การจัดซื้อจัดจ้าง

 
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าในชุมชน ๔๕ ชุมชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑
 •  
 • โครงการก่อสร้างหลังคาโค้งบริเวณหน้าอาคาร ๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๔ เรื่อง
 •  
 • เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๑๗ เรื่อง
 •  
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องคำนวณ แบบพิมพ์กระดาษ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อยางนอกรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน นฐ ตค-๑๘๑๑ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ หอระบายความร้อน จำนวน ๑๘ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๓๓๑/๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๓๐/๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) จำนวน ๓ ชุด ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๒๙/๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๒๗/๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๘ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๓๒๖/๒๕๖๓
 •  
 • จ้างซ่อมรถบรรทุก ส ๙๐๔ นฐ ๘๕-๔๔๕๒ จำนวน ๑๙ รายการ ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๓๒๔/๒๕๖๓
 •  
 • จ้างซ่อมรถดูดเลน ส ๙๐๓/๑ นฐ ๘๖-๙๑๑๐ จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๓๒๑/๒๕๖๓
 •  
 • จ้างซ่อมรถขยะ จำนวน ๘ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๓๒๐/๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๑๙/๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อถุงดำ ขนาด ๓๖x๔๕ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม ตามใบสั่งซื้อ ๓๑๗ /๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๓๑๖/๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๑๕/๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๑๔/๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๓๑๒/๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๑๑/๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๑๐/๒๕๖๓
 •  
 • จ้างเหมาซ่อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๗ เครื่อง ตามใบสั่งจ้างที่ ๓๐๙/๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 0.5 ลิตร จำนวน ๖๐ กระป๋อง ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๐๘/๒๕๖๓
 •  
 • จ้างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๘๐ ชุด ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๓๐๖/๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๓๐๕/๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อ๓๐๔/๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๓๐๓/๒๕๖๓
 •  
 • จ้างพิมพ์ข่าวเทศบาลนครนครปฐม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ
 •  
 • ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ หอระบายความร้อน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • จ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาสำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา จำนวน ๑ โครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง