การจัดซื้อจัดจ้าง

 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๒ เรื่อง
 •  
 • เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๑๔ เรื่อง
 •  
 • สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๗/๒๕๖๓ และ สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๘/๒๕๖๓ (2 เรื่อง)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๖ เรื่อง
 •  
 • ประกวดราคาซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จ จำนวน ๓๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือคู่มือและแผ่นพับการชำระภาษีท้องถิ่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๒๘ เรื่อง
 •  
 • จ้างจัดทำเกียรติบัตร จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • เช่าเก้าอี้พลาสติก เต็นท์ และหน้าโต๊ะพร้อมขาและผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อยางแอสฟัลทฺติกคอนกรีต จำนวน ๓๒ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกวดราคาซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จ จำนวน ๓ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กสระแก้ว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๒๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๒๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓
 •  
 • จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ส ๙๐๕ นฐ ๘๕-๒๘๑๘ จำนวน ๔ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๒๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างซ่อมรถขยะ ส ๔๒๒ นฐ ๘๘-๒๕๘๑ จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๒๐๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๙๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๙๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๙๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อน้ำมันเครื่อง ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง ตามใบสั่งซือที่ ๑๙๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อสารกำจัดกลิ่นเหม็นของขยะ ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑๔ ขวด ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๙๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด เอ๔ จำนวน ๒๒,๔๘๐ แผ่น ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๙๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๗๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างซ่อมแซมรถตู้ นค ๒๑๙๒ นฐ จำนวน ๓๐ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
 •  
 • จ้างซ่อมรถขยะ จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๗๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อหินคลุก จำนวน ๑๕๙.๘๒ ตัน ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๖๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อดิน จำนวน ๖๐๐ คิว ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๖๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อท่อยางตัวหนอน ขนาด ๑๑ นิ้ว ยาว ๕๖ นิ้ว ลอนด้านนอกและด้านใน จำนวน ๑ ท่อน ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างซ่อมรถขยะ ส ๔๒๔ นฐ ๘๘-๖๕๐๑ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง