ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) > ประกาศประกวดราคา สอบราคา

สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โครงการซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำเสียที่ ๒ (บ่อโตนด) จำนวน ๑๑ รายการ
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยหลังร้านแอร์ปักจักร ถนนราชดำเนินซอย ๑ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๑/๑ จนถึงบ้านเลขที่ ๒๑/๑๑
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๐ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๔ เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกลึงแกนและแป้นเกลียวของประตูน้ำโรงกรองน้ำที่ ๓ ที่ทำการผลิตน้ำประปานาสร้าง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กองการประปา)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กองการประปา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์และปั๊มน้ำเครื่องที่ ๓ แรงสูง ที่ทำการผลิตน้ำประปานาสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำที่ ๒ แรงสูง ที่ทำการผลิตน้ำประปาสนามจันทร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์เครื่อง ๒ แรงต่ำ ที่ทำการผลิตน้ำประปานาสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน ผค ๕๑๒๑ นฐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๙-๐๐๑๕ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครปฐม ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๗ เรื่อง
งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน 8 เรื่อง
บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง แก้ไขอัตราค่าปรับเป็นศูนย์
โครงการเช่าบริการระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๑ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๐ เรื่อง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เช่าบริการระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลนครนครปฐม)
งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๕ เรื่อง
งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๑๒ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนราชดำเนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐมฯ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ (กองการประปา)
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๕๗ เรื่ิอง
งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ๕๘ รายการ
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงพื้นโรงอาหาร อาคาร ๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
บันทึกต่อท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการแก้ไขอัตราค่าปรับ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รร.เทศบาล ๔ )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน บว ๔๐๓๘ นฐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๒-๐๐๐๙ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดแม่แบบสร้างภาพ (Replace Drum) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกวดราคาซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์)
งานการซื้อและการจ้าง สัญญา ๕ รายการ
งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ๕๒ รายการ
งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๕๐ เรื่อง
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนหน้าวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)
ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕))
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนราชดำเนินด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนหน้าวังด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โครการจ้างซ่อมรถแทร็กเตอร์ตีนเป็ด ทะเบียน ตค ๓๓๕(ส๙๑๑) จำนวน ๑๙ รายการ
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกจากถนนสาครธนากรตะวันตก จากบ้านเลขที่ ๘๕/๓ ตำบลหนองปากโลง จนถึงสุขเขตทางหลวงเทศบาล จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกจากถนนสาครธนากรตะวันตก จากบ้านเลขที่ ๘๕ ตำบลหนองปากโลง จนถึงบ้านเลขที่ ๘๕/๑ จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โครงการซื้อรถขุดแบคโฮ (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน พร้อมหัวเจาะไฮดรอลิกและอุปกรณืต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๒๗๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕
ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องการกฎหมาย จำนวน ๕ ชุด ตามใบสั่งซื้อที่ ๒๕๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ก.พ.๒๕๖๕
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๒๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๒๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๒๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นอินจัน ความสูง ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นโรงอาหาร อาคาร ๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จ จำนวน ๓๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๖ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๙ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๗ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๓๒ เรื่อง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โครงการทาสีตีเส้นจราจร ถนนขวาพระ ถนนหลังพระ ถนนพญากง และบริเวณทางเข้าตำรวจภูธรภาค ๗ จำนวน ๑ โครงการ
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนราชดำเนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (กองการประปา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าหอน้ำ BROT-SKYLIFT F๓๒ HDT ๒๐๐๐ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๘๒๒ นครปฐม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานจอดรถและขยายพื้นผิวจราจร บริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๘ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๓ รายการ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ (กองการประปา)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ (กองการประปา)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ (กองการประปา)
ประกวดราคาซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จฯ จำนวน ๓๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๗ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๓ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงไฟจราจรถนนหลังพระบริเวณทางแยกสะพานเกวียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงไฟจราจรถนนทหารบกบริเวณทางแยกถนนดอนตูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ (กองการประปา)
ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน นฐ ๘๘-๕๕๘๙ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน นฐ ๘๕-๒๔๔๖ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซ่อมรถยนต์บรรทุก ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน นฐ ๘๙-๑๖๘๒ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซ่อมปั๊มน้ำเครื่องที่ ๙ แรงสูง ที่ทำการผลิตน้ำประปานาสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี (e-bidding)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๓๐ เรื่อง
สัญญา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๔๓ เรื่อง
ประกวดราคาซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จ จำนวน ๓๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๓๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในงานวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์เครื่องที่ ๘ แรงต่ำ ที่ทำการผลิตน้ำประปานาสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์เครื่องที่ ๑๐ แรงสูง ที่ทำการผลิตน้ำประปานาสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
ประมูลเช่าส้วมสาธารณะ จำนวน ๒ แห่ง บริเวณเขตเทศบาลนครนครปฐม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดแบคโฮ (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน พร้อมหัวเจาะไฮดรอลิกและอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔
ขอส่งใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๙ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๓ เรื่อง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม
ซื้อตลับหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ท ยี่ห้อ HP จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อท่อ พี.วี.ซี.ชนิดสวมต่อด้วยแหวนยาง ชั้น ๘.๕ จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออุปกรณ์ประปา (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๗ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๒ เรื่อง
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าหอน้ำ BROTO-SKYLIFT F ๓๒ HDT ๒๐๐๐ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๘๒๒ นครปฐม ๑ คัน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกจากถนนสาครธนากรตะวันตก จากบ้านเลขที่ ๘๕ ตำบลหนองปากโลง จนถึงบ้านเลขที่ ๘๕/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกจากถนนสาครธนากรตะวันตก จากบ้านเลขที่ ๘๕/๓ ตำบลหนองปากโลง จนถึงสุดเขตทางหลวงเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๑ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๙ เรื่อง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนริมคลองห้วยจรเข้ฝั่งทิศตะวันออก จากจุดเชื่อมต่อ ถนน ค.ส.ล. ของเดิม จนถึงสะพานถนนเพชรเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โครงการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเบนเซิน จำนวน ๑๘,๐๐๐ ลิตร
บันทึกต่อท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โครงการซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑,๐๐๒,๙๑๒ ลิตร (เปลี่ยนแปลงสัญญา ข้อ ๔ การส่งมอบในงวดที่ ๓ , ๑๒)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๘ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๕ เรื่อง
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงไฟจราจรถนนทหารบกบริเวณแยกถนนดอนตูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงไฟจราจรถนนหลังพระบริเวณทางแยกสะพานเกวียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้ออุปกรณ์ประปา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อท่อประปา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกระดาษต่อเนื่องไม่มีเส้นชั้นเดียว ขนาด ๑๕x๑๑ นิ้ว จำนวน ๒๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อคลอรีนเหลว (Liquid Chlorine) จำนวน ๖๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๖ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถขุดแบคโฮ (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน พร้อมหัวเจาะไฮดรอลิกและอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนแยกถนนเพชรเกษม ซอย ๙ จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำความสะอาด ที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างทำความสะอาดดูแล บำรุงรักษา พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๕๐ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๖๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยในบริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๔ คน
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน ๖๐ ลิตร ตามใบสั่งซื้อที่ ๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ซื้อคลอรีน ชนิดเกล็ด ๖๐% ถังละ ๕ กิโลกรัม จำนวน ๒๐ ถัง ตามใบสั่งซื้อที่ ๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๔๐,๐๐๐ แผ่น ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล ส ๙๐๓/๒ นฐ ๘๘-๖๕๗๗ จำนวน ๑๓ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
จ้างพิมพ์ใบเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๔๐๐ เล่ม ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนการดำเนินงาน จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ซื้อหินคลุก จำนวน ๗๘๙.๑๓ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อสารกำจัดกลิ่นเหม็นกองขยะ ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๒๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหินคลุก จำนวน ๑๖๓ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
น้ำยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน ๖๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อคลอรีน ชนิดเกล็ด ๖๐% ถังละ ๕ กิโลกรัม จำนวน ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ขนาด เอ๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนการดำเนินงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล ส ๙๐๓/๒ นฐ ๘๘-๖๕๗๗ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างพิมพ์ใบเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๔๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประมูลให้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่ม และพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าภายในบริเวณอาคารสนามแบดมินตัน
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
ประมูลเช่าส้วมสาธารณะ จำนวน ๔ แห่ง บริเวณเขตเทศบาลนครนครปฐม
การลดค่าเช่าให้กับผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลนครนครปฐม
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงไฟจราจรถนนทหารบกบริเวณทางแยกดอนตูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงไฟจราจรถนนหลังพระบริเวณทางแยกสะพานเกวียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน จำนวน ๑๘,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๗๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ BrotherHL-L๒๓๗๐ DN จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการซื้อครุภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม (๙.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ห้องประชุมสภา)
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการซื้อครุภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม (๘.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ห้องคณะผู้บริหาร))
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการซื้อครุภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม (๗.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ห้องประชุมเล็ก)
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการซื้อครุภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม (๖.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ห้องประชุมใหญ่)
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการซื้อครุภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม (๕.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ห้องประชุมสภา)
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการซื้อครุภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม (๔.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ห้องสันทนาการ)
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการซื้อครุภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม (๓.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ห้องประชุมเล็ก)
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการซื้อครุภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม (๒.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ห้องประชุมใหญ่)
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการซื้อครุภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม (๑)