ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) > ประกาศประกวดราคา สอบราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๒ เรื่อง
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๑๔ เรื่อง
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๗/๒๕๖๓ และ สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๘/๒๕๖๓ (2 เรื่อง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๖ เรื่อง
ประกวดราคาซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จ จำนวน ๓๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือคู่มือและแผ่นพับการชำระภาษีท้องถิ่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๒๘ เรื่อง
จ้างจัดทำเกียรติบัตร จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเก้าอี้พลาสติก เต็นท์ และหน้าโต๊ะพร้อมขาและผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยางแอสฟัลทฺติกคอนกรีต จำนวน ๓๒ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จ จำนวน ๓ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กสระแก้ว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๒๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๒๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ส ๙๐๕ นฐ ๘๕-๒๘๑๘ จำนวน ๔ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๒๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๔๒๒ นฐ ๘๘-๒๕๘๑ จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๒๐๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๙๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๙๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๙๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อน้ำมันเครื่อง ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง ตามใบสั่งซือที่ ๑๙๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อสารกำจัดกลิ่นเหม็นของขยะ ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑๔ ขวด ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๙๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด เอ๔ จำนวน ๒๒,๔๘๐ แผ่น ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๙๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๗๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมแซมรถตู้ นค ๒๑๙๒ นฐ จำนวน ๓๐ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถขยะ จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๗๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อหินคลุก จำนวน ๑๕๙.๘๒ ตัน ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๖๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อดิน จำนวน ๖๐๐ คิว ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๖๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อท่อยางตัวหนอน ขนาด ๑๑ นิ้ว ยาว ๕๖ นิ้ว ลอนด้านนอกและด้านใน จำนวน ๑ ท่อน ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๔๒๔ นฐ ๘๘-๖๕๐๑ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
จ้างทำป้ายไวนิลงานวัเด็กปห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๕๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเช่าเครื่องขยายเสียง พร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๕๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อถ้วยรางวัลและวัสดุกีฬา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถดูดเลน ส๙๐๓/๑ นฐ ๘๖-๙๑๑๐อ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๔๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถขยะ ส๔๐๗ นฐ ๘๕-๒๘๑๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเวชภัณฑ์และยา จำนวน ๑๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกระดาษ จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กระบะ บร ๔๑๔๓ นฐ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างทำความสะอาด เลขที่ ๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โครงการจ้างทำความสะอาดดูแล บำรุงรักษา พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๕๐ คน
สัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ เลขที่ ๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โครงการจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ พนักงานประจำรถยนต์ และน้ำมันเชื้อเพลิง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดบรรจุถ้วย จำนวน ๑๐๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องยนต์ VM. เครื่องที่ ๗ โรงสูบน้ำแรงดันสูง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน นฐ ๘๕-๒๔๔๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๓๐-๐๐๐๒ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน นฐ บห-๗๖๘๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๕-๐๐๑๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๙๑ และเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๔๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน นฐ ๘๕-๒๔๔๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๓๐-๐๐๐๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-๑๘๑๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๕๙-๐๐๐๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเจาะคอนกรีต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๘-๓๐-๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน นฐ ตค-๒๑๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๔๖-๐๐๐๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘หน้า/นาที) จำนวน ๑๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (กองการประปา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครปฐม)
ซื้อกระดาษ A๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างว่อมรถบรรทุกขยะ ส๔๒๒ นฐ ๘๘-๒๕๘๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างว่อมรถบรรทุกขยะ ส๘๐๑ นฐ ๘๖-๔๔๒๙ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างว่อมรถบรรทุกขยะ ส๘๐๔ นฐ ๘๖-๕๘๐๔ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างว่อมรถบรรทุก ส๙๐๕ นฐ ๘๕-๒๘๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำมันเครื่อง ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหินคลุก จำนวน ๒๘๙.๐๕ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อสารกำจัดกลิ่นเหม้นของขยะ ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน๒๒,๔๘๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน๒๘,๘๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำป้ายไวนิล สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมดครงไม้ประชาสัมพันะ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างพิมพ์ข่าวเทศบาลนครนครปฐม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างว่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเช่าห้องประชุมและจัดดอกไม้ตกแต่งห้องประชุม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมรถตู้ นค๒๑๙๒ นฐ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (กองการประปา)
รายงานแผนการจัดซื้อจัจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการจัดซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางยอร์ยสำหรับเครื่องสูบน้ำเครื่องที่ ๓ ของโรงสูบน้ำแรงดันต่ำ จำนวน ๑ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประเก็นเชือกไขสำหรับเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้แถว ๔ ที่นั่ง จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถขยะ ส๔๒๕ นฐ ๘๘-๘๒๗๐ จำนวน ๑๖ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๗๔/๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถขยะจำนวน ๑๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๗๓/*๒๕๖๓
จ้างว่อมรถขยะ ส ๔๒๒ นฐ ๘๘-๒๕๘๑ จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๗๑/๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถขยะ ส๔๑๐ นฐ ๘๕-๔๔๓๕ จำนวน ๑๗ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๗๐/๒๕๖๓
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๖๙/๒๕๖๓
ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ใบ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๕๖/๒๕๖๓
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน๖ รายการตามใบสั่งซื้อที่ ๑๖๕/๒๕๖๓
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๖๑/๒๕๖๓
ซื้อรองเท้านินจา จำนวน ๔๐ คู่ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๖๐/๒๕๖๓
ซื้อสีจราจร- สีขาว จำนวน ๑๒ ถัง ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๕๙/๒๕๖๓
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๔๔/๒๕๖๓
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๔๓/๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถขยะ ส๘๐๓ นฐ ๘๕-๔๔๓๐ จำนวน ๑๔ รายการ ตามใบสั่จ้างที่ ๑๔๒/๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถดูดเลน ส ๙๐๓/ ๑ นฐ ๘๖-๙๑๑๐ จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๔๓/๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถกระบะ นฐ บบ ๔๘๕๕ จำนวน ๑๗ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๔๐/๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑๑ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๓๙/๒๕๖๓
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๓๘/๒๕๖๓
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ส ๗๐๓ นฐ ผค ๔๗๕๕ จำนวน ๗ รายการ
จ้างเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กสระแก้ว จำนวน ๑ งาน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๒๙/๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเจาะกระแทกผิวจราจร พร้อมซ่อมแซมคืนสภาพผิวจราจร ค.ส.ล. บริเวณสี่แยกถนนทหารบก - ถนน ๒๕ มกรา (สี่แยกเจ๊กเลี้ยง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โครงการซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง พื้นที่เขต ๔ จำนวน ๑ ชุด
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โครงการซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง พื้นที่เขต ๓ จำนวน ๑ ชุด
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โครงการซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง พื้นที่เขต ๒ จำนวน ๑ ชุด
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โครงการซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง พื้นที่เขต ๑ จำนวน ๑ ชุด
ซื้อรองเท้านินจา จำนวน ๔๐ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อท่อยางตัวหนอน จำนวน ๑ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม จำนวน ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อดิน จำนวน ๖๐๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหินคลุก จำนวน ๑๕๙.๘๒ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๔๑๐ นฐ ๘๕-๔๔๓๕ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๔๒๒ นฐ ๘๘-๒๕๘๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถขยะ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถขยะ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๔๒๕ นฐ ๘๘-๙๒๗๐ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โ่ดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อสีจราจร-สีขาว จำนวน ๑๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ส ๗๐๓ นฐ ผค ๔๗๕๕ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถกระบะ นฐ บบ ๔๘๕๕ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถดูดเลน ส ๙๐๓/๑ นฐ ๘๖-๙๑๑๐ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๘๐๓ นฐ ๘๕-๔๔๓๐ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกระดาษ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเวชภัณฑ์และยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒