การจัดซื้อจัดจ้าง

 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรถไฟตะวันตก ซอย ๓ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • งานการซื้อและการจ้าง สัญญา จำนวน ๗ เรื่อง
 •  
 • งานการซื้อและการจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๔๔ เรื่อง
 •  
 • งานการซื้อและการจ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จำนวน ๔ เรื่อง
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานนครนครปฐม (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำถนนสาครธนากร จากแยกถนนสวนตะไคร้ จนถึงแยกถนนมาลัยแมน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนสาครธนากรตะวันตก จากบ้านเลขที่ ๘๕ ตำบลหนองปากโลง จนถึงบ้านเลขที่ ๘๕/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกจากถนนสาครธนากรตะวันตก จากบ้านเลขที่ ๘๕/๓ ตำบลหนองปากโลง จนถึงสุดเขตทางหลวงเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนริมคลองห้วยจรเข้ฝั่งทิศตะวันออก จากจุดเชื่อมต่อ ถนน ค.ส.ล. ของเดิม จนถึงสะพานถนนเพชรเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๒๙๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๒๙๒,๐๐๐ ลิตร
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 •  
 • โครงการจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๒๙๒,๐๐๐ ลิตร
 •  
 • งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานจอดรถและขยายพื้นผิวจราจร บริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔)
 •  
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสียเครื่องที่ ๒ ณ สถานีสูบน้ำเสีย ๒ (บ่อโตนด)จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
 •  
 • รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ (กองการประปา)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกจากถนนสาครธนากรตะวันตก จากบ้านเลขที่ ๘๕/๓ ตำบลหนองปากโลง จนสุดเขตทางหลวงเทศบาลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนริมคลองห้วยจระเข้ฝั่งทิศตะวันออก จากจุดเชื่อต่อถนน ค.ส.ล.ของเดิม จนถึงสะพานถนนเพชรเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • สำเนาเอกสารโครงการจ้างเหมาปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำถนนสาครธนากร จากแยกถนนสวนตะไคร้จนถึงแยกถนนมาลัยแมน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างซ่อมบำรุงรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ต ๐๙๐๓ นฐ จำนวน ๓๖ รายการ
 •  
 • สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๓๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างปรับปรุงสนามเปตอง อาคาร ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
 •  
 • สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๓๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างปรับปรุงทาสีอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนทวารวดี จำนวน ๑ โครงการ
 •  
 • สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการซื้อเครื่องดนตรีไทย จำนว ๗ รายการ
 •  
 • สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ (มัธยม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) จำนวน ๑๐๐ ชุด
 •  
 • สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ ๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒๘ เครื่อง
 •  
 • สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๓๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์แนะนำสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๓ ตอน ตอนละ ๑๐ นาที
 •  
 • สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการต่อเติมโรงอาหารสำหรับอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลประปานคร จำนวน ๑ แห่ง
 •  
 • สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โครงการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ
 •  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)ด้วยวิธีe-bidding
 •  
 • สำเนาเอกสารโครงการจ้างจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครปฐม แห่งที่ ๒ ณ สนามแบดมินตันสนามกีฬาเทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
 •  
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกจากถนนสาครธนากรตะวันตก จากบ้านเลขที่ ๘๕ ตำบลหนองปากโลง จนถึงบ้านเลขที่ ๘๕/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • สำเนาประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ โครงการ
 •  
 • จ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครปฐม แห่งที่ ๓ ณ สนามแบดมินตันสนามกีฬาเทศบาลนครนครปฐม ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
 •  
 • จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและครุภัณฑ์ภายในอาคารโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครปฐม แห่งที่ ๓ ณ สนามแบดมินตันสนามกีฬาเทศบาลนครนครปฐม ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
 •  
 • ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๓๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
 •  
 • ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
 •  
 • จ้างซ่อมรถขยะ ส ๘๐๕ นฐ ๘๙-๐๙๗๔ จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
 •  
 • จ้างซ่อมรถขยะ ส ๑๐๗ นฐ ๘๕-๔๔๕๐ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๔๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •  
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมชั้น ๒ ห้องประชุมชั้น ๓ และห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  
 • สำเนาเอกสารโครงการจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสนาม จังหวัดนครปฐม แห่งที่ ๓ ณ สนามแบดมินตัน สนามกีฬาเทศบาลนครนครปฐม