ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) > ประกาศประกวดราคา สอบราคา

ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยางนอกของรถยนต์บรรทุก ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน นฐ บว - ๔๐๓๘ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ไป-กลับ) จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
จ้างพิมพ์ข่าวเทศบาลนครนครปฐม เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ฉบับที่ ๖๐๒ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด เอ ๔ จำนวน ๔๐,๐๐๐ แผ่น ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ซื้อหนังสือแบบเรียน จำนวน ๔๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ซื้อหินคลุก จำนวน ๑๔๖.๔๐ ตัน ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๐๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๑๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โครงการซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งระบบลากจูง เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ จำนวน ๘ เครื่อง
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน
จ้างพิมพ์ข่าวเทศบาลนครนครปฐม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ฉบับที่ ๖๐๒ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๑๖ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด เอ ๔ จำนวน ๔๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหนังสือแบบเรียน จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยาง MC-๗๐ (DRUM ๒๐๐ KGS.) จำนวน ๑๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายเขตระบบจ่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงโรงอาหารอาคารเรียน ๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานทาสีภายนอกอาคารเรียน เอ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสาโชว์ภายในห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนทวารวดี จำนวน ๒๐ ต้น
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการซ่อมแซมพื้นห้องเรียนอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โครงการซื้อจอ LED พร้อมติดตั้ง ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ ชุด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ (กองการประปา)
ซื้อยาง AC ๗๐ (DRUM ๒๐๐ KGS) จำนวน ๑๓ ถัง
ซื้อยาง AC ๖๐/๗๐ (DRUM ๒๐๐ KGS) จำนวน ๑๗ ถัง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ
ซื้อลูกรัง จำนวน ๔๐๐ คิว
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ
ซื้อถุงดำ ขนาด ๓๖ นิ้ว x ๔๕ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม
ซื้อถ้วยรางวัลและโล่รางวัล จำนวน ๔ รายการ
จ้างเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม กีฬาเทเบิลเทนนิส จำนวน ๓ วัน
ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๓๒ รายการ
ซื้อหินคลุกและทรายละเอียด จำนวน ๒ รายการ
ซื้อยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตและน้ำยาง Prime Coat จำนวน ๒ รายการ
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงสำหรับงานกลางแจ้งภายในสนาม พร้อมผู้ควบคุมและติดตั้ง จำนวน ๑ งาน
ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๗ รายการ
จ้างเช่าห้องสุขาสำเร็จรูป จำนวน ๑๖๐ ตู้
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓๙ รายการ
จ้างเหมาการกำกับการแสดงและพิธีการ/สคริปส์ จำนวน ๑ งาน
จ้างเหมาจัดทำระบบไฟฟ้าแสงสว่างประจำสถานที่พักนักกีฬา จำนวน ๑๘ แห่ง
จ้างเหมาการบันทึกภาพ จำนวน ๑ งาน
จ้างเช่าชุดเครื่องแต่งกายการแสดงนครปฐมเกมส์ จำนวน ๑ งาน
จ้างเหมาตกแต่งกระถางคบเพลิง/เวทีในสนามพร้อมติดตั้งฉากบริเวณกระถางคบเพลิงและจัดทำเทคนิคปรระกอบกลไกการจุดคบเพลิง
จ้างเช่าเครื่องขยายเสียง กีฬาฟุตบอล จำนวน ๙ วัน
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ
ซื้อวัสดถก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ
จ้างเช่าชุดการแสดง จำนวน ๕ รายการ
จ้างเช่าเครื่องขยายเสียงและผู้ควบคุม กีฬาเซปักตะกร้อ จำนวน ๕ วัน
จ้างเหมาจัดทำระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับการแสดงและพิธีเปิด จำนวน ๑ งาน
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้านหน้าที่พิธีเปิดการแข่งขัน จำนวน ๑ งาน
จ้างเหมาการจัดทำผลิตสื่อผสม จำนวน ๑ งาน
จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๑๔๕ หลัง
จ้างเหมาจัดทำเทคนิคพิเศษจอภาพแอลอีดี (LED)
จ้างเหมาจัดหาพลุไทยและสากลในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา พร้อมทั้งเอฟเฟคเปเปอร์ชู้ต จำนวน ๑ งาน
ซื้อถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และโล่เกียรติคุณ จำนวน ๔ รายการ
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและสติกเกอร์ PVC จำนวน ๔๕ รายการ
จ้างทำป้ายแสดงตัวบุคคล (ID CARD) จำนวน ๗,๘๐๐ แผ่น
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียน เอ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียนเทพกิตติเมธี (อาคารช่วงชั้นที่ ๑) โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๔๐๐ ลูก ขนาด ๓/๔ นิ้ว จำนวน ๔๐ ลูก และขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวเจาะคอนกรีตไฮดรอลิก สำหรับติดตั้งกับรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกระทงใบตอง พร้อมประดับตกแต่งดอกไม้ธูปเทียน จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ซื้อดอกไม้ติดหน้าอกและประดับโพเดียม จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๘๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
จ้างเช่านาฬิกาจับเวลาถ่ายภาพเข้าเส้นชัยแบบอัตโนมัติพร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับ จำนวน ๑ งาน ตามใบสั่งจ้างที่ ๗๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
จ้างเช่าอุปกรณ์สำหรับกีฬาประเภทกรีฑา จำนวน ๑ งาน ตามใบสั่งจ้างที่ ๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
จ้างแต่งหน้าพร้อมชุด จำนวน ๑๒ คน ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
จ้างเช่ารถรับจ้าง จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๗๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑,๐๒๐ ชุด ตามใบสั่งจ้างที่ ๖๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ้างเช่ารถรับจ้าง วันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๖๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์สำหรับกีฬาวอลเลย์บอลในร่มและกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จำนวน ๑ งาน ตามใบสั่งจ้างที่ ๖๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ้างเหมาดูดส้วม จำนวน ๑ งาน ตามใบสั่งจ้างที่ ๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
ซื้อธงประดับ จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
ซื้อผ้าประดับ จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
ซื้อเวชภัณฑ์และยา จำนวน ๑๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ้างเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จำนวน ๑ ชุด ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ้างเช่าชุดไทยจักรพรรดิพร้อมเครื่องประดับและเครื่องแต่งกายพร้อมแต่งหน้าทำผม จำนวน ๙๓ คน ตามใบสั่งจ้างที่ ๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
ซื้อลูกกระสุนปืนปล่อยตัวนักกีฬา จำนวน ๑๐ กล่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ้างทำโปรแกรมรายงานผลการแข่งขันแบบเรียวไทม์ จำนวน ๑ ชุด ตามใบสั่งจ้างที่ ๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงคันหิน ทางเท้า บริเวณโดยรอบตลาดล่าง จำนวน ๑ โครงการ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหินคลุก จำนวน ๑๔๖.๔๐ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยาง AC ๖๐/๗๐ (DRUM ๒๐๐ KGS) จำนวน ๑๗ ถังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อลูกรัง จำนวน ๔๐๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อถุงดำ ขนาด ๓๖ นิ้ว x ๔๕ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑๖ สาย ระยะทาง ๑๔,๒๒๗.๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ้างแต่งหน้าพร้อมชุด จำนวน ๑ งาน ตามใบสั่งจ้างที่ ๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม กีฬาเปตอง จำนวน ๙ วันตามใบสั่งจ้างที่ ๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม กีฬาวอลเลย์บอลในร่ม จำนวน ๖ วันตามใบสั่งจ้างที่ ๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงยิมของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ้างแต่งหน้านักแสดง จำนวน ๑๓๐ คน ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
ซื้อชุดการแสดงและเครื่องประดับ จำนวน ๒๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
ซื้อเวชภัณฑ์และยา จำนวน ๑๗ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม กีฬาแบดมินตัน จำนวน ๓ วันตามใบสั่งจ้างที่ ๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ้างเช่าโต๊ะกลม จำนวน ๑๐ วัน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม กีฬาฟุตซอล จำนวน ๙ วันตามใบสั่งจ้างที่ ๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
จ้างเหมาทำเกียรติบัตร แผ่นพับ ใบปลิวและวารสาร จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ ลิตร ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๐๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเช่าชุดกินรี พร้อมแต่งหน้าและทำผม จำนวน ๙ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเต็นท์ และเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อน้ำดื่มและอาหารว่าง (ขนม ๒ ชิ้น + นมกล่องหรือน้ำชา) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อพรมอัดลูกฟูกสีแดงสด จำนวน ๔ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกระทงใบตอง พร้อมประดับตกแต่งดอกไม้และธูปเทียน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อถ้วยรางวัล และโล่รางวัล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเช่าชุดพร้อมแต่งหน้าทำผม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อผ้าระบาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อดอกไม้สำหรับติดหน้าอกและประดับโพเดียม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดการแสดง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเช่าระบบเครื่องเสียงและระบบไฟแสงสี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และเช่าเวทีสำเร็จรูป จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างแต่งหน้าพร้อมชุด จำนวน ๑๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าอุปกรณ์สำหรับกีฬาประเภทกรีฑา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่านาฬิกาจับเวลาถ่ายภาพเข้าเส้นชัยแบบอัตโนมัติพร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างแต่งหน้าพร้อมชุด จำนวน ๑๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม กีฬาเทเบิลเทนนิส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่ายและระบบบัตรคิว บริเวณเคาน์เตอร์สำหรับรับชำระค่าน้ำประปา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ระบบลากจูง จำนวน ๘ เครื่องโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งจอ LED ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ๑ ชุดโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
เช่ารถรับจ้าง วันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เค้กมะพร้าว+น้ำผลไม้+น้ำดื่ม) จำนวน ๑,๐๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่ารถรับจ้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์สำหรับกีฬาวอลเลย์บอลในร่มและกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาดูดส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออุปกรณ์ จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าห้องสุขาสำเร็จรูป จำนวน ๑๖๐ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงสำหรับงานกลางแจ้งภายในสนาม พร้อมผู้ควบคุมและติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและน้ำยาง Prime Coat จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหินคลุกและทรายละเอียด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อธงประดับ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม กีฬาเซปักตะกร้อ จำนวน ๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อผ้าประดับ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเวชภัณฑ์และยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดทำระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับการแสดงและพิธีปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้านหน้าที่พิธีการแข่งขันฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาการจัดทำผลิตสื่อผสม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเต็นท์ ขนาด ๕x๘ เมตร จำนวน ๑๔๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดทำเทคนิคพิเศษจอภาพแอลอีดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดหาพลุไทยและสากลในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพร้อมทั้งเอฟเฟคเปเปอร์ชู้ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อธง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าชุดไทยจักรพรรดิพร้อมเครื่องประดับและเครื่องแต่งกายพร้อมแต่งหน้าทำผม จำนวน ๙๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อลูกกระสุนปืนปล่อยตัวนักกีฬา จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเช่าชุดการแสดง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างประจำสถานที่พักนักกีฬา จำนวน ๑๘ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าชุดเครื่องแต่งกายการแสดงนครปฐมเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาการบันทึกภาพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาการกำกับการแสดงและพิธีการ/สคริปท์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม กีฬาฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาตกแต่งกระถางคบเพลิง/เวทีในสนาม พร้อมติดตั้งฉากบริเวณกระถางคบเพลิง และจัดทำเทคนิคประกอบกลไกการจุดคบเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออุปกรณ์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง