ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) > ประกาศประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าในชุมชน ๔๕ ชุมชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑
โครงการก่อสร้างหลังคาโค้งบริเวณหน้าอาคาร ๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๔ เรื่อง
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๑๗ เรื่อง
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม
ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องคำนวณ แบบพิมพ์กระดาษ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยางนอกรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน นฐ ตค-๑๘๑๑ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ หอระบายความร้อน จำนวน ๑๘ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๓๓๑/๒๕๖๓
ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๓๐/๒๕๖๓
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) จำนวน ๓ ชุด ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๒๙/๒๕๖๓
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๒๗/๒๕๖๓
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๘ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๓๒๖/๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถบรรทุก ส ๙๐๔ นฐ ๘๕-๔๔๕๒ จำนวน ๑๙ รายการ ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๓๒๔/๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถดูดเลน ส ๙๐๓/๑ นฐ ๘๖-๙๑๑๐ จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๓๒๑/๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถขยะ จำนวน ๘ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๓๒๐/๒๕๖๓
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๑๙/๒๕๖๓
ซื้อถุงดำ ขนาด ๓๖x๔๕ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม ตามใบสั่งซื้อ ๓๑๗ /๒๕๖๓
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๓๑๖/๒๕๖๓
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๑๕/๒๕๖๓
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๑๔/๒๕๖๓
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๓๑๒/๒๕๖๓
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๑๑/๒๕๖๓
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๑๐/๒๕๖๓
จ้างเหมาซ่อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๗ เครื่อง ตามใบสั่งจ้างที่ ๓๐๙/๒๕๖๓
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 0.5 ลิตร จำนวน ๖๐ กระป๋อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๐๘/๒๕๖๓
จ้างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๘๐ ชุด ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๓๐๖/๒๕๖๓
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๓๐๕/๒๕๖๓
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อ๓๐๔/๒๕๖๓
ซื้อเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๐๓/๒๕๖๓
จ้างพิมพ์ข่าวเทศบาลนครนครปฐม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ หอระบายความร้อน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาสำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา จำนวน ๑ โครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อลูกรัง จำนวน ๔๐๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหินคลุก จำนวน ๓๔๓.๗๗ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำมันไฮดรอริก ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๘ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถขยะ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถดูดเลน ส๙๐๓/๑ นฐ ๘๖-๙๑๑๐ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถขยะ ส๔๐๑ นฐ ๘๕-๔๔๓๕ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถดูดเลน ส ๙๐๓/๒ นฐ ๘๘-๖๕๗๗ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถดูดเลน ส ๙๐๓/๒ นฐ ๘๘-๖๕๗๗ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ คันโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล.๓ ชั้น แบบเข็มเจาะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสำเร็จรูป จำนวน ๓๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประมูลเช่าแผงลอยตลาดสดเทศบาล ๑ โอเดียน และแผงลอยตลาดเพื่อการเกษตร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๓ ชั้น แบบเข็มเจาะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๑ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๒ เรื่อง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๒ เรื่อง
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๒๒ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ จัดจ้าง จำนวน ๕ เรื่อง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ (กองการประปา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๒ เรื่อง
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๑๔ เรื่อง
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๗/๒๕๖๓ และ สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๘/๒๕๖๓ (2 เรื่อง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๖ เรื่อง
ประกวดราคาซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จ จำนวน ๓๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือคู่มือและแผ่นพับการชำระภาษีท้องถิ่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๒๘ เรื่อง
จ้างจัดทำเกียรติบัตร จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเก้าอี้พลาสติก เต็นท์ และหน้าโต๊ะพร้อมขาและผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยางแอสฟัลทฺติกคอนกรีต จำนวน ๓๒ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จ จำนวน ๓ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กสระแก้ว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๒๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๒๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ส ๙๐๕ นฐ ๘๕-๒๘๑๘ จำนวน ๔ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๒๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๔๒๒ นฐ ๘๘-๒๕๘๑ จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๒๐๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๙๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๙๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๙๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อน้ำมันเครื่อง ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง ตามใบสั่งซือที่ ๑๙๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อสารกำจัดกลิ่นเหม็นของขยะ ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑๔ ขวด ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๙๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด เอ๔ จำนวน ๒๒,๔๘๐ แผ่น ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๙๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๗๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมแซมรถตู้ นค ๒๑๙๒ นฐ จำนวน ๓๐ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถขยะ จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๗๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อหินคลุก จำนวน ๑๕๙.๘๒ ตัน ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๖๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อดิน จำนวน ๖๐๐ คิว ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๖๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อท่อยางตัวหนอน ขนาด ๑๑ นิ้ว ยาว ๕๖ นิ้ว ลอนด้านนอกและด้านใน จำนวน ๑ ท่อน ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๔๒๔ นฐ ๘๘-๖๕๐๑ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
จ้างทำป้ายไวนิลงานวัเด็กปห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๕๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเช่าเครื่องขยายเสียง พร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๕๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อถ้วยรางวัลและวัสดุกีฬา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถดูดเลน ส๙๐๓/๑ นฐ ๘๖-๙๑๑๐อ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๔๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถขยะ ส๔๐๗ นฐ ๘๕-๒๘๑๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเวชภัณฑ์และยา จำนวน ๑๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกระดาษ จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กระบะ บร ๔๑๔๓ นฐ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างทำความสะอาด เลขที่ ๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โครงการจ้างทำความสะอาดดูแล บำรุงรักษา พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๕๐ คน
สัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ เลขที่ ๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โครงการจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ พนักงานประจำรถยนต์ และน้ำมันเชื้อเพลิง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดบรรจุถ้วย จำนวน ๑๐๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องยนต์ VM. เครื่องที่ ๗ โรงสูบน้ำแรงดันสูง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน นฐ ๘๕-๒๔๔๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๓๐-๐๐๐๒ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน นฐ บห-๗๖๘๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๕-๐๐๑๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๙๑ และเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๔๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน นฐ ๘๕-๒๔๔๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๓๐-๐๐๐๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-๑๘๑๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๕๙-๐๐๐๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเจาะคอนกรีต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๘-๓๐-๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน นฐ ตค-๒๑๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๔๖-๐๐๐๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘หน้า/นาที) จำนวน ๑๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (กองการประปา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครปฐม)
ซื้อกระดาษ A๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างว่อมรถบรรทุกขยะ ส๔๒๒ นฐ ๘๘-๒๕๘๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างว่อมรถบรรทุกขยะ ส๘๐๑ นฐ ๘๖-๔๔๒๙ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างว่อมรถบรรทุกขยะ ส๘๐๔ นฐ ๘๖-๕๘๐๔ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างว่อมรถบรรทุก ส๙๐๕ นฐ ๘๕-๒๘๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำมันเครื่อง ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหินคลุก จำนวน ๒๘๙.๐๕ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อสารกำจัดกลิ่นเหม้นของขยะ ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน๒๒,๔๘๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง