ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) > ประกาศประกวดราคา สอบราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโค้งบริเวณหน้าอาคาร ๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อประปา พีอี ขนาด ๔๐๐ มม. แตกชำรุด จำนวน ๒ จุด ภายในพื้นที่บริเวณโรงสูบน้ำประปาของเทศบาลนครนครปฐม โรงสูบน้ำสนามจันทร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๓ เรื่อง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าในชุมชน ๔๕ ชุมชน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคักเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ))
การโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๒๑ เรื่อง
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๕ เรื่อง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนหน้าวัง จากแยกไฟแดงหน้าโรงแรมเวลถึงถนนเหนือวังหน้าตำรวจภูธร ภาค ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด ๓๐๐ x ๔๐๐ จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยพระราชวังสนามจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และจ้างเหมาบริการทำความสะอาด บริเวณพระราชวังสนามจันทร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดควบคุมการเบิกจ่ายมาตรวัดน้ำ จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายแบบพิมพ์เขียว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกลึงแกนและแป้นเกลียวประตูน้ำใส จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนหน้าวังจากแยกไฟแดงหน้าโรงแรมเวลถึงถนนเหนือวัง หน้าตำรวจภูธร ภาค ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
จ้างถ่ายแบบแผนที่ภาษีโรงเรือน ที่ดิน ขนาด ๘๘x๖๕ ซม. จำนวน ๔๐๓ แผ่น ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๖๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อชุดพาร์ติชั่น จำนวน ๒ ชุด ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน ๔ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อสารกำจัดกลิ่นเหม็นของขยะ ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑๔ ขวด ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถบรรทุกและรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑๔ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๔ ลัง ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๕๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๕๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำดื่มบรรจุถ้วย ลังละ ๔๘ ถ้วย จำนวน ๗๗ ลัง ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อชุดแม่แบบสร้างภาพ (DRUM) จำนวน ๒ กล่อง ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๗๘ เครื่อง ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน จำนวน ๒ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อน้ำดื่มบรรจุถ้วย พร้อมแช่ (ลังละ ๔๘ ถ้วย) จำนวน ๗๐ ลัง ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถยนต์ กจ-๔๗๓๖ นฐ จำนวน ๑๕ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถยนต์ ผค-๕๕๓๒ นฐ จำนวน ๒๒ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
จ้างหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน ตามใบสั่งจ้างที่ ๓๘๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนเทศา จากปากซอยถนนสระแก้วถึงปากซอยสระแก้ววิวล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (กองการประปา)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๑๗ เรื่อง
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๔ เรื่อง
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๒๐๐ ลูก ขนาด ๓/๔ นิ้ว จำนวน ๔๐ ลูก ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓๐ ลูก และขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๒๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา พี.วี.ซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๐๐ มิลลิเมตร ชั้น ๘.๕ ถนนเทศา จากปากซอยถนนสระแก้วถึงปากซอยสระแก้ววิลล์ ระยะทาง ๕๖๕ เมตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำหอยโข่ง เครื่องที่ ๒ โรงสูบน้ำแรงต่ำ ที่ทำการผลิตน้ำประปานาสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๕ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๘๐๑ นฐ ๘๕-๔๔๒๙ จำนวน ๑๐ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นเหม็นขยะมูลฝอย ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง ตามใบสังซื้อที่ ๔๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๓ ถัง ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๑๑/๒๕๖๓
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถยนต์ บม ๓๒๕๙ จำนวน ๔ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๐๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๒ ถัง ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๔๒๕ นฐ ๘๘-๙๒๗๐ จำนวน ๑๖ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถยนต์ กจ-๙๕๙๖ นฐ จำนวน ๑๓ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๐๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถยนต์ กฉ-๑๙๗๒ นฐ จำนวน ๒๗ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๓๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๔๐,๐๐๐ แผ่น ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๓๙๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๙๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๙๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ส ๙๑๔ นฐ ตค ๒๐๓๔ จำนวน ๑๑ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๓๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๑๐๗ นฐ ๘๕-๔๔๕๐ จำนวน ๑๐ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๓๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๙๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๓๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๘๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๘๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๓๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๘๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๘๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๗๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๗๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๗๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
จ้างพิมพ์ข่าวเทศบาลนครนครปฐม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๖๐๕ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๓๖๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ซื้อหินเกล็ด จำนวน ๑๒๐ คิว ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๖๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๖๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๗ เรื่อง
บันทึกต่อท้ายใบสั่งจ้าง เลขที่ ๑๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปรับลดวงเงินโครงการจ้างเหมาขยายเขตระบบจ่ายไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กสระแก้ว
บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ แก้ไขผังบริเวณก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง พร้อมขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว
บันทึกต่อท้ายใบสั่งซื้อ เลขที่ ๗๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตัดลดรายการจัดส่งอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม
บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ปรับลดเนื้องานจ้างทำความสะอาด บำรุงรักษา พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๕๐ คน
บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ปรับลดเนื้องานจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๒๔ คน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ กองการประปา
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ขอส่งใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๒๒ เรื่อง
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๓๒ เรื่อง
บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ให้หยุดดำเนินการก่อสร้าง ชั่วคราว งานปรับปรุงคันหินทางเท้า บริเวณโดยรอบตลาดล่าง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาสำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จำนวน ๑ โครงการ
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าในชุมชน ๔๕ ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบแสดงสถานะการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อท่อและอุปกรณ์ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมปั๊มน้ำเครื่องที่ ๕ แรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเครื่องที่ ๗ แรงต่ำ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโค้ง บริเวณหน้าอาคาร ๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าในชุมชน ๔๕ ชุมชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑
โครงการก่อสร้างหลังคาโค้งบริเวณหน้าอาคาร ๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๔ เรื่อง
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๑๗ เรื่อง
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม
ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องคำนวณ แบบพิมพ์กระดาษ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยางนอกรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน นฐ ตค-๑๘๑๑ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ หอระบายความร้อน จำนวน ๑๘ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๓๓๑/๒๕๖๓
ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๓๐/๒๕๖๓
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) จำนวน ๓ ชุด ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๒๙/๒๕๖๓
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๒๗/๒๕๖๓
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๘ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๓๒๖/๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถบรรทุก ส ๙๐๔ นฐ ๘๕-๔๔๕๒ จำนวน ๑๙ รายการ ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๓๒๔/๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถดูดเลน ส ๙๐๓/๑ นฐ ๘๖-๙๑๑๐ จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๓๒๑/๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถขยะ จำนวน ๘ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๓๒๐/๒๕๖๓
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๑๙/๒๕๖๓
ซื้อถุงดำ ขนาด ๓๖x๔๕ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม ตามใบสั่งซื้อ ๓๑๗ /๒๕๖๓
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๓๑๖/๒๕๖๓
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๑๕/๒๕๖๓
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๑๔/๒๕๖๓
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๓๑๒/๒๕๖๓
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๑๑/๒๕๖๓
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๑๐/๒๕๖๓
จ้างเหมาซ่อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๗ เครื่อง ตามใบสั่งจ้างที่ ๓๐๙/๒๕๖๓
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 0.5 ลิตร จำนวน ๖๐ กระป๋อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๐๘/๒๕๖๓
จ้างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๘๐ ชุด ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๓๐๖/๒๕๖๓
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๓๐๕/๒๕๖๓
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อ๓๐๔/๒๕๖๓
ซื้อเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๐๓/๒๕๖๓
จ้างพิมพ์ข่าวเทศบาลนครนครปฐม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ หอระบายความร้อน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาสำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา จำนวน ๑ โครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อลูกรัง จำนวน ๔๐๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหินคลุก จำนวน ๓๔๓.๗๗ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำมันไฮดรอริก ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๘ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถขยะ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถดูดเลน ส๙๐๓/๑ นฐ ๘๖-๙๑๑๐ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถขยะ ส๔๐๑ นฐ ๘๕-๔๔๓๕ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถดูดเลน ส ๙๐๓/๒ นฐ ๘๘-๖๕๗๗ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถดูดเลน ส ๙๐๓/๒ นฐ ๘๘-๖๕๗๗ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ คันโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)