การจัดซื้อจัดจ้าง

 
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรถไฟตะวันตก ซอย ๓ จากจุดตัดถนนรถไฟตะวันตก จนถึงหน้าบ้านประธานชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำถนนซอยกอไผ่ จากถนนพิพิธประสาทจนถึงสุดซอย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประมูลเช่าพื้นที่ติดป้ายโฆษณาสินค้า บริเวณที่พักผู้โดยสาร จำนวน ๑๒ แห่ง ภายในเขตเทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำเครื่องที่ ๑๔ แรงต่ำ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์แรงสูงเครื่องที่ ๒ โรงกรองน้ำประปาสนามจันทร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเปิดประตูน้ำเข้าสถานีสูบน้ำที่ ๒ (บ่อโตนด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสียที่ ๒ สถานีสูบน้ำเสียที่ ๑ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓)
 •  
 • งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๓๓ เรื่อง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๓๘ เรื่อง
 •  
 • สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
 •  
 • สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๖๕๓ โครงการจ้างทำรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๒๐ คน
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์เครื่องที่ ๕ แรงต่ำ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
 •  
 • ประมูลเช่าอาคารสงเคราะห์สระหีบ ตรอกหลังวัดพระปฐมเจดีย์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๐ ห้อง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคาร ๑ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกวดราคาซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จฯ จำนวน ๓๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มน้ำเครื่องที่ ๙ โรงสูบน้ำแรงดันสูง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกวดราคาซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จ จำนวน ๓๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๓๑ เรื่อง
 •  
 • งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๓๒ เรื่อง
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี)
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด ๔๐๐x๔๐๐ จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 •  
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โครงการซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน ๑ โครงการ
 •  
 • งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๒๖ เรื่อง
 •  
 • งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๑ เรื่อง
 •  
 • สัญญาจ้างทำความสะอาด เลขที่ ๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาดดูแล บำรุงรักษา พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๕๐ คน
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)