การจัดซื้อจัดจ้าง

 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน
 •  
 • สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๑๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนทวารวดี จำนวน ๑ คน
 •  
 • สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนอนุบาลประปานคร จำนวน ๑ คน
 •  
 • สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน
 •  
 • สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๑๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสถานที่ราชการประจำโรงเรียนเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๓ คน
 •  
 • สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสถานที่ราชการประจำโรงเรียนทวารวดี จำนวน ๒ คน
 •  
 • สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๑๐๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสถานที่ราชการประจำโรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จำนวน ๒ คน
 •  
 • สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสถานที่ราชการประจำศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน
 •  
 • สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๙๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๒ คน
 •  
 • สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๙๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานที่ราชการ จำนวน ๓ คน
 •  
 • สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๙๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์ในสวนสัตว์เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑๔ รายการ
 •  
 • สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๙๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างดำเนินการออกแบบปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บโซต์ต่ออายุชื่อเว็บโซต์ (nakhonpathomcity.go.th) ระยะเวลา ๑ ปี
 •  
 • สัญญาจ้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า เลขที่ ๙๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจ้างทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา บริเวณพื้นที่สนามหญ้าหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ และพื้นที่อื่นๆ ตามกำหนด
 •  
 • จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาชุมชนจระเข้-ถมทอง จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๘๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
 •  
 • จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาโรงเรียนเทศบาล ๓ จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
 •  
 • จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาสนามบาลเกตบอลศูนย์เยาวชนเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๘๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
 •  
 • จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาชุมชน ๒๕ มกรา จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๘๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
 •  
 • จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาสวนสุขภาพ บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
 •  
 • จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๘๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
 •  
 • จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาศูนย์แพทย์ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๗๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
 •  
 • จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาสระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนเทศบาลนครนครปฐม บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
 •  
 • จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาชุมชนสามตำบล จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
 •  
 • จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาชุมชนซอย ๗ จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
 •  
 • จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย กิจกรรมแอโรบิค ประจำลานกีฬาชุมชนประปานคร จำนวน ๑ คน ๑๒ เดือน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๐๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๖๘,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนซอยและพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๙๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ๑๐% จำนวน ๑,๗๐๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
 •  
 • สำเนาเอกสารโครงการจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑๖๗,๐๐๐ ลิตร
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (การจัดซื้อน้ำมันดีเซล)
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
 •  
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ ลูกบาศก์เมตร น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๒๘,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคลอรีนเหลว (Liquid Chlorine) จำนวน ๖๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔
 •  
 • งานการซื้อและการจ้าง สัญญาจ้าง สัญญาซื้อขาย จำนวน ๑๕ เรื่อง
 •  
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓)
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๓
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอล ขนาดพื้นที่ ๕๔๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๗ เรื่อง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๒๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง