การจัดซื้อจัดจ้าง

 
 • จ้างติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงรถบรรทุก จำนวน ๓๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างซ่อมรถดูดฝุ่น ส ๐๐๕ นฐ ๘๙-๓๔๗๘ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างซ่อมรถขยะ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างซ่อมรถกระบะ ทะเบียน นฐ ๑ ท ๒๕๖๑ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อเครื่องอัดอากาศ ชุดช่วยหายใจ (SCBA) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข ผก ๔๘๐๕ นฐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซ่อมบำรุงรถสุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน นฐ ๘๖-๑๓๖๗ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๒,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกวดราคจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชดำเนิน จากแยกถนนหลังพระจนถึงแยกถนนหน้าวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม (หลังใหม่) ด้านถนนรถไฟตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามบันทึก รายงานขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง สำนักการศึกษา เลขที่ ๘๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเสาทวารวดีถนนทรงพลและถนนราชวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเสาทวารวดีถึงถนนเทศา ตั้งแต่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จนถึงบริเวณหอนาฬิกาทางเข้าเมืองนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • จ้างซ่อมรถยนต์ ผก ๔๘๐๕ จำนวน ๑ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๗๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๗๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๐๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อปูนซีเมนต์ ขนาด ๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๔๔ ถุง ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๗๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อถุงดำ ขนาด ๓๖ นิ้ว x ๔๕ นิ้ว ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๐๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๗๐๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างซ่อมรถขยะ ส ๕๐๙ นฐ ๘๙-๕๔๑๐ จำนวน ๑ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๗๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๙๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อกระดาษและหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๙๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๘๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๖๘๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๖๘๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๕ ป้าย ตามใบสั่งจ้างที่ ๖๘๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๖๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒