ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) > ประกาศประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑๖ สาย ระยะทาง ๑๔,๒๒๗.๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ้างแต่งหน้าพร้อมชุด จำนวน ๑ งาน ตามใบสั่งจ้างที่ ๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม กีฬาเปตอง จำนวน ๙ วันตามใบสั่งจ้างที่ ๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม กีฬาวอลเลย์บอลในร่ม จำนวน ๖ วันตามใบสั่งจ้างที่ ๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงยิมของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ้างแต่งหน้านักแสดง จำนวน ๑๓๐ คน ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
ซื้อชุดการแสดงและเครื่องประดับ จำนวน ๒๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
ซื้อเวชภัณฑ์และยา จำนวน ๑๗ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม กีฬาแบดมินตัน จำนวน ๓ วันตามใบสั่งจ้างที่ ๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ้างเช่าโต๊ะกลม จำนวน ๑๐ วัน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม กีฬาฟุตซอล จำนวน ๙ วันตามใบสั่งจ้างที่ ๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ้างเหมาทำเกียรติบัตร แผ่นพับ ใบปลิวและวารสาร จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ ลิตร ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๐๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเช่าชุดกินรี พร้อมแต่งหน้าและทำผม จำนวน ๙ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเต็นท์ และเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำดื่มและอาหารว่าง (ขนม ๒ ชิ้น + นมกล่องหรือน้ำชา) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อพรมอัดลูกฟูกสีแดงสด จำนวน ๔ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกระทงใบตอง พร้อมประดับตกแต่งดอกไม้และธูปเทียน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อถ้วยรางวัล และโล่รางวัล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเช่าชุดพร้อมแต่งหน้าทำผม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อผ้าระบาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อดอกไม้สำหรับติดหน้าอกและประดับโพเดียม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดการแสดง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเช่าระบบเครื่องเสียงและระบบไฟแสงสี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และเช่าเวทีสำเร็จรูป จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างแต่งหน้าพร้อมชุด จำนวน ๑๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าอุปกรณ์สำหรับกีฬาประเภทกรีฑา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่านาฬิกาจับเวลาถ่ายภาพเข้าเส้นชัยแบบอัตโนมัติพร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างแต่งหน้าพร้อมชุด จำนวน ๑๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม กีฬาเทเบิลเทนนิส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่ายและระบบบัตรคิว บริเวณเคาน์เตอร์สำหรับรับชำระค่าน้ำประปา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ระบบลากจูง จำนวน ๘ เครื่องโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งจอ LED ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ๑ ชุดโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
เช่ารถรับจ้าง วันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เค้กมะพร้าว+น้ำผลไม้+น้ำดื่ม) จำนวน ๑,๐๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่ารถรับจ้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์สำหรับกีฬาวอลเลย์บอลในร่มและกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาดูดส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออุปกรณ์ จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าห้องสุขาสำเร็จรูป จำนวน ๑๖๐ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงสำหรับงานกลางแจ้งภายในสนาม พร้อมผู้ควบคุมและติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและน้ำยาง Prime Coat จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหินคลุกและทรายละเอียด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อธงประดับ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม กีฬาเซปักตะกร้อ จำนวน ๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อผ้าประดับ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเวชภัณฑ์และยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดทำระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับการแสดงและพิธีปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้านหน้าที่พิธีการแข่งขันฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาการจัดทำผลิตสื่อผสม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเต็นท์ ขนาด ๕x๘ เมตร จำนวน ๑๔๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดทำเทคนิคพิเศษจอภาพแอลอีดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดหาพลุไทยและสากลในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพร้อมทั้งเอฟเฟคเปเปอร์ชู้ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อธง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าชุดไทยจักรพรรดิพร้อมเครื่องประดับและเครื่องแต่งกายพร้อมแต่งหน้าทำผม จำนวน ๙๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อลูกกระสุนปืนปล่อยตัวนักกีฬา จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเช่าชุดการแสดง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างประจำสถานที่พักนักกีฬา จำนวน ๑๘ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าชุดเครื่องแต่งกายการแสดงนครปฐมเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาการบันทึกภาพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาการกำกับการแสดงและพิธีการ/สคริปท์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม กีฬาฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตกแต่งกระถางคบเพลิง/เวทีในสนาม พร้อมติดตั้งฉากบริเวณกระถางคบเพลิง และจัดทำเทคนิคประกอบกลไกการจุดคบเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออุปกรณ์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และโล่เกียรติคุณ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำโปรแกรมรายงานผลการแข่งขันแบบเรียวไทม์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม กีฬาวอลเลย์บอลในร่ม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม กีฬาเปตอง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างแต่งหน้าพร้อมชุด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและสติกเกอร์ PVC จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำป้ายแสดงตัวบุคคล (ID CARD) จำนวน ๗,๘๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงยิมของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างแต่งหน้านักแสดง จำนวน ๑๓๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำป้ายลู่วิ่ง (บีบ) พร้อมเข็มกลัด จำนวน ๒,๕๐๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างพิมพ์ข่าวเทศบาลนครนครปฐม เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ฉบับที่ ๖๐๑ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อชุดการแสดงและเครื่องประดับ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเวชภัณฑ์และยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๓ วัน (วันละ ๑ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเช่าโต๊ะกลม จำนวน ๑๐ วัน (วันละ ๓๒๕ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๙ วัน (วันละ ๒ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตร แผ่นพับ ใบปลิวและวารสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเช่าเต็นท์ ขนาด ๕X๘ เมตร จำนวน ๑๗ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (จ้างเหมาทำความสะอาด , จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณพระราชวังสนามจันทร์)
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดเทศบาลนครนครปฐม (ศูนย์ ๑-๗) และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า ๒,๔๐๐ ซ๊ซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า ๒,๔๐๐ ซ๊ซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการออบแบบปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซด์ต่ออายุชื่อเว็บไซด์ (nakhonpathomcity.go.th) และการใช้บริการพื้นที่เว็บไซด์ จำนวน ๑ โครงการ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง พื้นที่เขต ๔ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง พื้นที่เขต ๓ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง พื้นที่เขต ๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง พื้นที่เขต ๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑๖ สาย ระยะทาง ๑๔,๒๒๗.๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒
ประกวดราคาซื้อรถโมายเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๑๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสถานที่ราชการประจำโรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จำนวน ๒ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๑๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการทำความสะอาดพื้นที่ราชการประจำศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๑๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสถานที่ราชการประจำโรงเรียนทวาวดี จำนวน ๒ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนทวารวดี จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนอนุบาลประปานคร จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๑๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสถานที่ของสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๙ คน
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศาซอย ๑๑ ฝั่งทิศตะวันออก (ตรงข้ามพัสดุซอย ๖) จนถึงคลองเจดีย์บูชา จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงฝ้าเพดานห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตเทศบาลนครนครปฐม โดยดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีในการจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินจากฐานข้อมูลเดิม
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรภายในพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม (หลังใหม่) ด้านถนนรถไฟตะวันออก จำนวน ๑ โครงการ
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑๖ สาย ระยะทาง ๑๔,๒๒๗.๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคลอรีนเหลว (Liquid Chlorine) จำนวน ๖๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารพอลิอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ๑๐% จำนวน ๑,๗๐๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ (กองการประปา)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กองสวัสดิการสังคม
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ (ปริมาณงานส่วนที่เหลือ)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการจ้างเหมาดูแลลิฟท์ (แบบไม่รวมค่าอะไหล่) ประจำอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการซื้อเครื่องดนตรีสากล จำนวน ๑ ชุด
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการซื้อตู้เหล็กรางเลื่อนระบบพวงมาลัย (ฐานลอย) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐x๓๘๕๐x๑๙๐๐ มม. จำนวน ๑ ตู้
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น ๑๕๐ มม. ขนาด ๕ ฟุต พร้อมอุปกรณ์ ใช้แรงดันไฟฟ้า ๓๘๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราชดำเนินจากแยกถนนหลังพระจนถึงแยกถนนหน้าวัง จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๙๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น แบบเข็มเจาะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ หลัง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง พร้อมขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว จำนวน ๑ โครงการ
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิคประจำลานกีฬาชุมชนสามตำบลจำนวน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๖๓/๒๕๖๒
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิคประจำลานกีฬาชุมชนจระเข้-ถมทอง จำนวน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๖๒/๒๕๖๒
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิคประจำลานกีฬาชุมชนตลาดบนจำนวน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๖๑/๒๕๖๒
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิคประจำลานกีฬาโรงเรียนเทศบาล ๔จำนวน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๖๐/๒๕๖๒
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิคประจำลานกีฬาโรงเรียนเทศบาล ๓จำนวน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๕๙/๒๕๖๒
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิคประจำลานกีฬาสระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนเทศบาลนครนครปฐม บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๕๘/๒๕๖๒
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิคประจำลานกีฬาชุมชน ๒๕ มกรา จำนวน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๕๗/๒๕๖๒
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิคประจำลานกีฬาชุมชนซอย ๗ จำนวน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๕๖/๒๕๖๒
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิคประจำลานกีฬาสนามบาสเก็ตบอล จำนวน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๕๔/๒๕๖๒
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาศูนย์แพทย์ บรเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จำนวน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๕๓/๒๕๖๒
ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน นค-๔๗๗๙ จำนวน ๔ เส้น ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๐๓๐/๒๕๖๒
ซื้อกระดาษ จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๐๒๘/๒๕๖๒
ซื้อแฟ้มก้านยาว ๓ นิ้ว (สันกว้าง) จำนวน ๑๙๒ แฟ้ม ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๐๒๗/๒๕๖๒
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๔ ป้าย ตามหนังสือข้อตกลงเลขที่ ๑๐๒๖/๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๐๐๐/๒๕๖๒
ประมูลเช่าสวมสาธารณะ ถนนบ่อเริ่ม บริเวณเขตเทศบาลนครนครปฐม
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประมูลเช่าพื้นที่ติดป้ายโฆษณาสินค้า บริเวณที่พักผู้โดยสาร จำนวน ๒๗ แห่ง ภายในเขตเทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๒
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๙๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๙๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยประจำบริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๐๔๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อเครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ แบบ ๔ ใบพัด พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๙ ชุด ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๐๕๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๐๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๘ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๐๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒