ประกาศจากทางราชการ

 
 • การจัดจุดผ่อนผันชั่วคราวให้จำหน่ายสินค้าช่วงงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์
 •  
 • ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)
 •  
 • การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 •  
 • รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
 •  
 • ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
 •  
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.๒๕๖๓
 •  
 • ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
 •  
 • ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๒
 •  
 • ประกาศสภาเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
 •  
 • แก้ไขแผนพัมนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓
 •  
 • ประกาศสภาเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาล
 •  
 • การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 •  
 • รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 •  
 • ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๓
 •  
 • รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓
 •  
 • ขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาสุนัขและแมว
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับเต็ม) (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ระเบียบเทศบาลนครนครปฐม ว่าด้วยการใช้และการบำรุงรักษาสนามแบดมินตัน ๙ คอร์ด และ ๗ คอร์ด โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม พ.ศ.๒๕๖๓
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง การโอนงบประมาณราจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๘๐/๒๕๖๓
 •  
 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง มาตราการและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๗๑๙ (COVID-19) สำหรับ ตลาด ตลาดนัด และตลาดสด
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง การตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 •  
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • รับสมัครคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 •  
 • ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
 •  
 • ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
 •  
 • ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19
 •  
 • ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
 •  
 • ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
 •  
 • การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
 •  
 • ขอเชิญประชุมประชาคมชุมชนนครในเขตเทศบาลนครนครปฐม (รวม ๔ เขต) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ขอเชิญประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม (เขต ๔) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ขอเชิญประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม (เขต ๓) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ขอเชิญประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม (เขต ๒) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ขอเชิญประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม (เขต ๑) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับที่ ๓ สำหรับประชาชน
 •  
 • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับที่ ๒ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับที่ ๑ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓
 •  
 • การโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๓
 •  
 • การรับฟังความคิดเห็นการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า ๕๐ V - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
 •  
 • การรับฟังความคิดเห็นการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน