ประกาศจากทางราชการ

 
 • การประชุมประชาพิจารณ์โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ติน "๑ จังหวัด ๑ ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ"
 •  
 • ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
 •  
 • ขอยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าบริการทางการพยาบาลและใบเสร็จรับเงินค่าบริการทางทันตกรรม ของศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ (ประปานาสร้าง)
 •  
 • ขยายเวลาการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๔
 •  
 • ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐมที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๔
 •  
 • ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐมที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๓
 •  
 • ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐมที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๒
 •  
 • ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐมที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑
 •  
 • ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนครปฐมที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
 •  
 • ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลงรายระเอียดโครงการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
 •  
 • หลักเกณฑ์ในการขอรับใบอนุญาตและวิธีการดำเนินการเก็บขนสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนครปฐม
 •  
 • แผนที่สังเขปแสดงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครนครปฐม
 •  
 • ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 15/2564 เรื่อง การจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
 •  
 • ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๔ เรื่อง ยกระดับการเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
 •  
 • ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๔ เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
 •  
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 •  
 • รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง กำหนดสถานที่สำหรับแจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร ตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย กรณีบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค
 •  
 • รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม)
 •  
 • ปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้าย
 •  
 • ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
 •  
 • ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
 •  
 • ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง การตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 •  
 • การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยพร้อมกับค่าน้ำประปาภายในเขตเทศบาลนครนครปฐม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
 •  
 • การจัดจุดผ่อนผันชั่วคราวให้จำหน่ายสินค้าช่วงงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์
 •  
 • ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)
 •  
 • การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 •  
 • รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
 •  
 • ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
 •  
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.๒๕๖๓
 •  
 • ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
 •  
 • ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๒
 •  
 • ประกาศสภาเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
 •  
 • แก้ไขแผนพัมนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓
 •  
 • ประกาศสภาเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาล
 •  
 • การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 •  
 • รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 •  
 • ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๓