การจัดซื้อจัดจ้าง

 
 • ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาด ๑๒๐ แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า ๐.๗๐ ลูกบาศก์เมตร น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 •  
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ (ปริมาณงานส่วนที่เหลือ) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (กองการประปา)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๕๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๑ เรื่อง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๕ เรื่อง
 •  
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ (ปริมาณงานส่วนที่เหลือ) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • โครงการจ้างเหมาตกแต่งประดับไฟ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกของรถยนต์บรรทุก ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน ผค-๕๑๒๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๙-๐๐๑๔ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • สัญญาซ้อขาย เลขที่ ๕๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบ (cab) จำนวน ๑ คัน
 •  
 • สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ โครงการซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
 •  
 • สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๔๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ โครงการซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
 •  
 • ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๖ เรื่อง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๘ เรื่อง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนซอย ๗ ฝั่งมัสยิดจากสุสานคริสต์ถึงถนนทิพากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสวนตะไคร้ จากแยกถนนสวนตะไคร้ใกล้กับทางรถไฟ จนถึงสุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงคันหิน ทางเท้า ถนนเหนือวัง (ฝั่งทิศใต้) จากบ้านเลขที่ ๑ จนถึงทางแยกเข้าสะพานโยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนถวิลราษฎร์บูรณะ จากแยกถนนทหารบกจนถึงสุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคา
 •  
 • ขายทอดตลาดอาคารพัสดุที่รื้อถอนแปลงเรือนจำกลางนครปฐม (เดิม)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงคันหิน ทางเท้า ถนนเหนือวัง (ฝั่งทิศใต้) จากบ้านเลขที่ ๑ จนถึงทางแยกเข้าสะพานโยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓)
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสวนตะไคร้ จากแยกถนนสวนตะไคร้ใกล้กับทางรถไฟจนถึงสุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนถวิลราษฎร์บูรณะ จากแยกถนนทหารบกจนถึงสุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๗ เรื่อง
 •  
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓)
 •  
 • โครงการซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
 •  
 • โครงการซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานสวนสาธารณะ
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๑ เรื่อง
 •  
 • ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๗ เรื่อง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเรียน ๓ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๔ เพื่อใช้เป็นหอประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๕๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๗๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
 •  
 • ซื้อสายฉีดชำระ จำนวน ๒๙ เส้น ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๗๔๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓