ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) > ประกาศประกวดราคา สอบราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำถนนซอยกอไผ่ จากถนนพิพิธประสาทจนถึงสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑๒๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (จ้างเหมาบริการักษาความปลอดภัยสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครปฐม)
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (กองการประปา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๕ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๓๓ เรื่อง
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทสีภายนอกอาคารเรียน เอ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูม้วนอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โครงการจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว โดยสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้วกำแพงโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว จำนวน ๑ โครงการ
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในส่วนที่เป็นทางเข้าห้องน้ำและโถงบันไดอาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๔
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การเงินประจำเดือนกุมภาพันธื ๒๕๖๔
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอเสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑๒๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๗ นครปฐม จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๒ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๓ เรื่อง
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (กองการประปา)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๗ รายการ)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก จำนวน ๑๐๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๒ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๖ เรื่อง
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ เครื่อง
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ โครงการจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสียที่ ๒ สถานีสูบน้ำเสียที่ ๑ จำนวน ๑๓ รายการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ โครงการจ้างซ่อมระบบเปิดประตูน้ำสถานีสูบน้ำที่ ๒ (บ่อโตนด) จำนวน ๕ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ อาคาร ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว จำนวน ๔ รายการ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ พัดลมโคจรติดเพดาน จำนวน ๔๐ ตัว และพัดลมโคจรติดผนัง จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา เลขที่ ๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลฯ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ จำนวน ๑ โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๒ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๘ เรื่อง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัล์ติกคอนกรีตถนนรถไฟตะวันตก ซอย ๓ จากจุดตัดถนนรถไฟตะวันตก จนถึงหน้าบ้านประธานชุมชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครนครปฐม จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบเทอรไบน์และอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า เครื่องที่ ๔ ของโรงสูบน้ำแรงต่ำ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ำ-ห้องส้วมนักเรียน โรงเรียนทวารวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูม้วนอาคารเรียน A๑ , อาคารเรียน A๓ และอาคารเรียน A๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารเรียน เอ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก (Main Circuit Breaker) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ เครื่องที่ ๒ แรงต่ำ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มชนิดเทอร์ไบน์ เครื่องที่ ๑๑ แรงต่ำ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-๑๘๑๑ นฐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๕๙-๐๐๐๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบ ๒ ระบบ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๕ เรื่อง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๗ เรื่อง
โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหลอดฟลูเซ็ท LED ๑๘ วัตต์ ๑๒๐ cm. จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกวดราคาจ้างเหมาต่อเติมโรงอาหารสำหรับอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลประปานคร จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทสบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๓๔ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จ จำนวน ๓๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๑ เรื่อง
ประกวดราคาจ้างเหมาต่อเติมโรงอาหารสำหรับอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลประปานคร จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคาร ๑ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา เลขที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
บันทึกต่อท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โครงการขอเปลี่ยนแปลงรายการจัดส่งอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม
บันทึกต่อท้ายหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๑๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ โครงการขอเปลี่ยนแปลงรายการจัดส่งอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โครงการตกลงยินยอมตัดลดเนื้องานปรับปรุงคันหิน ทางเท้า ถนนเหนือวัง (ฝั่งทิศใต้) จากบ้านเลขที่ ๑ จนถึงทางแยกเข้าสะพานโยง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๔ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๔๓ เรื่อง
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำถนนซอยกอไผ่ จากถนนพิพิธประสาท จนถึงสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรถไฟตะวันตก ซอย ๓ จากจุดตัดถนนรถไฟตะวันตก จนถึงหน้าบ้านประธานชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๔๑ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๓ เรื่อง
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรถไฟตะวันตก ซอย ๓ จากจุดตัดถนนรถไฟตะวันตก จนถึงหน้าบ้านประธานชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำถนนซอยกอไผ่ จากถนนพิพิธประสาทจนถึงสุดซอย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประมูลเช่าพื้นที่ติดป้ายโฆษณาสินค้า บริเวณที่พักผู้โดยสาร จำนวน ๑๒ แห่ง ภายในเขตเทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำเครื่องที่ ๑๔ แรงต่ำ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์แรงสูงเครื่องที่ ๒ โรงกรองน้ำประปาสนามจันทร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเปิดประตูน้ำเข้าสถานีสูบน้ำที่ ๒ (บ่อโตนด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสียที่ ๒ สถานีสูบน้ำเสียที่ ๑ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓)
งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๓๓ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๓๘ เรื่อง
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๖๕๓ โครงการจ้างทำรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๒๐ คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์เครื่องที่ ๕ แรงต่ำ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
ประมูลเช่าอาคารสงเคราะห์สระหีบ ตรอกหลังวัดพระปฐมเจดีย์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๐ ห้อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคาร ๑ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จฯ จำนวน ๓๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำเครื่องที่ ๙ โรงสูบน้ำแรงดันสูง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จ จำนวน ๓๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๓๑ เรื่อง
งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๓๒ เรื่อง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด ๔๐๐x๔๐๐ จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โครงการซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน ๑ โครงการ
งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๒๖ เรื่อง
งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๑ เรื่อง
สัญญาจ้างทำความสะอาด เลขที่ ๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาดดูแล บำรุงรักษา พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๕๐ คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๖ เรื่อง
งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๒๓ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครุภัณฑ์โครงการตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม,ศูนย์พัฒนาเด็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ และโรงเรียนสังกัด สนง.สพฐ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาซื้อขายเลขที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โครงการซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างปรับปรุงคันหิน ทางเท้า ถนนเหนือวัง (ฝั่งทิศใต้) จากบ้านเลขที่ ๑ จนถึงทางแยกเข้าสะพานโยง จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำความสะอาด เลขที่ ๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างรักษาความสะอาดภายในอาคารสถานที่ของสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๙ คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคาน์เตอร์รับชำระค่าน้ำประปาและเคาน์เตอร์รับคำร้องทั่วไป จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๒ เรื่อง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (จ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐมดำเนินการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ( ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนฯ )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๖๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า เลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนซอยและพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า เลขที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ โครงการซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๖๘,๐๐๐ ลิตร
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โครงการซื้อชุดป้องกันสารเคมี LEVEL A แบบแคปซูลด้านหลัง จำนวน ๔ ชุด
สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยในบริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๔ คน
จ้างจัดทำวารสารเทศบาลนครนครปฐม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหินคลุก จำนวน ๒๒๐.๑๒ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อธง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทำวารสารเทศบาลนครนครปฐม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ ตามใบสั่งจ้างที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
ซื้อหินคลุก จำนวน ๒๒๐.๑๒ ตัน ตามใบสั่งซื้อที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
ซื้อธง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดแม่แบบสร้างภาพ (Replace Drum) จำนวน ๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สำเนาเอกสารโครงการจ้างเหมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐมดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๑๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนทวารวดี จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนอนุบาลประปานคร จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๑๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสถานที่ราชการประจำโรงเรียนเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๓ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสถานที่ราชการประจำโรงเรียนทวารวดี จำนวน ๒ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๑๐๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสถานที่ราชการประจำโรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จำนวน ๒ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสถานที่ราชการประจำศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๙๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๒ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๙๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานที่ราชการ จำนวน ๓ คน
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๙๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์ในสวนสัตว์เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑๔ รายการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๙๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างดำเนินการออกแบบปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บโซต์ต่ออายุชื่อเว็บโซต์ (nakhonpathomcity.go.th) ระยะเวลา ๑ ปี