ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
[Download .zip/38 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
 
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  

   
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงคันหิน ทางเท้า ถนนราชดำเนิน ซอย ๒ จากแยกถนนราชดำเนิน (คลังเก็บอาวุธตำรวจ) จนถึงแยกถนนเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแกรนด์วิลเลจ ซอย ๓ จากถนนเกษตรสิน จนถึงถนนคอนกรีตเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนนาขุม ซอย ๓ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงคันหิน ทางเท้าถนนหน้าวัง (ฝั่งทิศตะวันออก) จากถนนราชดำเนิน ซอย ๙ จนถึงแยกประชาสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงคันหิน ทางเท้า พร้อมท่อระบายน้ำถนนสะพานโยง (ทั้ง ๒ ฝั่ง) จากแยกถนนเหนือวังจนถึงสะพานโยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงคันหิน ทางเท้า บริเวณโดยรอบตลาดล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแรงสูง เครื่องที่ ๑ โรงกรองน้ำสนามจันทร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งพื้น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์บรรทุก ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน นฐ ๘๙-๑๖๘๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๗-๐๐๑๒ และยางรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๔๔๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๓๐-๐๐๐๒ จำนวน ๘ รายการ
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหิน ๓/๔ , ๓/๕ จำนวน ๘๑.๓๒ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘) โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • โครงการจัดจ้างก่อสร้างเสาธงและสนามหญ้าโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการจัดซื้อโต๊ะขาเหล็กพับได้ จำนวน ๓๐ ตัว และเก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมียม จำนวน ๑๕๐ ตัว
 •  
 • ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนเทศบาล ๓ สระกระเทียม
 •  
 • ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราชวิถี ซอย ๒๓ จากถนนราชวิถีจนถึงถนนราชมรรคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ)
 •  
 • ประกวดราคาซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ)
 •  
 • ประกวดราคาซื้อโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี หนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
 •  
 • ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือแรียน และประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์
 •  
 • ประกวดราคาซื้อโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อหน้งสือแบบเรียนตามประกาศโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) )
 •  
 • ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อหน้งสือแบบเรียนตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ สระกระเทียม
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (โรงเรียนเทศบาล ๓ สระกระเทียม)
 •  
 • รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ เครื่องที่ ๘ โรงกรองน้ำนาสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในงานผลิตประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จัดซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๓ รายการ
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึก รุ่น LBP ๖๐๓๐ For Canon จำนวน ๖ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อแและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์)
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม)
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม)
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (โรงเรียนเทศบาล ๓ สระกระเทียม)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๒๒ รายการ
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา)
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (โรงเรียนเทศบาล ๔ เชาวนปรีชาอุทิศ)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นค-๒๑๙๒ นครปฐม จำนวน ๔๖ รายการ
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๘ รายการ รายละเอียดตามบันทึกรายงานขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง สำนักการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการจัดจ้างซ่อมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำที่ ๒ และ ๓ ณ สถานีสูบน้ำที่ ๑ ซอยเทศา ๗ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (งานศึกษาไม่กำหนดระดับ) รายละเอียดตามบันทึกรายงานขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง สำนักการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 •  
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.