การจัดซื้อจัดจ้าง

 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโค้งบริเวณหน้าอาคาร ๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อประปา พีอี ขนาด ๔๐๐ มม. แตกชำรุด จำนวน ๒ จุด ภายในพื้นที่บริเวณโรงสูบน้ำประปาของเทศบาลนครนครปฐม โรงสูบน้ำสนามจันทร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • เอกสารประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๓ เรื่อง
 •  
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓)
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าในชุมชน ๔๕ ชุมชน
 •  
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคักเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ))
 •  
 • การโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 •  
 • เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๒๑ เรื่อง
 •  
 • เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๕ เรื่อง
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนหน้าวัง จากแยกไฟแดงหน้าโรงแรมเวลถึงถนนเหนือวังหน้าตำรวจภูธร ภาค ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด ๓๐๐ x ๔๐๐ จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยพระราชวังสนามจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และจ้างเหมาบริการทำความสะอาด บริเวณพระราชวังสนามจันทร์
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดควบคุมการเบิกจ่ายมาตรวัดน้ำ จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายแบบพิมพ์เขียว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกลึงแกนและแป้นเกลียวประตูน้ำใส จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนหน้าวังจากแยกไฟแดงหน้าโรงแรมเวลถึงถนนเหนือวัง หน้าตำรวจภูธร ภาค ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
 •  
 • จ้างถ่ายแบบแผนที่ภาษีโรงเรือน ที่ดิน ขนาด ๘๘x๖๕ ซม. จำนวน ๔๐๓ แผ่น ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๖๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อชุดพาร์ติชั่น จำนวน ๒ ชุด ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน ๔ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อสารกำจัดกลิ่นเหม็นของขยะ ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑๔ ขวด ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
 •  
 • จ้างซ่อมรถบรรทุกและรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑๔ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๔ ลัง ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๕๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๕๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อน้ำดื่มบรรจุถ้วย ลังละ ๔๘ ถ้วย จำนวน ๗๗ ลัง ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อชุดแม่แบบสร้างภาพ (DRUM) จำนวน ๒ กล่อง ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๔๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
 •  
 • จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๗๘ เครื่อง ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน จำนวน ๒ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓