การจัดซื้อจัดจ้าง

 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างพิมพ์ข้่าวเทศบาล เดือนกันยายน ๒๕๖๒ ฉบับที่ ๖๐๐ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๐๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ กัันยายน ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๒๕ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๔๐,๐๐๐ แผ่น ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๐๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อยางนอก BS ๒๑๕/๗๐ R๑๕ จำนวน ๔ เส้น ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๒๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อดิน จำนวน ๖๐๐ คิว ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๑๙ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๘ ถัง ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๑๘ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๑๗ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๑๕ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อถังขยะพลาสติก ทรงกลม ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ใบ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๑๔ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๑๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างซ่อมบำรุง๖ู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์ ใต้ในตัวที่ ๒ สถานีสูบน้ำที่ ๒ บ้านโตนด จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๑๒ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างซ่อมบำรุงท่อน้ำเสียสถานีสูบน้ำที่ ๒ บ้านโตนด จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๑๑ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างซ่อมรถขยะ ส๕๑๐ นฐ ๘๙-๕๔๑๐ ส ๘๐๖ นฐ ๘๙-๔๔๔๑ จำนวน ๑๕ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างซ่อมรถขยะ ส๕๑๐ นฐ ๘๙-๕๔๑๑ ส ๘๐๖ นฐ ๘๙๔๑๕๑ จำนวน ๑๔ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อเสื้อแขนยาว สีแสดสำหรับคนงาน จำนวน ๓๒๐ ตัว ตามใบสั่งซื้อที่ ๙๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาชุมชนสามตำบลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาชุมชนจระเข้-ถมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาชุมชนตลาดบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาโรงเรียนเทสบาล ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาโรงเรียนเทสบาล ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาสระว่านย้ำศูนย์เยาวชน เทศบลานครนครปฐม บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิคประจำลานกีฬาชุมชน ๒๕ มกรา โดยวธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิคประจำลานกีฬาชุมชนซอย ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาสนามบาสเก็ตบอล โดยวธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาชุมชนประปานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาศูนย์แพทย์ บรเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค
 •  
 • จ้างเหมาโูแลบำรุงรักษาลิฟท์ ประจำอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างเหมาบุคคลภายนอก ทำหน้าที่ทำความสะอาดศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน นค-๔๗๙๗ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อกระดาษ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อแฟ้ม ก้านยก ๓ นิ้ว (สันกว้าง) จำนวน ๑๙๒ แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดาน ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ แบบ ๔ ใบพัด พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย (ฐานลอย) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐ x ๓๘๕๐ x ๑๙๐๐ มม. จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง