ประกาศจากทางราชการ

 
 • เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕
 •  
 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
 •  
 • ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาอนุญาตโรงงานจำพวกที่ ๓
 •  
 • การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กปฐมนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 •  
 • การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเหล่ากาชาด (สวัสดิ์-สุเทพ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 •  
 • การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กสุขสวัสดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 •  
 • การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กประปานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 •  
 • การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กวัดห้วยจระเข้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 •  
 • การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กสระแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 •  
 • การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 •  
 • รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 •  
 • ประกาศใช้เทศบัญญัติกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 •  
 • ประกาศสภาเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔
 •  
 • การตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)
 •  
 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)
 •  
 • ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 •  
 • ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 •  
 • เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔
 •  
 • ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อทำธุรกรรม ในสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประกาศสภาเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
 •  
 • รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (ขยายกรอบจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ของเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประกาศสภาเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564
 •  
 • การปิดให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ )
 •  
 • การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 •  
 • ประกาศสภาเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 •  
 • ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)
 •  
 • ประกาศสภาเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔
 •  
 • ประกาศสภาเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ )
 •  
 • รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม ครั้งแรก
 •  
 • ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
 •  
 • รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ
 •  
 • ประกาศสภาเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ขยายและเลื่อนกำหนดเวลาชำระภาษีตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะรายตามการแจ้งการประเมินจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
 •  
 • เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
 •  
 • ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
 •  
 • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 •  
 • ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
 •  
 • การโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๐๓/๒๕๖๔
 •  
 • ใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๔
 •  
 • ใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลนครนครปฐม