การจัดซื้อจัดจ้าง

 
 • โครงการจ้างเหมาปรับปรุงคันหิน ทางเท้า บริเวณโดยรอบตลาดล่าง
 •  
 • โครงการจ้างเหมาปรับปรุงคันหิน ทางเท้าถนนหน้าวัง (ฝั่งทิศตะวันออก) จากถนนราชดำเนิน ซอย ๙ จนถึงแยกซอยประชาสุข
 •  
 • โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศา ซอย ๑๑ ฝั่งทิศตะวันออก (ตรงข้ามพัสดุ ซอย ๖) จนถึงคลองเจดีย์บูชา
 •  
 • ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
 •  
 • ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
 •  
 • ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
 •  
 • ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนสระแก้ววิวล์ จากปากซอยฝั่งถนนเทศาถึงถนนสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาซื้อพัดลมระบายควัน จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ซื้อสารกำจัดกลิ่นเหม็นของขยะ ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงรถบรรทุก จำนวน ๓๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างซ่อมรถดูดฝุ่น ส ๐๐๕ นฐ ๘๙-๓๔๗๘ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างซ่อมรถขยะ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างซ่อมรถกระบะ ทะเบียน นฐ ๑ ท ๒๕๖๑ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อเครื่องอัดอากาศ ชุดช่วยหายใจ (SCBA) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข ผก ๔๘๐๕ นฐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซ่อมบำรุงรถสุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน นฐ ๘๖-๑๓๖๗ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๒,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกวดราคจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชดำเนิน จากแยกถนนหลังพระจนถึงแยกถนนหน้าวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม (หลังใหม่) ด้านถนนรถไฟตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามบันทึก รายงานขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง สำนักการศึกษา เลขที่ ๘๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเสาทวารวดีถนนทรงพลและถนนราชวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเสาทวารวดีถึงถนนเทศา ตั้งแต่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จนถึงบริเวณหอนาฬิกาทางเข้าเมืองนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • จ้างซ่อมรถยนต์ ผก ๔๘๐๕ จำนวน ๑ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๗๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๗๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๐๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อปูนซีเมนต์ ขนาด ๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๔๔ ถุง ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๗๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒