การจัดซื้อจัดจ้าง

 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดแบคโฮ (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน พร้อมหัวเจาะไฮดรอลิกและอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔
 •  
 • ขอส่งใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๙ เรื่อง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๓ เรื่อง
 •  
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ซื้อตลับหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ท ยี่ห้อ HP จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อท่อ พี.วี.ซี.ชนิดสวมต่อด้วยแหวนยาง ชั้น ๘.๕ จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้ออุปกรณ์ประปา (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๗ เรื่อง
 •  
 • ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๒ เรื่อง
 •  
 • สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าหอน้ำ BROTO-SKYLIFT F ๓๒ HDT ๒๐๐๐ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๘๒๒ นครปฐม ๑ คัน
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกจากถนนสาครธนากรตะวันตก จากบ้านเลขที่ ๘๕ ตำบลหนองปากโลง จนถึงบ้านเลขที่ ๘๕/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกจากถนนสาครธนากรตะวันตก จากบ้านเลขที่ ๘๕/๓ ตำบลหนองปากโลง จนถึงสุดเขตทางหลวงเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๑ เรื่อง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๙ เรื่อง
 •  
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนริมคลองห้วยจรเข้ฝั่งทิศตะวันออก จากจุดเชื่อมต่อ ถนน ค.ส.ล. ของเดิม จนถึงสะพานถนนเพชรเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โครงการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเบนเซิน จำนวน ๑๘,๐๐๐ ลิตร
 •  
 • บันทึกต่อท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โครงการซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑,๐๐๒,๙๑๒ ลิตร (เปลี่ยนแปลงสัญญา ข้อ ๔ การส่งมอบในงวดที่ ๓ , ๑๒)
 •  
 • ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๘ เรื่อง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๕ เรื่อง
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงไฟจราจรถนนทหารบกบริเวณแยกถนนดอนตูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงไฟจราจรถนนหลังพระบริเวณทางแยกสะพานเกวียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ซื้ออุปกรณ์ประปา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อท่อประปา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อกระดาษต่อเนื่องไม่มีเส้นชั้นเดียว ขนาด ๑๕x๑๑ นิ้ว จำนวน ๒๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อคลอรีนเหลว (Liquid Chlorine) จำนวน ๖๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •  
 • ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๖ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาซื้อรถขุดแบคโฮ (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน พร้อมหัวเจาะไฮดรอลิกและอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนแยกถนนเพชรเกษม ซอย ๙ จำนวน ๑ โครงการ
 •  
 • สัญญาจ้างทำความสะอาด ที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างทำความสะอาดดูแล บำรุงรักษา พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๕๐ คน
 •  
 • สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๖๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยในบริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๔ คน
 •  
 • ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน ๖๐ ลิตร ตามใบสั่งซื้อที่ ๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 •  
 • ซื้อคลอรีน ชนิดเกล็ด ๖๐% ถังละ ๕ กิโลกรัม จำนวน ๒๐ ถัง ตามใบสั่งซื้อที่ ๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 •  
 • จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๔๐,๐๐๐ แผ่น ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 •  
 • จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล ส ๙๐๓/๒ นฐ ๘๘-๖๕๗๗ จำนวน ๑๓ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 •  
 • จ้างพิมพ์ใบเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๔๐๐ เล่ม ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 •  
 • ซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 •  
 • จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 •  
 • จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนการดำเนินงาน จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 •  
 • ซื้อหินคลุก จำนวน ๗๘๙.๑๓ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อสารกำจัดกลิ่นเหม็นกองขยะ ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๒๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อหินคลุก จำนวน ๑๖๓ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • น้ำยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน ๖๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อคลอรีน ชนิดเกล็ด ๖๐% ถังละ ๕ กิโลกรัม จำนวน ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง