (ปริมาณงานส่วนที่เหลือ) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (กองการประปา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๕๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๑ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๕ เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ (ปริมาณงานส่วนที่เหลือ) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการจ้างเหมาตกแต่งประดับไฟ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกของรถยนต์บรรทุก ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน ผค-๕๑๒๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๙-๐๐๑๔ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาซ้อขาย เลขที่ ๕๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบ (cab) จำนวน ๑ คัน
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ โครงการซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๔๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ โครงการซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๖ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๘ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนซอย ๗ ฝั่งมัสยิดจากสุสานคริสต์ถึงถนนทิพากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสวนตะไคร้ จากแยกถนนสวนตะไคร้ใกล้กับทางรถไฟ จนถึงสุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงคันหิน ทางเท้า ถนนเหนือวัง (ฝั่งทิศใต้) จากบ้านเลขที่ ๑ จนถึงทางแยกเข้าสะพานโยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนถวิลราษฎร์บูรณะ จากแยกถนนทหารบกจนถึงสุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคา
ขายทอดตลาดอาคารพัสดุที่รื้อถอนแปลงเรือนจำกลางนครปฐม (เดิม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงคันหิน ทางเท้า ถนนเหนือวัง (ฝั่งทิศใต้) จากบ้านเลขที่ ๑ จนถึงทางแยกเข้าสะพานโยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสวนตะไคร้ จากแยกถนนสวนตะไคร้ใกล้กับทางรถไฟจนถึงสุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนถวิลราษฎร์บูรณะ จากแยกถนนทหารบกจนถึงสุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๗ เรื่อง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓)
โครงการซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานสวนสาธารณะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๑ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๗ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเรียน ๓ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๔ เพื่อใช้เป็นหอประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๕๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
ซื้อสายฉีดชำระ จำนวน ๒๙ เส้น ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๗๔๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๕ กล่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๔๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๒๐ ถัง ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๔๔/๒๕๖๓ ลงวังที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถกระบะ บบ ๔๘๕๕ จำนวน ๑๒ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๗๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๔๒๒ นฐ ๘๘-๒๕๘๑ จำนวน ๑๒ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๗๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๔๒๙ นฐ ๘๙-๓๙๕๓ จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๗๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
ซื้อหนังสือแบบเรียน จำนวน ๔๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๔๒๗ นฐ ๘๙-๐๕๗๒ จำนวน ๑๓ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๗๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๗๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๗๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๗๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
ซื้อตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ และธง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐๓ ชุด ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
ซื้อคลอรีน ๙๐% ชนิดเกล็ด (ญี่ปุ่น) ๕๐ กก./ถัง จำนวน ๗ ถัง ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๒ เรื่อง
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารเรียนช่วงชั้นที่ ๓ (๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน) โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๔๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารอนุบาล โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมงานทาสีภายในอาคารเรียน เอ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) จำนวน ๑ โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ (กองการประปา)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๔ เพื่อใช้เป็นหอประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารเรียน เอ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างก่อสร้างหลังคาโค้ง บริเวณหน้าอาคาร ๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๓ ชั้น แบบเข็มเจาะโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ หลัง
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๑๕ เรื่อง
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๕ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนไผ่เตย ซอย ๑ จากถนนไผ่เตยจนถึงสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ธงชาติและธงสีเหลืองพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐๓ ชุด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนซอย ๗ ฝั่งมัสยิดจากสุสานคริสต์ถึงถนนทิพากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ (๒๐๐ มิลลิลิตร) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๑๔๘,๑๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๓๘ เรื่อง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๕ เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนซอย ๗ ฝั่งมัสยิดจากสุสานคริสต์ถึงถนนทิพากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ (๒๐๐ มิลลิลิตร) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๓ เรื่อง
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๖ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลังพลาสติกชนิดมีล้อเลื่อน จำนวน ๑๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๓๒ เรื่อง
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๒๑ เรื่อง
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ ๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โครงการซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒๐ เครื่อง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างทาสีตีเส้นจราจรถนนทรงพลและถนนเหนือวังบริเวณด้านหน้าและหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๑ โครงการ
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓
โครงการจัดซื้อชุดสิ่งของเพื่อสำหรับการดำรงชีพ จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดซื้อหนังสือสำหรับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนม ยู เอช ที ชนิกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล ,ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดเทศบาล (ศูนย์ ๑-๗) และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
จัดซื้อนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ศุนย์พัมนาเด็กสังกัดเทศบาลนครนครปฐม (ศูนย์ ๑-๗) และศูนย์อบรมเด็กก่อเกณฑ์ วัดพระปฐมเจดีย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถโมบายเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับชำระค่าน้ำประปา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยานของรัฐต่อไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารอนุบาล โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารเรียนช่วงชั้นที่ ๓ (๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน) โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนคาปาซิเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงที่โรงกรองน้ำสนามจันทร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์)
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ โครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๓ คัน
เอกสารประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๓๑ เรื่อง
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ เครื่อง
สัญญาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๒๐ คน
เอกสารประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๗ เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ (ปริมาณงานส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) จำนวน ๑ คัน
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนไผ่เตย ซอย ๑ จากถนนไผ่เตยจนถึงสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมงานทาสีภายในอาคารเรียน เอ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒๐ เครื่อง สำหรับโรงเรียนทวารวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๘ โครงการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ (ปริมาณงานส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๑๘ เรื่อง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงน้ำประปา โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๑ เรื่อง
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) จำนวน ๑ คัน
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนไผ่เตย ซอย ๑ จากถนนไผ่เตยจนถึงบสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ โครงการซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขสวัสดิ์ เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ ชุด
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ โครงการซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่ากาชาด (สวัสดิ์-สุเทพ)เทศบาลนครนครปฐม
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ โครงการซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ ๗ (ปฐมนคร) เทศบาลนครนครปฐม ๑ ชุด
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ โครงการซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ ชุด
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ โครงการซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ ชุด
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำวีดีทัศน์แนะนำและเผยแพร่ผลงานของเทศบาลนครนครปฐมในรูปแบบของสารคดีพรีเซนเทชั่น จำนวน ๑ งาน
สัญญาจ้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า เลขที่ ๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าภายในชุมชนเขตเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๔๕ ชุมชน
สัญญาจ้างทำของเลขที่ ๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบ VRF,VRV ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาดดูแล บำรุงรักษาพื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๔๕ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า เลขที่ ๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา บริเวณพื้นที่สนามหญ้าหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ และพื้นที่อื่นๆ ตามที่กำหนด
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โครงการซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จพร้อมใช้งานได้ทันที บรรจุถังละ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๓๐ ถัง
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๑๗ เรื่อง
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๕ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนเทศา จากปากซอยถนนสระแก้วถึงปากซอยสระแก้ววิวล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ (กองการประปา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับธงราว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)
จ้างซ่อมและตรวจเช็คระยะถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน ๑๓ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๕๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อดิน จำนวน ๖๐๐ คิว ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๕๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๙ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๕๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน ๑ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓๒ ตัน ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อถังพลาสติก ขนาด ๑๖ ลิตร จำนวน ๒๐ ชุด ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓