ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
[Download .zip/38 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
 
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  

   
 • การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑ (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย , ภาษีบำรุงท้องที่)
 •  
 • การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนครนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๑
 •  
 • ประกาศรับสมัครนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 •  
 • การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ.๒๕๖๐
 •  
 • การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 •  
 • การรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ , ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 •  
 • รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
 •  
 • การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 •  
 • การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 •  
 • การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 •  
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
 •  
 • การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 •  
 • ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๖๐
 •  
 • การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 •  
 • การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 •  
 • ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครปฐม ประจำปี ๒๕๕๙
 •  
 • การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 •  
 • การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 •  
 • การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 •  
 • การกำหนดทำเล ราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร และราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อเดือนประเภทอพาร์ทเม้นท์ หอพัก แมนชั่น
 •  
 • การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 •  
 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)
 •  
 • รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
 •  
 • ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
 •  
 • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ครั้งที่ 4
 •  
 • การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 •  
 • กำชับให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 •  
 • กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ ของสภาเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประชุมสภาเทศบาลนครนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
 •  
 • นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 •  
 • ประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
 •  
 • การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐
 •  
 • ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร สำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ในท้องที่ ๑๒ จังหวัด
 •  
 • การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 •  
 • ขั้นตอน ระยะเวลา และการขยายเวลาการให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐
 •  
 • ให้ผู้รับประเมินมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียภาษาโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๐ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 •  
 • เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐
 •  
 • การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 •  
 • การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนครนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๐
 •  
 • บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 •  
 • การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 •  
 • การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 •  
 • ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙

 •  
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.