ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) > ประกาศประกวดราคา สอบราคา

งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๔๑ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๓ เรื่อง
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรถไฟตะวันตก ซอย ๓ จากจุดตัดถนนรถไฟตะวันตก จนถึงหน้าบ้านประธานชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำถนนซอยกอไผ่ จากถนนพิพิธประสาทจนถึงสุดซอย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประมูลเช่าพื้นที่ติดป้ายโฆษณาสินค้า บริเวณที่พักผู้โดยสาร จำนวน ๑๒ แห่ง ภายในเขตเทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำเครื่องที่ ๑๔ แรงต่ำ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์แรงสูงเครื่องที่ ๒ โรงกรองน้ำประปาสนามจันทร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเปิดประตูน้ำเข้าสถานีสูบน้ำที่ ๒ (บ่อโตนด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสียที่ ๒ สถานีสูบน้ำเสียที่ ๑ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓)
งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๓๓ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๓๘ เรื่อง
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๖๕๓ โครงการจ้างทำรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๒๐ คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์เครื่องที่ ๕ แรงต่ำ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
ประมูลเช่าอาคารสงเคราะห์สระหีบ ตรอกหลังวัดพระปฐมเจดีย์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๐ ห้อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคาร ๑ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จฯ จำนวน ๓๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำเครื่องที่ ๙ โรงสูบน้ำแรงดันสูง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จ จำนวน ๓๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๓๑ เรื่อง
งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๓๒ เรื่อง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด ๔๐๐x๔๐๐ จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โครงการซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน ๑ โครงการ
งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๒๖ เรื่อง
งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๑ เรื่อง
สัญญาจ้างทำความสะอาด เลขที่ ๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาดดูแล บำรุงรักษา พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๕๐ คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๖ เรื่อง
งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๒๓ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครุภัณฑ์โครงการตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม,ศูนย์พัฒนาเด็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ และโรงเรียนสังกัด สนง.สพฐ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาซื้อขายเลขที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โครงการซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างปรับปรุงคันหิน ทางเท้า ถนนเหนือวัง (ฝั่งทิศใต้) จากบ้านเลขที่ ๑ จนถึงทางแยกเข้าสะพานโยง จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำความสะอาด เลขที่ ๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างรักษาความสะอาดภายในอาคารสถานที่ของสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๙ คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคาน์เตอร์รับชำระค่าน้ำประปาและเคาน์เตอร์รับคำร้องทั่วไป จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๒ เรื่อง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (จ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐมดำเนินการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ( ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนฯ )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๖๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า เลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนซอยและพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า เลขที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ โครงการซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๖๘,๐๐๐ ลิตร
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โครงการซื้อชุดป้องกันสารเคมี LEVEL A แบบแคปซูลด้านหลัง จำนวน ๔ ชุด
สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยในบริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๔ คน
จ้างจัดทำวารสารเทศบาลนครนครปฐม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหินคลุก จำนวน ๒๒๐.๑๒ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อธง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำวารสารเทศบาลนครนครปฐม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ ตามใบสั่งจ้างที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
ซื้อหินคลุก จำนวน ๒๒๐.๑๒ ตัน ตามใบสั่งซื้อที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
ซื้อธง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดแม่แบบสร้างภาพ (Replace Drum) จำนวน ๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สำเนาเอกสารโครงการจ้างเหมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐมดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๑๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนทวารวดี จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนอนุบาลประปานคร จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๑๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสถานที่ราชการประจำโรงเรียนเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๓ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสถานที่ราชการประจำโรงเรียนทวารวดี จำนวน ๒ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๑๐๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสถานที่ราชการประจำโรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จำนวน ๒ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสถานที่ราชการประจำศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๙๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๒ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๙๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานที่ราชการ จำนวน ๓ คน
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๙๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์ในสวนสัตว์เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑๔ รายการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๙๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างดำเนินการออกแบบปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บโซต์ต่ออายุชื่อเว็บโซต์ (nakhonpathomcity.go.th) ระยะเวลา ๑ ปี
สัญญาจ้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า เลขที่ ๙๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา บริเวณพื้นที่สนามหญ้าหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ และพื้นที่อื่นๆ ตามกำหนด
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาชุมชนจระเข้-ถมทอง จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๘๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาโรงเรียนเทศบาล ๓ จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาสนามบาลเกตบอลศูนย์เยาวชนเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๘๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาชุมชน ๒๕ มกรา จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๘๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาสวนสุขภาพ บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๘๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาศูนย์แพทย์ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๗๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาสระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนเทศบาลนครนครปฐม บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาชุมชนสามตำบล จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาชุมชนซอย ๗ จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาชุมชนประปานคร จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๖๘,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนซอยและพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๙๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ๑๐% จำนวน ๑,๗๐๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
สำเนาเอกสารโครงการจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๖๗,๐๐๐ ลิตร
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (การจัดซื้อน้ำมันดีเซล)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ ลูกบาศก์เมตร น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๒๘,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคลอรีนเหลว (Liquid Chlorine) จำนวน ๖๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔
งานการซื้อและการจ้าง สัญญาจ้าง สัญญาซื้อขาย จำนวน ๑๕ เรื่อง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอล ขนาดพื้นที่ ๕๔๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๗ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๒๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดป้องกันสารเคมี LEVEL A แบบแคปซูลด้านหลัง จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำโรงเรียนทวารวดี จำนวน ๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำโรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จำนวน ๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำโรงเรียนทวารวดี จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำโรงเรียนอนุบาลประปานคร จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบ VRF,VRV ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการซื้อรถขุดตีนตะขาบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาด ๑๒๐ แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ คัน
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการซื้อเครื่องตรวจวัดก๊าซไวไฟและก๊าซพิษ จำนวน ๑ เครื่อง
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๗๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารเรียน ๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท็ติกคอนกรีต ถนนถวิลราษฎร์บูรณะ จากแยกถนนทหารบกจนถึงสุดเขตเทศบาล จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๖๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารเรียนช่วงชั้นที ๓ (๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน) โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา จำนวน ๑ โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๗๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๑ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหลอด LED Floodlight วัตต์ PF ๐.๙๕, IP๖๕ แสงวอมไวท์ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำหน้าที่ทำความสะอาดศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ของทางราชการ ประจำศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม สระว่ายน้ำและสวนสัตว์ของเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๓๗ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กประปานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สำเนาเอกสารโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย พระราชวังสนามจันทร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๕ เรื่อง
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บริเวณภายนอกตัวอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑,๒๓๓ ตารางเมตร
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๖๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างซ่อมบำรุงรถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ทะเบียน ๔๐-๐๘๗๘ นฐ จำนวน ๖ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงคันหิน ทางเท้า ถนนเหนือวัง (ฝั่งทิศใต้) จากบ้านเลขที่ ๑ จนถึงทางแยกเข้าสะพานโยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำเนาเอกสารโครงการจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๒๘,๐๐๐ ลิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๕๐ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนซอยและพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๒๔ คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์ขนาด ๔๕ กิโลวัตต์ เครื่องสูบน้ำเครื่องที่ ๑ แรงสูง ของโรงกรองน้ำสนามจันทร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (กองการประปา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหลอด LED Streetlight ๘๐-๑๐๐ วัตต์ PF ๐.๙ , IP๖๕ จำนวน ๑๘๐ โคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกลึงแกนทองเหลืองและแป้นเกลียวทองเหลือง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเสาไฟฟ้าหักที่ทำการผลิตน้ำประปานาสร้าง บริเวณหน้าบ้านพักผู้อำนวยการกองประปา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา บริเวณพื้นที่สนามหญ้าหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ และพื้นที่อื่นๆ ตามที่กำหนด จำนวน ๖ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟคนข้ามถนนอัจฉริยะ บริเวณถนนขวาพระ หน้าวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญางานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๓ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๓๓ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๑ เรื่อง
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนซอยและพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ประปา)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔