ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) > ประกาศประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๓ เรื่อง
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๖ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลังพลาสติกชนิดมีล้อเลื่อน จำนวน ๑๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๓๒ เรื่อง
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๒๑ เรื่อง
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ ๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โครงการซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒๐ เครื่อง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างทาสีตีเส้นจราจรถนนทรงพลและถนนเหนือวังบริเวณด้านหน้าและหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๑ โครงการ
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓
โครงการจัดซื้อชุดสิ่งของเพื่อสำหรับการดำรงชีพ จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดซื้อหนังสือสำหรับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนม ยู เอช ที ชนิกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล ,ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดเทศบาล (ศูนย์ ๑-๗) และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
จัดซื้อนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ศุนย์พัมนาเด็กสังกัดเทศบาลนครนครปฐม (ศูนย์ ๑-๗) และศูนย์อบรมเด็กก่อเกณฑ์ วัดพระปฐมเจดีย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถโมบายเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับชำระค่าน้ำประปา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยานของรัฐต่อไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารอนุบาล โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารเรียนช่วงชั้นที่ ๓ (๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน) โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนคาปาซิเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงที่โรงกรองน้ำสนามจันทร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์)
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ โครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๓ คัน
เอกสารประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๓๑ เรื่อง
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ เครื่อง
สัญญาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๒๐ คน
เอกสารประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๗ เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ (ปริมาณงานส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) จำนวน ๑ คัน
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนไผ่เตย ซอย ๑ จากถนนไผ่เตยจนถึงสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมงานทาสีภายในอาคารเรียน เอ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒๐ เครื่อง สำหรับโรงเรียนทวารวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๘ โครงการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ (ปริมาณงานส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๑๘ เรื่อง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงน้ำประปา โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๑ เรื่อง
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) จำนวน ๑ คัน
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนไผ่เตย ซอย ๑ จากถนนไผ่เตยจนถึงบสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ โครงการซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขสวัสดิ์ เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ ชุด
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ โครงการซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่ากาชาด (สวัสดิ์-สุเทพ)เทศบาลนครนครปฐม
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ โครงการซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ ๗ (ปฐมนคร) เทศบาลนครนครปฐม ๑ ชุด
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ โครงการซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ ชุด
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ โครงการซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ ชุด
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำวีดีทัศน์แนะนำและเผยแพร่ผลงานของเทศบาลนครนครปฐมในรูปแบบของสารคดีพรีเซนเทชั่น จำนวน ๑ งาน
สัญญาจ้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า เลขที่ ๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าภายในชุมชนเขตเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๔๕ ชุมชน
สัญญาจ้างทำของเลขที่ ๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบ VRF,VRV ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาดดูแล บำรุงรักษาพื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๔๕ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า เลขที่ ๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา บริเวณพื้นที่สนามหญ้าหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ และพื้นที่อื่นๆ ตามที่กำหนด
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โครงการซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จพร้อมใช้งานได้ทันที บรรจุถังละ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๓๐ ถัง
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๑๗ เรื่อง
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๕ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนเทศา จากปากซอยถนนสระแก้วถึงปากซอยสระแก้ววิวล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ (กองการประปา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับธงราว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)
จ้างซ่อมและตรวจเช็คระยะถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน ๑๓ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๕๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อดิน จำนวน ๖๐๐ คิว ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๕๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๙ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๕๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน ๑ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓๒ ตัน ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อถังพลาสติก ขนาด ๑๖ ลิตร จำนวน ๒๐ ชุด ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถบดอัดขยะ ส ๙๑๐ นฐ ต ๐๙๒๐ จำนวน ๑๐ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๕๐๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๕๐๕ นฐ ๘๕-๔๔๔๑ จำนวน ๑๓ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๕๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถดูดเลน ส ๙๐๓/๒ นฐ ๘๘-๖๕๗๗ จำนวน ๑๑ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๕๐๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบมีแถบสะท้อนแสง ๒ แถบ พร้อมชมสกรีนข้อความ เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๖๐ ตัว ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๕๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
จ้างจัดพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน ๑,๒๕๐ ใบ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๙๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๙๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน ๒ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๙๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๗๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓
จ้างพิมพ์ข่าวเทศบาลนครนครปฐม เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๖๐๖ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓
จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด เอ๔ จำนวน ๒๐,๗๐๐ แผ่น ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓
จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด เอ๔ จำนวน ๒๙,๓๐๐ แผ่น ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๗๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธี (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรวยจราจร ขนาด ๗๐ เซนติเมตร ติดแถบสะท้อนแสง จำนวน ๕๐๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
ประกวดราคาซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโค้งบริเวณหน้าอาคาร ๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อประปา พีอี ขนาด ๔๐๐ มม. แตกชำรุด จำนวน ๒ จุด ภายในพื้นที่บริเวณโรงสูบน้ำประปาของเทศบาลนครนครปฐม โรงสูบน้ำสนามจันทร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๓ เรื่อง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าในชุมชน ๔๕ ชุมชน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคักเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ))
การโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๒๑ เรื่อง
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๕ เรื่อง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนหน้าวัง จากแยกไฟแดงหน้าโรงแรมเวลถึงถนนเหนือวังหน้าตำรวจภูธร ภาค ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด ๓๐๐ x ๔๐๐ จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยพระราชวังสนามจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และจ้างเหมาบริการทำความสะอาด บริเวณพระราชวังสนามจันทร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดควบคุมการเบิกจ่ายมาตรวัดน้ำ จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายแบบพิมพ์เขียว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกลึงแกนและแป้นเกลียวประตูน้ำใส จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนหน้าวังจากแยกไฟแดงหน้าโรงแรมเวลถึงถนนเหนือวัง หน้าตำรวจภูธร ภาค ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
จ้างถ่ายแบบแผนที่ภาษีโรงเรือน ที่ดิน ขนาด ๘๘x๖๕ ซม. จำนวน ๔๐๓ แผ่น ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๖๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อชุดพาร์ติชั่น จำนวน ๒ ชุด ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน ๔ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อสารกำจัดกลิ่นเหม็นของขยะ ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑๔ ขวด ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถบรรทุกและรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑๔ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๔ ลัง ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๕๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๕๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำดื่มบรรจุถ้วย ลังละ ๔๘ ถ้วย จำนวน ๗๗ ลัง ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อชุดแม่แบบสร้างภาพ (DRUM) จำนวน ๒ กล่อง ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๗๘ เครื่อง ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน จำนวน ๒ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อน้ำดื่มบรรจุถ้วย พร้อมแช่ (ลังละ ๔๘ ถ้วย) จำนวน ๗๐ ลัง ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถยนต์ กจ-๔๗๓๖ นฐ จำนวน ๑๕ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถยนต์ ผค-๕๕๓๒ นฐ จำนวน ๒๒ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
จ้างหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน ตามใบสั่งจ้างที่ ๓๘๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนเทศา จากปากซอยถนนสระแก้วถึงปากซอยสระแก้ววิวล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (กองการประปา)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๑๗ เรื่อง
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๔ เรื่อง
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๒๐๐ ลูก ขนาด ๓/๔ นิ้ว จำนวน ๔๐ ลูก ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓๐ ลูก และขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๒๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา พี.วี.ซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๐๐ มิลลิเมตร ชั้น ๘.๕ ถนนเทศา จากปากซอยถนนสระแก้วถึงปากซอยสระแก้ววิลล์ ระยะทาง ๕๖๕ เมตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำหอยโข่ง เครื่องที่ ๒ โรงสูบน้ำแรงต่ำ ที่ทำการผลิตน้ำประปานาสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๕ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๘๐๑ นฐ ๘๕-๔๔๒๙ จำนวน ๑๐ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นเหม็นขยะมูลฝอย ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง ตามใบสังซื้อที่ ๔๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓