การจัดซื้อจัดจ้าง

 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันฯ จำนวน ๓๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างบ้าน พ.ต.ท.ศิริ สุขกลึงมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ (๗๕,๖๐๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ (๖๗,๘๐๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องคำนวณ) จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดบรรจุถ้วย จำนวน ๑๐๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
 •  
 • จ้างซ่อมรถกระบะ ทะเบียน นฐ บษ ๑๒๖๙ จำนวน ๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเก้าอี้ เช่าเต็นท์ฯ เช่าหน้าโต๊ะพร้อมขาฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๑๖ หลัง เพื่อใช้ในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของขวัญและลูกโป่ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ยาว จำนวน ๑๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศา ซอย ๑๑ (หลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม) ถนนกุมภิลซอย ๒ และซอย ๔ จำนวน ๑ โครงการ
 •  
 • สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหน้าอู่ซ่อมรถ เอ็น พี จากบริเวณถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมจนถึงสุดซอย จำนวน ๑ โครงการ
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๘ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างทำป้ายไวนิลวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
 •  
 • จ้างซ่อมแซมโครงไม้ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
 •  
 • จ้างทำป้ายไวนิล สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
 •  
 • จ้างทำป้ายไวนิล สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ป้าย ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ (กองการประปา)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระบะ ทะเบียน นฐ บษ ๑๒๖๙ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างจัดดอกไม้ตกแต่ง จำนวน ๑ ชุด ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
 •  
 • จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข นค ๒๑๙๒ นฐ จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๑๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ซื้อเสายูคา ๔ นิ้ว x ๔ เมตร จำนวน ๑๐๐ ต้น ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒