ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) > ประกาศประกวดราคา สอบราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างพิมพ์ข้่าวเทศบาล เดือนกันยายน ๒๕๖๒ ฉบับที่ ๖๐๐ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๐๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ กัันยายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๒๕ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๔๐,๐๐๐ แผ่น ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๐๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อยางนอก BS ๒๑๕/๗๐ R๑๕ จำนวน ๔ เส้น ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๒๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อดิน จำนวน ๖๐๐ คิว ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๑๙ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๘ ถัง ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๑๘ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๑๗ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๑๕ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อถังขยะพลาสติก ทรงกลม ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ใบ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๑๔ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๑๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
จ้างซ่อมบำรุง๖ู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์ ใต้ในตัวที่ ๒ สถานีสูบน้ำที่ ๒ บ้านโตนด จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๑๒ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
จ้างซ่อมบำรุงท่อน้ำเสียสถานีสูบน้ำที่ ๒ บ้านโตนด จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๑๑ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถขยะ ส๕๑๐ นฐ ๘๙-๕๔๑๐ ส ๘๐๖ นฐ ๘๙-๔๔๔๑ จำนวน ๑๕ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถขยะ ส๕๑๐ นฐ ๘๙-๕๔๑๑ ส ๘๐๖ นฐ ๘๙๔๑๕๑ จำนวน ๑๔ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อเสื้อแขนยาว สีแสดสำหรับคนงาน จำนวน ๓๒๐ ตัว ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาชุมชนสามตำบลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาชุมชนจระเข้-ถมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาชุมชนตลาดบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาโรงเรียนเทสบาล ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาโรงเรียนเทสบาล ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาสระว่านย้ำศูนย์เยาวชน เทศบลานครนครปฐม บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิคประจำลานกีฬาชุมชน ๒๕ มกรา โดยวธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิคประจำลานกีฬาชุมชนซอย ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาสนามบาสเก็ตบอล โดยวธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาชุมชนประปานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาศูนย์แพทย์ บรเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค
จ้างเหมาโูแลบำรุงรักษาลิฟท์ ประจำอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ทำหน้าที่ทำความสะอาดศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน นค-๔๗๙๗ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกระดาษ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อแฟ้ม ก้านยก ๓ นิ้ว (สันกว้าง) จำนวน ๑๙๒ แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดาน ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ แบบ ๔ ใบพัด พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย (ฐานลอย) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐ x ๓๘๕๐ x ๑๙๐๐ มม. จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติกโพลีเอทิลีน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๔๐๐ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งจอ LED ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ๑ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงคันหิน ทางเท้า บริเวณโดยรอบตลาดล่าง โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศา ซอย ๑๑ ฝั่งทิศตะวันออก (ตรงข้ามพัสดุ ซอย ๖) จนถึงคลองเจดีย์บูชา โดยวิธีคัดเลือก
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๗๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมงานทาสีอาคารเรียน ๕ โรงเรียนเทศบาล ๔ จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างท่อลอด ค.ส.ล. ครองลางน้ำเค็มบริเวณหน้ากองร้อยสุนัข จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการจ้างพิมพ์หนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง รับบลากจูง เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ จำนวน ๘ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อเสื้อแขนยาวสีแสด จำนวน ๓๒๐ ตัว ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๘๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๘๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ส ๙๑๕ นฐ ตค ๒๑๑๖ จำนวน ๑๓ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๙๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อสารกำจัดกลิ่นเหม็นของขยะ ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๒๘ ขวด ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๘๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๙๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อหินคลุก จำนวน ๑๕๘.๐๒ ตันตามใบสั่งซื้อที่ ๙๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
จ้างเหมาซ่อมแซมรถโยธา จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๙๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน ๔ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๗๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๗๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถโยธา หมายเลข บว ๖๘๐๕ จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๙๖๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๕๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อชุดแข่งขันกีฬาและเสื้อผู้ฝึกสอน สำหรับกีฬาเซปักตะกร้อ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการฝึกซ้อมกีฬา จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อเสื้อ กางเกง ถุงเท้า และชุดผู้ฝึกสอน สำหรับกีฬาฟุตบอล จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อคลอรีน ชนิดเกล็ด ๗๐ % ถังละ ๕ กิโลกรัม จำนวน ๑๔ ถัง ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นห้องเรียนอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๔๔ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดนตรีสากล จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามบันทึกรายงานขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้างสำนักการศึกษา เลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการประจำโรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จำนวน ๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง พื้นที่เขต ๓ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง พื้นที่เขต ๔ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง พื้นที่เขต ๑ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง พื้นที่เขต ๒ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มเทอร์ไบน์ ขนาด ๘ นิ้ว เครื่องที่ ๑๑ แรงต่ำ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ (กองการประปา)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ)
ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน ๔ เครื่อง โดยเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถโยธา บว ๖๘๐๕ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาซ่อมแซมรถโยธา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๘ รายการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถขยะ ส๘๐๔ นฐ ๘๖-๕๘๐๔ จำนวน ๑๑ รายการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรีกษาและซ่อมแซม ขยะและรถดูดฝุ่น จำนวน ๑๙ รายการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมรถยนต์ ดับเพลิง บน-๔๖๐๙ นฐ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ ๙๖๑/๒๕๖๒ ลงวันที่๔ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ ๙๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่๔ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อ ๙๘๕/๒๕๖๒ ลงวันที่๔ กันยายน ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๘๐๔ นฐ ๘๖-๘๕๐๔ จำนวน ๑๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อ ๙๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถขยะและร๔ดูดฝุ่น จำนวน ๑๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อ ๙๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ ๙๔๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อเสาจราจรล้มลุก จำนวน ๔๐๐ ต้น ตามใบสั่งซื้อ ๙๔๖/๒๕๖๒ ลงวันที่๒ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อน้ำยากำจัดแมลงนำโรค จำนวน ๑ ถัง ตามใบสั่งซื้อ ๙๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่๒ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อถุงดำ ขนาด ๓๖x๔๕ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม ตามใบสั่งซื้อ ๙๔๔ /๒๕๖๒ ลงวันที่๒ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อลูกรัง จำนวน ๔๐๐ คิว ตามใบสั่งซื้อ ๙๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่๒ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อแบตเตอรี่ ๙๐ แอมป์ จำนวน ๑๒ ลูก ตามใบสั่งซื้อ ๙๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่๒ กันยายน ๒๕๖๒
จ้างพิมพ์ใบเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒๐๐ เล่ม ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๙๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายจำนวน ๘ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อ ๙๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อ ๙๒๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ ๙๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ ๙๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ ๙๐๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อ ๙๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถขยะ ส๔๒๕ นฐ ๘๘-๙๒๗๐ จำนวน ๑๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อ ๙๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อ ๘๙๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อ ๘๙๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถดูดฝุ่น ส ๐๐๔ นฐ ๘๙-๓๔๗๘ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ ๘๖๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อ ๘๕๔ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ ๘๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ ๘๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ ๘๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อหัวสปริงเกอร์แบบหมุน จำนวน ๒๑ โหลตามใบสั่งซื้อ ๘๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ ๘๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง พื้นที่เขต ๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง พื้นที่เขต ๓ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง พื้นที่เขต ๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง พื้นที่เขต ๔ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คันโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ สำหรับโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ สำหรับสำนักการศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ สำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ สำหรับโรงเรียนทวารวดี สังกัดเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา(สมัครพลผดุง) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ สำหรับโรงเรียนอนุบาลประปานคร โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ สำหรับโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๘ ถัง ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถกระบะ นฐ ๔๘๕๕ จำนวน ๑๒ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๙๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
ซื้อซิลไฮดรอลิคชุดกันน้ำมัน ตัวเดินรถขุด จำนวน ๑ ชุด ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๙๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อหญ้าเทียม กว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หญ้าสูง ๓.๕ ซม. จำนวน ๒ ม้วน ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อเข่งพลาสติก ขนาด ๖๕ ซม. จำนวน ๖๐ ใบ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๙๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๙๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ตามใบสังซื้อที่ ๙๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๑๖ ตัน ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๙๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อหินเกล็ด จำนวน ๑๒๐ คิว ตามใบสั่งที่ ๙๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมแซมรถโยธา หมายเลข ช.๑๐๐๕ (๘๕-๓๙๕๕) จำนวน ๑๐ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๙๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๐๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อผ้าระบายสีเขียว จำนวน ๖ ม้วน ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๐๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมแซมรถโยธา จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๙๐๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๘๙๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๘๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
จ้างพิมพ์ข่าวเทศบาลนครนครปฐม เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ฉบับที่ ๕๙๙ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๘๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๘๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๘๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุไฟฟ้าแและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๘๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมสถานีสูบน้ำที่ ๒ บ่อโตนด จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๘๗๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด เอ๔ จำนวน ๑๙,๐๐๕ แผ่น ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๘๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๘๗๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด เอ๔ จำนวน ๒๕,๕๐๐ แผ่น ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๘๗๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๘๗๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๘๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๘๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๘๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๗๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการฝึกซ้อมกีฬา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อ กางเกง ถุงเท้าและชุดผู้ฝึกสอน สำหรับกีฬาฟุตบอล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีน ชนิดเกล็ด ๗๐% ถังละ ๕ กิโลกรัม จำนวน ๑๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง