ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
[Download .zip/38 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
 
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  

   
 • โครงการจ้างเหมาถมที่ดินโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว ด้วยวิธีคัดเลือก
 •  
 • โครงการจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ (ระดับมัธยม) สำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓๒ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนพิพิธประสาท ถนนทิพากร ถนนนวเขต และถนนพุทธรักษา โดยจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถตัดถนนคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสกัดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดเลื่อยองศา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๑๖ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ (ปริมาณงานส่วนที่เหลือ) จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก จำนวน ๔ แยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ชุด บริเวณถนนนาสร้าง (แยกอาคารจิตรประไภ) และซอยบ้านมอญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน นฐ ๘๕-๒๔๔๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๓๐-๐๐๐๒ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน นฐ ๘๕-๒๔๔๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๓๐-๐๐๐๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน นฐ ๘๘-๕๕๘๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๔-๐๐๑๐ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกด้วยวิธีเหยื่อเลบี้ริ้นธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถโยธา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแข่งขันกีฬาและชุดผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแข่งขันกีฬาและชุดผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการจัดซื้อครุภัณ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง ๖ เครื่อง , แบบเข็น ๔ เครื่อง , แบบนั่งเข็น ๒ เครื่อง)
 •  
 • โครงการจ้างเหมาทาสีอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (อาคารช่วงที่ ๓) สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงคันหิน ทางเท้า พร้อมท่อระบายน้ำถนนสะพานโยง (ทั้ง ๒ ฝั่ง) จากแยกถนนเหนือวังจนถึงสะพานโยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยากำจัดแมลงนำโรค ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครปฐม ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้กับรถบรรทุกน้ำ ส ๗๐๑ นฐ ๘๕-๔๔๓๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะ ส ๔๒๗ นฐ ๘๙-๐๕๗๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารเรียน เอ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารสำนักงนเทศบาลนครนครปฐม (หลังใหม่) ส่วนที่เหลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • โครงการจ้างเหมาซ่อมสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก จำนวน ๔ แยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับโรงเรียนทวารวดี จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการถมที่ดินโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นห้องเรียนและฝ้าเพดาน ประตู-หน้าต่าง ภายในห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ข่าวเทศบาลนครนครปฐม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๕๘๕ พร้อมเพลท ๔ สี ๔ หน้า จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารกำจัดกลิ่นเหม็นของขยะ ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๒๘ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 •  
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.