การจัดซื้อจัดจ้าง

 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารพอลิอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ๑๐% จำนวน ๑,๗๐๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าชุดผู้ถือป้ายนำขบวนแห่และคนเชิญรางวัล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ติดหน้าอก ขนาดเล็ก , ดอกไม้ติดหน้าอก ขนาดใหญ่ และดอกไม้ประดับโพเดียม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรมอัดลูกฟูก ขนาด ๒.๐๐x๒๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้และอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ ขนาด ๘๐x๑๒๐ ซม. , ธงประปรมาภิไธยย่อ วปร. ขนาด ๘๐x๑๒๐ ซม. และธงพระปรมาภิไธยย่อ อก.ขนาด ๘๐x๑๒๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม และประดับไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเครื่องปั่นไฟ งานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระทงใบตอง ขนาด ๑๒ นิ้ว และกระทงใบตอง ขนาด ๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓๑ รายการ เพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ รายละเอียดตามบันทึกรายงานขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างเหมาเอกชนจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศา ซอย ๑๑ (หลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม) ถนนกุมภิลซอย ๒ และซอย ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมาลัยแมนซอย ๒ เริ่มต้นจากถนนมาลัยแมนสิ้นสุดที่มุมรั้วบ้านเลขที่ ๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน จำนวน ๔๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมช่องรับน้ำบริเวณทางเท้าถนนพิพิธประสาทซอย ๗ จนถึงซอย ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์อีซุซุ ทะเบียน กพ ๔๑๒๕ นครปฐม จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถแบคโฮ ส ๙๐๒ นฐ ต ๐๘๒๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้กับรถบรรทุก ส ๙๐๔ นฐ ๘๕-๔๔๕๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ใบสั่งซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓๖ ตัน ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๖๒ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 •  
 • ใบสั่งจ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๑๔ หลัง ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๖/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ใบสั่งจ้างพิมพ์ข่าวเทศบาลนครนครปฐม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๑๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ใบสั่งซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ใบสั่งซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 •  
 • ใบสั่งซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๒๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 •  
 • ใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๒๐/๒๕๖๒ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 •  
 • สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ท ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการจ้างทาสีอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จำนวน ๑ โครงการ
 •  
 • สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ จำนวน ๑ โครงการ
 •  
 • สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ โครงการซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน ๓๕,๐๐๐ ลิตร
 •  
 • สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) จำนวน ๑ หลัง
 •  
 • สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการจ้างทำเว็บไซต์รายการขอต่อชื่อโดเมนเนม และเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลนครนครปฐม จำนวนระยะเวลา ๑ ปี
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๕ คัน ฯ
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหน้าอู่ซ่อมรถ เอ็น พี จากบริเวณถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมจนถึงสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมและเพิ่มพูนศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดแข่งขันกีฬา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 •  
 • การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 •  
 • สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง