ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) > ประกาศประกวดราคา สอบราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขายทอดตลาดอาคารชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางจราจรภายในพระราชวังสนามจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ (กองการประปา)
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดทุ่นลอยน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเจาะกระแทกผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด ได้แก่ ซอยบ้านมอญ และถนนทรงพล พื้นที่ประมาณ ๑๘๓ ตารางเมตร ระยะเวลาในการเจาะกระแทกประมาณ ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๖๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โครงการซื้อตู้ล็อกเกอร์ ๔ ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๑x๔๕x๑๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๕๐ ตู้
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โครงการซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๒,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๕ เครื่อง
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ ๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
ซื้อยาง CSS-๑ (DRUM ๒๐๐ KGS.) จำนวน ๑๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๑๖ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๙๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๕๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๕๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๔๒๔ นฐ ๘๘-๖๕๐๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตระบบอัตโนมัติแบบพกพา จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๔๒๔ นฐ ๘๘-๖๕๐๑ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๕๘๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ สท ผ้าระบาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๘๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อดอกไม้ไฟฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๘๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
เช่าเต้นท์ จำนวน ๑๐ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตระบบอัตโนมัติแบบพกพา จำนวน ๔ เครื่อง ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๕๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
เช่าเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุมฯ ไฟฟ้าส่องสว่าง นาฬิกา จับเวลาดิจิตอล จำนวสน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๘๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกล้องระดับ จำนวน ๑ ชุด ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๗๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อยางนอก BS ๒๑๕/๗๐ R รุ่น R ๖๑๑ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างพิมพ์ข่าวเทศบาลนครนครปฐม ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ฉบับที่ ๕๙๖ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๕๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อเครื่องแสกนลายนิ้วมือ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อไม้สต๊าฟ จำนวน ๔ ตัว ตามหนังสือข้อตกลงเลขที่ ๕๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ หนังสือข้อตกลงเลขที่ ๕๗๓/๒๕๖๒ ลงวันที่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๕๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๗๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๖๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อยาง MC-๗๐ (DRUM ๒๐๐ KGS.) จำนวน ๑๓ ถัง ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๓ ถัง ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๖๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อตราสัญญลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ธงชาติและธงสีเหลือง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐๓ ชุด ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ ๒๕ วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๕๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ติดรถยนต์ จำนวน ๒ ชุด ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๒๕,๘๐๕ แผ่น ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๕๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๑๙,๒๓๐ แผ่น ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๕๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๗๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒
ซื้อดอกไม้ตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดทุ่นลอยน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบแจ้งหนี้ค่าประปา จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน นฐ บว-๔๐๓๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๙-๐๐๐๙ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยาง MC-๗๐ (DRUM ๒๐๐ KGS.) จำนวน ๑๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างพิมพ์ข่าวเทศบาลนครนครปฐม เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ฉบับที่ ๕๙๖ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อสัญญาณไฟวับวาบ ชนิด LED ขนาด ๓ วัตต์ฯ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อรถจักรยานยนต์ฯ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกล้องระดับ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อไม้สต๊าฟ จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ๔ ประตู จำนวน ๕๐ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อผ้าระบาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง บต-๔๙๘๒ นฐ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ๔ ประตู จำนวน ๕๐ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ )
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๘๐๖ นฐ ๘๙-๔๑๕๑ จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๕๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อถุงดำ ขนาด ๓๖ นิ้ว x ๔๕ นิ้ว จำนวน ๔๐๐ กิโลกรัม ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๕๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะ ใช้กับรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ส ๙๑๔ นฐ ตค ๒๐๓๔ จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๕๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๔๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะ ใช้กับรถขยะ ส ๑๐๗ นฐ ๘๕-๔๔๕๐ จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะ ใช้กับรถขยะ ส ๔๐๗ นฐ ๘๕-๒๘๑๒ จำนวน ๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
จ้างเหมาประดับธงราว จำนวน ๑ งาน ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๕๔๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภคม ๒๕๖๒
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อผ้าโทเร จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๐๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
จ้างเช่าพัดลมไอน้ำ จำนวน ๒๐ ตัว ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๕๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
จ้างเช่าเก้าอี้ พร้อมผ้าคลุม ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๕๐๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อพรมแดง ขนาด ๒x๒.๕ เมตร จำนวน ๓ ม้วน ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
จ้างเช่าจอภาพวีดีโอ LED ขนาดใหญ่ จำนวน ๒ วัน ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๕๐๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๗๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๔๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม และติดตั้งเวที จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๔๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
จ้างเช่าเต้นท์และเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๔๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
ซื้อพวงมาลัยและน้ำอบ จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๓๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒
ซื้อดอกไม้ จำนวน ๑๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒
จ้างเช่าชุดนางสงกรานต์และผู้ถือป้าย จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๔๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒
จัดจ้างการแสดงกลองยาวแคนประยุกต์ จำนวน ๘ วง ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๔๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
จ้างซ่อมเต้นท์ จำนวน ๑๖ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถขยะ ส๘๐๖ นฐ ๘๙-๔๑๕๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โครงการซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๑๔ จอ
ซื้อถุงดำ ขนาด ๓๖ นิ้ว x ๔๕ นิ้ว จำนวน ๔๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง ใช้กับรถขยะ ส ๔๐๗ นฐ ๘๕-๒๘๑๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย (โอเดียน) จำนวน ๑ งาน
ซื้อวัสดุยานพาหนะ ใช้กับรถขยะ ส๑๐๗ นฐ ๘๕-๔๔๕๐ จำนวน ๘ รายการซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โครงการจ้างเหมาตกแต่งประดับไฟ ตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลนครนครปฐม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๑ งาน
ซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะ ใช้กับรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ส ๙๑๔ นฐ ตค ๒๐๓๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาประดับไฟด้านหน้าอาคารสำนักงาน และบริเวณรั้วด้านหน้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กจ-๔๗๓๖ นฐ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดตามโครงการชุมชนสะอาดตา ปวงประชาร่วมรักษา จำนวน ๑๗ สาย ระยะทาง ๒๒,๖๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อไม้มือเสือ (เหล็ก) จำนวน ๔๐ อัน ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อลูกรัง จำนวน ๔๐๐ คิว ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๑ ถัง ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ใช้กับรถขยะ ส ๔๑๐ นฐ ๘๕-๔๔๓๕ จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๓ ถัง ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถบรรทุก ส ๗๐๒ นฐ ๘๕-๒๘๐๗ จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๕๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อน้ำยากำจัดแมลงนำโรค ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครปฐม ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๙๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๔๗๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๗๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ ๕๐ กิโลกรัม ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๗๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๓๓,๙๖๑ แผ่น ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๔๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๕๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายแบบพิมพ์เขียว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับธงราว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ (กองการประปา)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนและทางเท้าในชุมชนเขตเทศบาลนครนครปฐมตามโครงการชุมชนสะอาดตาปวงประชาร่วมรักษา)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบเข็มเจาะโรงเรียนอนุบาลประปานคร เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตราสัญลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ธงชาติและธงสีเหลือง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม,ศูนย์พัฒนาเด็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะ
ซื้อวัสดุยานพาหนะใช้กับรถขยะ ส ๔๑๐ นฐ ๘๕-๔๔๓๕ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อลูกรัง จำนวน ๔๐๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อไม้มือเสือ (เหล็ก) จำนวน ๔๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ ๒๕ วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถยนต์บันไดเลื่อน ๘๘-๓๑๒๘ นฐ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถยนต์ ๑ท ๒๕๖๓ นฐ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ส ๗๐๒ นฐ ๘๕-๒๘๐๗ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๕๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๙๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๒,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดเทศบาลนครนครปฐม (ศูนย์ ๑-๗) และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒