การจัดซื้อจัดจ้าง

 
 • ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑๖ สาย ระยะทาง ๑๔,๒๒๗.๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างแต่งหน้าพร้อมชุด จำนวน ๑ งาน ตามใบสั่งจ้างที่ ๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม กีฬาเปตอง จำนวน ๙ วันตามใบสั่งจ้างที่ ๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม กีฬาวอลเลย์บอลในร่ม จำนวน ๖ วันตามใบสั่งจ้างที่ ๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงยิมของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างแต่งหน้านักแสดง จำนวน ๑๓๐ คน ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อชุดการแสดงและเครื่องประดับ จำนวน ๒๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อเวชภัณฑ์และยา จำนวน ๑๗ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม กีฬาแบดมินตัน จำนวน ๓ วันตามใบสั่งจ้างที่ ๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างเช่าโต๊ะกลม จำนวน ๑๐ วัน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม กีฬาฟุตซอล จำนวน ๙ วันตามใบสั่งจ้างที่ ๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างเหมาทำเกียรติบัตร แผ่นพับ ใบปลิวและวารสาร จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ ลิตร ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๐๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างเช่าชุดกินรี พร้อมแต่งหน้าและทำผม จำนวน ๙ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • เช่าเต็นท์ และเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อน้ำดื่มและอาหารว่าง (ขนม ๒ ชิ้น + นมกล่องหรือน้ำชา) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อพรมอัดลูกฟูกสีแดงสด จำนวน ๔ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อกระทงใบตอง พร้อมประดับตกแต่งดอกไม้และธูปเทียน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อถ้วยรางวัล และโล่รางวัล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างเช่าชุดพร้อมแต่งหน้าทำผม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อผ้าระบาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อดอกไม้สำหรับติดหน้าอกและประดับโพเดียม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างเหมาจัดการแสดง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างเหมาเช่าระบบเครื่องเสียงและระบบไฟแสงสี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และเช่าเวทีสำเร็จรูป จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างแต่งหน้าพร้อมชุด จำนวน ๑๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • เช่าอุปกรณ์สำหรับกีฬาประเภทกรีฑา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • เช่านาฬิกาจับเวลาถ่ายภาพเข้าเส้นชัยแบบอัตโนมัติพร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างแต่งหน้าพร้อมชุด จำนวน ๑๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม กีฬาเทเบิลเทนนิส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่ายและระบบบัตรคิว บริเวณเคาน์เตอร์สำหรับรับชำระค่าน้ำประปา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง