การจัดซื้อจัดจ้าง

 
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 •  
 • ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 •  
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานจอดรถและขยายพื้นผิวจราจร บริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 •  
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)
 •  
 • สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๘๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน
 •  
 • สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๘๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำโรงเรียนทวารวดี จำนวน ๒ คน
 •  
 • สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๘๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำโรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จำนวน ๒ คน
 •  
 • สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๗๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างยามรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานที่ราชการ จำนวน ๓ คน
 •  
 • สัญญาจ้างทำความสะอาด เลขที่ ๗๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา พื้นที่สนามเด็กเล่นและห้องน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำประปานาสร้าง จำนวน ๑ คน
 •  
 • สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๗๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๒ คน
 •  
 • สัญญาจ้างรักษาความสะอาดถนนและทางเท้า เลขที่ ๗๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนซอยและพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในชุมชน จำนวน ๑ โครงการ
 •  
 • สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๗๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างดำเนินการออกแบบปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ต่ออายุชื่อเว็บไซต์ (nakhonpathomcity.go.th) และการใช้บริการออกแบบปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์
 •  
 • สัญญาจ้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า เลขที่ ๗๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
 •  
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 •  
 • สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน
 •  
 • สัญญาจ้างทำของ โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบ VRF,VRV ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
 •  
 • สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน
 •  
 • สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียนทวารวดี จำนวน ๑ คน
 •  
 • สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนอนุบาลประปานคร จำนวน ๑ คน
 •  
 • งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๑๒ เรื่อง
 •  
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษาบริเวณพื้นที่สนามหญ้าหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ ๖ และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ
 •  
 • โครงการจ้างซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 2 ห้องประชุมชั้น 3 และห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน 1 โครงการ
 •  
 • โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสถานที่ของสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน 9 คน
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 รายการ
 •  
 • สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบประจำเดือนกันยายน 2564
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (จัดซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จ จำนวน ๓๐ ถัง)
 •  
 • โครงการจัดซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1,002,912 ลิตร
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 22 รายการ
 •  
 • ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน 23 เรื่อง
 •  
 • สัญญาจ้างทำของ จำนวน 3 งาน
 •  
 • โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษาบริเวณพื้นที่สนามหญ้าหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนซอยและพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
 •  
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ
 •  
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 รายการ
 •  
 • ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ที่มิใช่งานก่อสร้าง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแยกถนนเพชรเกษม ซอย 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำถนนสาครธนากร จากแยกถนนสวนตะไคร้จนถึงถนนแยกมาลัยแมน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน 19 เรื่อง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 รายการ
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
 •  
 • งานการซื้อและจ้าง สัญญา จำนวน ๑๘ เรื่อง
 •  
 • งานการซื้อและจ้าง สัญญา จำนวน ๒ เรื่อง