ประกาศจากทางราชการ

 
 • เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔
 •  
 • ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อทำธุรกรรม ในสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประกาศสภาเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
 •  
 • รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (ขยายกรอบจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ของเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประกาศสภาเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564
 •  
 • การปิดให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ )
 •  
 • การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 •  
 • ประกาศสภาเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 •  
 • ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)
 •  
 • ประกาศสภาเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔
 •  
 • ประกาศสภาเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ )
 •  
 • รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม ครั้งแรก
 •  
 • ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
 •  
 • รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ
 •  
 • ประกาศสภาเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ขยายและเลื่อนกำหนดเวลาชำระภาษีตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะรายตามการแจ้งการประเมินจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
 •  
 • เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
 •  
 • ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
 •  
 • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 •  
 • ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
 •  
 • การโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๐๓/๒๕๖๔
 •  
 • ใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๔
 •  
 • ใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรายละเอียด ตามแบบ ภ.ด.ส.๑
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๔
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๔
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรายละเอียด ตามแบบ ภ.ด.ส.๒ แนบท้าย
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
 •  
 • ประกาศสภาเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาล
 •  
 • ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐมครั้งแรก
 •  
 • ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประกาศคณะอนุกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกเรื่องบ้านเมืองสุจริต เรื่องการขยายเวลาการประกวดคลิปวิดีโอ บ้านเมืองสุจริต
 •  
 • การประชุมประชาพิจารณ์โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ติน "๑ จังหวัด ๑ ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ"
 •  
 • ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
 •  
 • ขอยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าบริการทางการพยาบาลและใบเสร็จรับเงินค่าบริการทางทันตกรรม ของศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ (ประปานาสร้าง)
 •  
 • ขยายเวลาการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๔
 •  
 • ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐมที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๔
 •  
 • ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐมที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๓
 •  
 • ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐมที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๒
 •  
 • ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐมที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑
 •  
 • ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนครปฐมที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
 •  
 • ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลงรายระเอียดโครงการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔