ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
[Download .zip/38 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
 
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •    หมายเลขโทรศัพท์ภายในและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อราชการกับเทศบาลนครนครปฐม
  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม โทร. 0 3496 6440 - 4 โทรสาร 0 3496 6427


  หน่วยงาน
  ภายใน
  ติดต่อโดยตรง
   
  ประชาสัมพันธ์กลาง
  0
  966440 - 4
   
  ติดต่อสอบถาม  
  คณะผู้บริหาร
   นายกเทศมนตรี 100 966411  
   เลขานายกฯ 113 966433  
   รองนายกเทศมนตรี / ฝ่ายช่าง 101 966414  
   รองนายกเทศมนตรี / ฝ่ายศึกษา 67 966415  
   รองนายกเทศมนตรี / ฝ่ายสาธารณสุข 18 966412  
   รองนายกเทศมนตรี / ฝ่ายประปา 45 966413  
   หน้าห้องนายกเทศมนตรี 69 , 70 966400 Fax  
   หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี / ฝ่ายช่าง 24
   
   หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี /  103
   
   ฝ่ายสาธารณสุข  
   หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี / ฝ่ายประปา 102
   
  สำนักปลัดเทศบาล
   ปลัดเทศบาล 20 966422  
   รองปลัดเทศบาล / รองจักรไตร 104 966423  
   รองปลัดเทศบาล / รองธนาวุธ 105 966424  
   รองปลัดเทศบาล / รองสุพจน์ 106 966425  
   หน้าห้องปลัดเทศบาล 107    
   หน้าห้องรองจักรไตร 108    
   หน้าห้องรองธนาวุธ 109    
   ตรวจสอบภายใน 110    
   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 300 966426  
   ฝ่ายบริหารทั่วไป 11    
   งานธุรการ 11    
   ฝ่ายอำนวยการ 112    
   Fax 301 966427  
   งานทะเบียนราษฎร 10 , 302 966428  
   งานป้องกัน ฯ  ( ศูนย์ 1 )   259700 - 1  
   งานป้องกัน ฯ  ( ศูนย์ 2 )   267399  
   เพลิงไหม้   199  
  สำนักการสาธารณสุข
   ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ 26 966404  
   หน้าห้อง ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ 222    
   งานธุรการ 21    
   สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล 22    
   งานกำจัดขยะมูลฝอย 25    
   ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ 42    
   งานวิชาการและแผนงาน 42    
   งานบริการรักษาความสะอาด 220 966406  
   งานสัตวแพทย์ 221    
   สำนักงานทะเบียนพาณิชย์และใบอนุญาต 41    
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ 308    
   Fax   966405  
   งานบริการสาธารณสุข 119 966439  
   ห้องยา 115    
   งานทันตกรรม 116    
   ห้องแพทย์ 117    
   งานปฐมพยาบาล 118    
   สหกรณ์พัฒนาเทศบาลนครนครปฐม 129    
  สำนักการช่าง
   ผอ.สำนักการช่าง 15 966401  
   ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ 310 966403  
   ผอ.ส่วนโยธา 201    
   หน้าห้อง ผอ. 50    
   ควบคุมอาคาร 49    
   งานโยธา 16    
   งานการเงิน 83    
   Fax   966402  
   งานธุรการ 120    
  กองวิชาการและแผนงาน
   ผอ.กองวิชาการ 47 966429  
   ฝ่ายนิติการ 141    
   ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 141    
   งานธุรการ 53    
   งานประชาสัมพันธ์ 140    
   งานประชาสัมพันธ์ ( ชั้น 1 ) 142    
   Fax   966430  
  กองสวัสดิการสังคม
   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 19 966431  
   งานพัฒนาชุมชน 68    
   งานสตรี คนชราและคนพิการ 68    
   งานส่งเสริมอาชีพ 161    
   งานเด็กและเยาวชน 161    
   Fax   966432  
  สำนักการคลัง
   ผอ.สำนักการคลัง 14 966434  
   ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 183    
   งานธุรการ 30, 303  966435 Fax  
   งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน 307 , 31    
   Fax   966437  
   งานการซื้อและการจ้าง 13 966436  
   ฝ่ายพัฒนารายได้ 62 , 63  966438 / Fax  
   ฝ่ายจัดหาประโยชน์ 181    
   ฝ่ายเร่งรัดรายได้ 182    
   งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 44,184,185 966445  
  กองการประปา
   ผอ.กองการประปา 240 966417  
   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 241 966416  
   งานธุรการ 34 , 35    
   งานคอมพิวเตอร์ 66 966417 Fax  
   ฝ่ายพัสดุ 82 966418  
   ฝ่ายการเงินและบัญชี 312, 244 966419  
   จัดเก็บค่าน้ำประปา 27 , 243    
  กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา
   ผอ.กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ 260 966420  
   หน้าห้อง ผอ.   966421 / Fax  
   ประชาสัมพันธ์ 261    
   ฝ่ายส่งเสริมการกีฬา 262    
   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 263    
   ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมฯ 264    
  สำนักการศึกษา
   ผอ.สำนักการศึกษา 280 966407  
   รองผู้อำนวยการ 281    
   รองผู้อำนวยการ 282    
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 283 966409  
   งานการศึกษานอกโรงเรียน 316 966410  
   งานธุรการ 284    
   งานการศึกษานอกระบบฯ 285    
   งบประมาณ 286    
   งานแผน 287    
   งานโรงเรียน 288    
   งานศึกษานิเทศ 289    
   งานวิชาการ 290    
   งานงบประมาณ 291 , 294    
   Fax 314 966408  

  หมายเลขโทรศัพท์สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครปฐม

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   ศูนย์ 1 เทศบาลฯ 034 - 251027
   ศูนย์ 2 สระแก้ว 034 - 213222
   ศูนย์ 3 วัดห้วยฯ 034 - 241206
   ศูนย์ 4 ประปาฯ 034 - 267376
   ศูนย์ 5 สุขสวัสดิ์ 034 - 253117
   ศูนย์ 6 เหล่ากาชาด 034 - 273199
   ศูนย์ 7 ปฐมนคร 034 - 272537
  โรงเรียนเทศบาล
   โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม 034 - 259710
   โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา 034 - 259711
   โรงเรียนเทศบาล 3 สระกะเทียม 034 - 259712
   โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ 034 - 259713
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 034 - 284612
   โรงเรียนกีฬาฯ 034 - 252706
   โรงเรียนทวารวดี 034 - 255761
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ 034 - 250096
  โรงเรียนอนุบาล
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ 034 - 244110
   โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว 034 - 977156
   โรงเรียนอนุบาลประปานคร 034 - 267848
   โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 034 - 241575

   
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.