การจัดซื้อจัดจ้าง

 
 • ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •  
 • เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๓ เรื่อง
 •  
 • เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๖ เรื่อง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลังพลาสติกชนิดมีล้อเลื่อน จำนวน ๑๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๓๒ เรื่อง
 •  
 • เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๒๑ เรื่อง
 •  
 • สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ ๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โครงการซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒๐ เครื่อง
 •  
 • สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างทาสีตีเส้นจราจรถนนทรงพลและถนนเหนือวังบริเวณด้านหน้าและหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๑ โครงการ
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓
 •  
 • โครงการจัดซื้อชุดสิ่งของเพื่อสำหรับการดำรงชีพ จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกวดราคาซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดซื้อหนังสือสำหรับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนม ยู เอช ที ชนิกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล ,ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดเทศบาล (ศูนย์ ๑-๗) และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 •  
 • จัดซื้อนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ศุนย์พัมนาเด็กสังกัดเทศบาลนครนครปฐม (ศูนย์ ๑-๗) และศูนย์อบรมเด็กก่อเกณฑ์ วัดพระปฐมเจดีย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถโมบายเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับชำระค่าน้ำประปา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
 •  
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยานของรัฐต่อไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารอนุบาล โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารเรียนช่วงชั้นที่ ๓ (๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน) โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนคาปาซิเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงที่โรงกรองน้ำสนามจันทร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์)
 •  
 • สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ โครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๓ คัน
 •  
 • เอกสารประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๓๑ เรื่อง
 •  
 • สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ เครื่อง
 •  
 • สัญญาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๒๐ คน
 •  
 • เอกสารประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๗ เรื่อง
 •  
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ (ปริมาณงานส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) จำนวน ๑ คัน
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนไผ่เตย ซอย ๑ จากถนนไผ่เตยจนถึงสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมงานทาสีภายในอาคารเรียน เอ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒๐ เครื่อง สำหรับโรงเรียนทวารวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๘ โครงการ
 •  
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ (ปริมาณงานส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 •  
 • เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๑๘ เรื่อง
 •  
 • สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงน้ำประปา โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
 •  
 • เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๑ เรื่อง
 •  
 • โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) จำนวน ๑ คัน
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนไผ่เตย ซอย ๑ จากถนนไผ่เตยจนถึงบสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)