ประวัติความเป็นมา    สถานที่สำคัญ     ติดต่อเทศบาล     
jQuery Slider
จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจอาณาเขตพื้นที่ ประชากร ฯลฯ ของเทศบาลนครนครปฐม

บุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาบริหารอาณาบริเวณเทศบาลนครนครปฐมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติงานและคำแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครปฐม

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯและแนวทางการพัฒนฯเทศบาลนครนครปฐม

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
[Download .zip/38 MB.]

งบประมาณสรุปผล
ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
 
 
 • สำนักปลัดเทศบาล
 •       + สภาเทศบาลนครนครปฐม
   
 • สำนักการคลัง
 •  
 • สำนักการช่าง
 •  
 • สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สำนักการศึกษา
 •  
 • กองวิชาการและแผนงาน
 •  
 • กองการประปา
 •  
 • กองสวัสดิการสังคม
 •  
 • กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
 •  
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  
 • สถานธนานุบาล

 •  

   
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๘ รายการ)
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับอาคารบ้านพักพนักงานเทศบาลฯ)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลังพลาสติกชนิดมีล้อเลื่อน จำนวน ๔๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแรงสูง เครื่องที่ ๒ โรงกรองน้ำสนามจันทร์)
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ (กองการประปา)
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
 •  
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างถมที่ดินโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
 •  
 • การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกลึงเกลียวแป๊บ ขนาด ๖ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • แบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีเพิ่มข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานย่อย (หน่วยจัดซื้อ)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 •  
 • ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง (ราคาอ้าอิง) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการ จัดซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๔ รายการ)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายแบบพิมพ์เขียว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลังพลาสติกชนิดมีล้อเลื่อน มีฝาปิดล็อค จำนวน ๒๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนิการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๒ รายการ)
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๔๕๐ เครื่อง และขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (กองการประปา)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๔๕๐ เครื่อง ขนาด ๑ นิ้ว ๑๕ เครื่อง)
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๘ รายการ)
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำหน้าที่ทำความสะอาดศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๒ คน)
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง (ไป - กลับ) พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อชุดวอร์ม จำนวน ๓๑๒ ตัว)
 •  
 • การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่งพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ไป-กลับ) ๑๐คัน
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไ้ดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อชุดแข่งขันกีฬา จำนวน ๑๔ รายการ
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
 •  
 • การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐมฯ)
 •  
 • สรรหาผู้รับอนุญาตโดยให้สิทธิการจัดเก็บดูดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลนครนครปฐม โดยวิธีประมูล
 •  
 • การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม)
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
 •  
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ไตรมาส ๔
 •  
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ (กองการประปา)
 •  
 • รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๐)
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

 •  
   
   
   
   
   
   
  ช่องทางการติดต่อฯ
   
  ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครนครปฐม


  โทรศัพท์ :
     0 3496 6440 - 4
  โทรสาร :   0 3496 6427
  Email :   tessaban@nakhonpathomcity.go.th

   

  สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
  888 ถนนทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
   

  จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  2016 © Copyright Nakhonpathomcity.go.th All rights reserved.