เบอร์ติดต่อหน่วยงานของเทศบาลฯ


หมายเลขโทรศัพท์ภายในและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อราชการกับเทศบาลนครนครปฐม
สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม โทร. 0 3496 6440 - 4 โทรสาร 0 3496 6427


หน่วยงาน
ภายใน
ติดต่อโดยตรง
 
ประชาสัมพันธ์กลาง
0
966440 - 4
 
ติดต่อสอบถาม  
คณะผู้บริหาร
 นายกเทศมนตรี 100 966411  
 เลขานายกฯ 113 966433  
 รองนายกเทศมนตรี / ฝ่ายช่าง 101 966414  
 รองนายกเทศมนตรี / ฝ่ายศึกษา 67 966415  
 รองนายกเทศมนตรี / ฝ่ายสาธารณสุข 18 966412  
 รองนายกเทศมนตรี / ฝ่ายประปา 45 966413  
 หน้าห้องนายกเทศมนตรี 69 , 70 966400 Fax  
 หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี / ฝ่ายช่าง 24
 
 หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี /  103
 
 ฝ่ายสาธารณสุข  
 หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี / ฝ่ายประปา 102
 
สำนักปลัดเทศบาล
 ปลัดเทศบาล 20 966422  
 รองปลัดเทศบาล / รองจักรไตร 104 966423  
 รองปลัดเทศบาล / รองธนาวุธ 105 966424  
 รองปลัดเทศบาล / รองสุพจน์ 106 966425  
 หน้าห้องปลัดเทศบาล 107    
 หน้าห้องรองจักรไตร 108    
 หน้าห้องรองธนาวุธ 109    
 ตรวจสอบภายใน 110    
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 300 966426  
 ฝ่ายบริหารทั่วไป 11    
 งานธุรการ 11    
 ฝ่ายอำนวยการ 112    
 Fax 301 966427  
 งานทะเบียนราษฎร 10 , 302 966428  
 งานป้องกัน ฯ  ( ศูนย์ 1 )   259700 - 1  
 งานป้องกัน ฯ  ( ศูนย์ 2 )   267399  
 เพลิงไหม้   199  
สำนักการสาธารณสุข
 ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ 26 966404  
 หน้าห้อง ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ 222    
 งานธุรการ 21    
 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล 22    
 งานกำจัดขยะมูลฝอย 25    
 ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ 42    
 งานวิชาการและแผนงาน 42    
 งานบริการรักษาความสะอาด 220 966406  
 งานสัตวแพทย์ 221    
 สำนักงานทะเบียนพาณิชย์และใบอนุญาต 41    
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ 308    
 Fax   966405  
 งานบริการสาธารณสุข 119 966439  
 ห้องยา 115    
 งานทันตกรรม 116    
 ห้องแพทย์ 117    
 งานปฐมพยาบาล 118    
 สหกรณ์พัฒนาเทศบาลนครนครปฐม 129    
สำนักการช่าง
 ผอ.สำนักการช่าง 15 966401  
 ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ 310 966403  
 ผอ.ส่วนโยธา 201    
 หน้าห้อง ผอ. 50    
 ควบคุมอาคาร 49    
 งานโยธา 16    
 งานการเงิน 83    
 Fax   966402  
 งานธุรการ 120    
กองวิชาการและแผนงาน
 ผอ.กองวิชาการ 47 966429  
 ฝ่ายนิติการ 141    
 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 141    
 งานธุรการ 53    
 งานประชาสัมพันธ์ 140    
 งานประชาสัมพันธ์ ( ชั้น 1 ) 142    
 Fax   966430  
กองสวัสดิการสังคม
 ผอ.กองสวัสดิการสังคม 19 966431  
 งานพัฒนาชุมชน 68    
 งานสตรี คนชราและคนพิการ 68    
 งานส่งเสริมอาชีพ 161    
 งานเด็กและเยาวชน 161    
 Fax   966432  
สำนักการคลัง
 ผอ.สำนักการคลัง 14 966434  
 ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 183    
 งานธุรการ 30, 303  966435 Fax  
 งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน 307 , 31    
 Fax   966437  
 งานการซื้อและการจ้าง 13 966436  
 ฝ่ายพัฒนารายได้ 62 , 63  966438 / Fax  
 ฝ่ายจัดหาประโยชน์ 181    
 ฝ่ายเร่งรัดรายได้ 182    
 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 44,184,185 966445  
กองการประปา
 ผอ.กองการประปา 240 966417  
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 241 966416  
 งานธุรการ 34 , 35    
 งานคอมพิวเตอร์ 66 966417 Fax  
 ฝ่ายพัสดุ 82 966418  
 ฝ่ายการเงินและบัญชี 312, 244 966419  
 จัดเก็บค่าน้ำประปา 27 , 243    
กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา
 ผอ.กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ 260 966420  
 หน้าห้อง ผอ.   966421 / Fax  
 ประชาสัมพันธ์ 261    
 ฝ่ายส่งเสริมการกีฬา 262    
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 263    
 ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมฯ 264    
สำนักการศึกษา
 ผอ.สำนักการศึกษา 280 966407  
 รองผู้อำนวยการ 281    
 รองผู้อำนวยการ 282    
 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 283 966409  
 งานการศึกษานอกโรงเรียน 316 966410  
 งานธุรการ 284    
 งานการศึกษานอกระบบฯ 285    
 งบประมาณ 286    
 งานแผน 287    
 งานโรงเรียน 288    
 งานศึกษานิเทศ 289    
 งานวิชาการ 290    
 งานงบประมาณ 291 , 294    
 Fax 314 966408  

หมายเลขโทรศัพท์สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ศูนย์ 1 เทศบาลฯ 034 - 251027
 ศูนย์ 2 สระแก้ว 034 - 213222
 ศูนย์ 3 วัดห้วยฯ 034 - 241206
 ศูนย์ 4 ประปาฯ 034 - 267376
 ศูนย์ 5 สุขสวัสดิ์ 034 - 253117
 ศูนย์ 6 เหล่ากาชาด 034 - 273199
 ศูนย์ 7 ปฐมนคร 034 - 272537
โรงเรียนเทศบาล
 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม 034 - 259710
 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา 034 - 259711
 โรงเรียนเทศบาล 3 สระกะเทียม 034 - 259712
 โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ 034 - 259713
 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 034 - 284612
 โรงเรียนกีฬาฯ 034 - 252706
 โรงเรียนทวารวดี 034 - 255761
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ 034 - 250096
โรงเรียนอนุบาล
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ 034 - 244110
 โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว 034 - 977156
 โรงเรียนอนุบาลประปานคร 034 - 267848
 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 034 - 241575
แผนที่สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม