ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) > ประกาศประกวดราคา สอบราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรถไฟตะวันตก ซอย ๓ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานการซื้อและการจ้าง สัญญา จำนวน ๗ เรื่อง
งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๔๔ เรื่อง
งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๔ เรื่อง
ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานนครนครปฐม (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำถนนสาครธนากร จากแยกถนนสวนตะไคร้ จนถึงแยกถนนมาลัยแมน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนสาครธนากรตะวันตก จากบ้านเลขที่ ๘๕ ตำบลหนองปากโลง จนถึงบ้านเลขที่ ๘๕/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกจากถนนสาครธนากรตะวันตก จากบ้านเลขที่ ๘๕/๓ ตำบลหนองปากโลง จนถึงสุดเขตทางหลวงเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนริมคลองห้วยจรเข้ฝั่งทิศตะวันออก จากจุดเชื่อมต่อ ถนน ค.ส.ล. ของเดิม จนถึงสะพานถนนเพชรเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๒๙๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๒๙๒,๐๐๐ ลิตร
ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๒๙๒,๐๐๐ ลิตร
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานจอดรถและขยายพื้นผิวจราจร บริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสียเครื่องที่ ๒ ณ สถานีสูบน้ำเสีย ๒ (บ่อโตนด)จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ (กองการประปา)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกจากถนนสาครธนากรตะวันตก จากบ้านเลขที่ ๘๕/๓ ตำบลหนองปากโลง จนสุดเขตทางหลวงเทศบาลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนริมคลองห้วยจระเข้ฝั่งทิศตะวันออก จากจุดเชื่อต่อถนน ค.ส.ล.ของเดิม จนถึงสะพานถนนเพชรเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำเนาเอกสารโครงการจ้างเหมาปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำถนนสาครธนากร จากแยกถนนสวนตะไคร้จนถึงแยกถนนมาลัยแมน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างซ่อมบำรุงรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ต ๐๙๐๓ นฐ จำนวน ๓๖ รายการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๓๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างปรับปรุงสนามเปตอง อาคาร ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๓๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างปรับปรุงทาสีอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนทวารวดี จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการซื้อเครื่องดนตรีไทย จำนว ๗ รายการ
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ (มัธยม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) จำนวน ๑๐๐ ชุด
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ ๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒๘ เครื่อง
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๓๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์แนะนำสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๓ ตอน ตอนละ ๑๐ นาที
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการต่อเติมโรงอาหารสำหรับอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลประปานคร จำนวน ๑ แห่ง
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โครงการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)ด้วยวิธีe-bidding
สำเนาเอกสารโครงการจ้างจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครปฐม แห่งที่ ๒ ณ สนามแบดมินตันสนามกีฬาเทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกจากถนนสาครธนากรตะวันตก จากบ้านเลขที่ ๘๕ ตำบลหนองปากโลง จนถึงบ้านเลขที่ ๘๕/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำเนาประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ โครงการ
จ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครปฐม แห่งที่ ๓ ณ สนามแบดมินตันสนามกีฬาเทศบาลนครนครปฐม ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและครุภัณฑ์ภายในอาคารโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครปฐม แห่งที่ ๓ ณ สนามแบดมินตันสนามกีฬาเทศบาลนครนครปฐม ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๓๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๘๐๕ นฐ ๘๙-๐๙๗๔ จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๑๐๗ นฐ ๘๕-๔๔๕๐ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมชั้น ๒ ห้องประชุมชั้น ๓ และห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำเนาเอกสารโครงการจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสนาม จังหวัดนครปฐม แห่งที่ ๓ ณ สนามแบดมินตัน สนามกีฬาเทศบาลนครนครปฐม
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรถไฟตะวันตก ซอย ๓ จากจุดตัดถนนรถไฟตะวันตก จนถึงหน้าบ้านประธานชุมชน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กปฐมนคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ แนะนำสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๓ ตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๔๒๙ นฐ ๘๙-๓๙๕๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมากำจัดปลวก ณ ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำวารสารเทศบาลนครนครปฐม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๘ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเจลใสสำหรับทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องใช้น้ำ ขนาด ๔๐๐ กรัม จำนวน ๑๐๕ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โครงการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนซอยกอไผ่ จากถนนพิพิธประสาทจนถึงสุดซอย จำนวน ๑ โครงการ
จ้างจัดทำวารสารเทศบาลนครนครปฐม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๘ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จ้างเหมากำจัดปลวก ณ ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ แห่ง ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๔๒๙ นฐ ๘๙-๓๙๕๓ จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อน้ำมันเครื่อง เบอร์ ๓๐ / ถัง ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จ้างเหมาเดินท่อประปาภายในโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว จำนวน ๑ งาน ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อเครื่องขัดพื้น จำนวน ๑ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อหินคลุก จำนวน ๔๔๐.๙๕ ตัน ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๐๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จ้างซ่อมรถกระบะ นฐ กฉ ๒๕๗๐ จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๐๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อถุงดำ ขนาด ๓๖x๔๕ นิ้ว จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จ้างซ่อมรถกระบะ นฐ ท-๕๗๙๖ จำนวน ๑๓ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ (กองการประปา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในส่วนที่เป็นห้องน้ำอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในส่วนที่เป็นห้องน้ำอาคารเรียน เอ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในส่วนที่เป็นงานทาสีภายนอกอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถขุดตีนตะขาบ ต ๐๙๐๓ นครปฐม จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ (มัธยม) จำนวน ๑๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนริมคลองห้วยจรเข้ฝั่งทิศตะวันออก จากจุดเชื่อมต่อถนน ค.ส.ล.ของเดิม จนถึงสะพานถนนเพชรเกษม)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรถไฟตะวันตก ซอย ๓ จากจุดตัดถนนรถไฟตะวันตก จนถึงหน้าบ้านประธานชุมชน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำเนาเอกสารโครงการจัดซื้อนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ,ศูนย์พัฒนาเด็ก(ศูนย์ ๑-๗),และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) ภายใต้โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สำเนาเอกสารโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน นฐ บว ๔๐๓๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๒-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน บห ๗๖๘๐ นฐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๕-๐๐๑๑ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนทวารวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑๒๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสนามเปตอง อาคาร 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๘ เรื่อง
งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๙ เรื่อง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานจอดรถและขยายพื้นผิวจราจร บริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครปฐมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซม ห้องประชุม ชั้น ๒ ห้องประชุมชั้น ๓ และห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดนตรีไทย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมโรงอาหารสำหรับอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลประปานคร จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๒๗ เรื่อง
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในส่วนที่เป็นทางเข้าห้องน้ำและโถงบันไดอาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ)
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล ส ๙๐๓/๒ นฐ ๘๘-๖๕๗๗ จำนวน ๕ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๔๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อนจุดต่อสายไฟ จำนวน ๖ กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถดูดสิ่งปฏิกูล ส ๙๐๓/๑ ทะเบียน นฐ ๘๖-๙๑๑๐ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ท่อ PVC สีฟ้า ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑๓ ท่อน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ซื้อนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแรงดันต่ำ เครื่องที่ ๗ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔
ประกาศ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๙ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะโรงอาหารพร้อมม้านั่งยาว จำนวน ๒๐ ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพ จำนวน ๖ กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าหนังสือเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานจอดรถและขยายพื้นผิวจราจร บริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมชั้น ๒ ห้องประชุมชั้น ๓ และห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๓๑ เรื่อง
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ 22/2564
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ 27/2564
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ 26/2564
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ 25/2564
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ 24/2564
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๓๕ เรื่อง
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถดูดสิ่งปฏิกูล ส ๙๐๓/๒ ทะเบียน นฐ ๘๘-๖๕๗๗ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อชุดถาดดรัมตลับหมึก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหินคลุก จำนวน ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนฯ จำนวน ๓ โครงการ
ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๓๐ เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ)
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำถนนซอยกอไผ่ จากถนนพิพิธประสาทจนถึงสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑๒๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (จ้างเหมาบริการักษาความปลอดภัยสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครปฐม)
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (กองการประปา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๕ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๓๓ เรื่อง
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทสีภายนอกอาคารเรียน เอ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูม้วนอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โครงการจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว โดยสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้วกำแพงโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว จำนวน ๑ โครงการ