การจัดซื้อจัดจ้าง

 
 • ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๘๕ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะ ใช้กับรถขยะ ส ๕๐๖ นฐ ๘๕-๒๘๒๐ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลข กพ-๘๔๓๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน ชนิดอัตดนมัติ จำนวน ๑ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดความสูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อทราย จีพี่โอ-๑ (Temephos ๑%) ชนิดซอง ขนาด ๑๕ กรัม จำนวน ๑๕,๐๐๐ ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์
 •  
 • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย (โอเดียน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ (กองการประปา)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบน์ เครื่องที่ ๕ โรงสูบน้ำแรงต่ำ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๑๔ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑๖ สาย ระยะทาง ๑๔,๒๒๗.๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒ รายการ (ไม้แบดมินตัน,ลูกแบดมินตัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒ รายการ (ตาข่ายตะกร้อ,ลูกตะกร้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒ รายการ (ลูกเทนนิส,สปิด แลดเดอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงฯ พร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง พร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์และเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดนางสงกรานต์และผู้ถือป้าย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการแสดงกลองยาวแคนประยุกต์ จำนวน ๘ วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำข้าวกล่องพร้อมเครื่องดื่มฯ จำนวน ๕๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลัยและน้ำอบ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าระบาย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสแลนและพลาสติกใส จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเครื่องที่ ๓ โรงสูบน้ำแรงต่ำ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง