ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) > ประกาศประกวดราคา สอบราคา

จ้างติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงรถบรรทุก จำนวน ๓๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถดูดฝุ่น ส ๐๐๕ นฐ ๘๙-๓๔๗๘ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถขยะ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถกระบะ ทะเบียน นฐ ๑ ท ๒๕๖๑ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องอัดอากาศ ชุดช่วยหายใจ (SCBA) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข ผก ๔๘๐๕ นฐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซ่อมบำรุงรถสุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน นฐ ๘๖-๑๓๖๗ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๒,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชดำเนิน จากแยกถนนหลังพระจนถึงแยกถนนหน้าวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม (หลังใหม่) ด้านถนนรถไฟตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามบันทึก รายงานขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง สำนักการศึกษา เลขที่ ๘๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเสาทวารวดีถนนทรงพลและถนนราชวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเสาทวารวดีถึงถนนเทศา ตั้งแต่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จนถึงบริเวณหอนาฬิกาทางเข้าเมืองนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างซ่อมรถยนต์ ผก ๔๘๐๕ จำนวน ๑ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๗๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๗๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๐๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซื้อปูนซีเมนต์ ขนาด ๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๔๔ ถุง ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๗๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซื้อถุงดำ ขนาด ๓๖ นิ้ว x ๔๕ นิ้ว ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๐๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๗๐๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๕๐๙ นฐ ๘๙-๕๔๑๐ จำนวน ๑ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๗๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๙๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซื้อกระดาษและหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๙๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๘๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๖๘๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๖๘๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๕ ป้าย ตามใบสั่งจ้างที่ ๖๘๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถดูดฝุ่น ส ๐๐๒ นฐ ๘๕-๒๘๑๐ จำนวน ๑๓ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๖๗๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
จ้างพิมพ์ข่าวเทศบาลนครนครปฐม เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ฉบับที่ ๕๙๗ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๖๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
จ้างเหมาก่อสร้างท่อลอด ค.ส.ล. คลองรางน้ำเค็ม บริเวณหน้อกองร้อยสุนัข โดยวิธีเฉพาเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาทาสีตีเส้นจราจร ถนนเทศาตลอดทั้งสาย จากแยกโพธิ์ทองถึงถนนเพชรเกษม ตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล)]
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชดำเนินจากแยกถนนหลังพระจนถึงแยกถนนหน้าวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม (หลังใหม่) ด้านถนนรถไฟตะวันออกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ กองการประปา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการจัดซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการจัดซื้อพัดลมระบายควัน จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น แบบเจาะเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ หลัง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักชาย โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเสาทวารวดีถนนทรงพล และถนนราชวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเสาทวารวดีถนนเทศา ตั้งแต่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จนถึงบริเวณหอนาฬิกาทางเข้าเมืองนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ เลขที่ ๖๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ พนักงานประจำรถ และน้ำมันเชื้อเพลิง ๓ คัน
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบเข็มเจาะ โรงเรียนอนุบาลประปานคร เทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ หลัง
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเช่าเครื่องขยายเสียง พร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกระดาษและหมึกพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อปูนซีเมนต์ ขนาด ๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๔๔ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อถุงดำขนาด ๓๖ นิ้ว x ๔๕ นิ้ว จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๕๐๙ นฐ ๘๙-๕๔๑๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๐๐ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๖๗๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๖๗๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๘๐๕ นฐ ๘๙-๐๙๗๔ จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๖๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๖๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๖๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๖๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
จ้างพิมพ์ใบเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒๐๐ เล่ม ตามใบสั่งจ้างที่ ๖๖๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อโมกสูงไม่ต่ำกว่า ๖๐ ซม. จำนวน ๒๕๐ ต้น ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๖ ตัว ตามใบสั่งจ้างที่ ๖๕๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV จำนวน ๑๐ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๒ เครื่อง ตามใบสั่งจ้างที่ ๖๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๕๙๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
สำเนาเอกสารโครงการจ้างเหมาทาสีตีเส้นจราจร ถนนเทศาตลอดทั้งสายจากแยกโพธิ์ทองถึงถนนเพชรเกษม ตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น แบบเข็มเจาะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๒๒,๓๑๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๑๖,๘๔๔ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกระดาษ เมาส์ และหมึกพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๖๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อโมกสูง จำนวน ๒๕๐ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างพิมพ์ใบเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อโฟมฝึกว่ายน้ำ จำนวน ๖๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเช่าเครื่องขยายเสียง พร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๘๐๕ นฐ ๘๙-๐๙๗๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถดูดฝุ่น ส ๐๐๒ นฐ ๘๕-๒๘๑๐ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๐ แอมป์ ใช้กับรถตีนตะขาบ ส ๙๑๕ ตค ๒๑๑๖ จำนวน ๒ ลูก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรื จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟส่องสว่าง จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด เอ๔ จำนวน ๔๐,๐๐๐ แผ่น ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๖๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๕๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุและชุดปฐมพยาบาลเพื่อการสาธิต จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการอบรม จำนวน ๑๑ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๖๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๔๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะ ใช้ซ่อมรถดูดเลน ส ๙๐๓/๒ นฐ ๘๘-๖๕๗๗ จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๔๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
จ้างบำรุงรักษารถขยะ ส ๔๒๔ นฐ ๘๘-๖๕๐๑ จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๖๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด เอ๔ จำนวน ๑๔,๘๐๒ แผ่น ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๖๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน ๒ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๓๓ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๖๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
จ้างเช่าเต้นท์ จำนวน ๑๐ หลัง ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๕๙๙/๒๕๖๒
ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ฯ จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๕๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
จ้างเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๕๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๕๙๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถยนต์บันไดเลื่อน ทะเบียน ๘๘-๓๑๒๘ นฐ จำนวน ๒๘ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๕๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน ๑ท-๒๕๖๓ นฐ จำนวน ๒๘ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๕๒๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ประกวดราคาซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคารชนิดป้องกันความร้อน พร้อมชุดช่วยหายใจ (scba) จำนวน ๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี (e-bidding) งานป้องกัน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี (e-bidding)งานเทศกิจ
ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๔๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างพิมพ์ข่าวเทศบาลนครนครปฐม เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ฉบับที่ ๕๙๗ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเช่าเต้นท์ ขนาด ๕x๘ เมตร จำนวน ๑๗ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุและชุดปฐมพยาบาลเพื่อการสาธิต จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุใช้ในการอบรม จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๑๔,๘๐๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักาารถขยะ ส ๔๒๔ นฐ ๘๘-๖๕๐๑ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะ ใช้ซ่อมรถดูดเลน ส ๙๐๓/๖๕๗๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อแตเตอรี่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง