ช่าวประชาสัมพันธ์

 
 • ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยเชิงรุกใหญ่ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันยาเสพติด "ร่วมมือต่อต้าน ห่างไกลยาเสพติด"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "อาเซียน - เราเข้าใจกัน" ทำความเข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรทำเมื่อไปเยือน บรูไน ดารุสซาลาม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วิธีปราบยุงลายด้วยหลัก 5ป.
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "อาเซียน - เราเข้าใจกัน" ทำความเข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรทำเมื่อไปเยือนกัมพูชา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การป้องกันไข้เลือดออกและมาตรการการควบคุมโรคไข้เลือดออก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ พลังงานทดแทน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2562
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยเชิงรุกใหญ่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒
 •  
 • โรคน่ารู้ ในช่วงฤดูร้อน อุจจาระร่วง
 •  
 • แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ขอความร่วมมือประชาชน มิให้จอดรถข้างทางบริเวณ ถนนหน้าจวน ถนนราชดำเนิน ถนนหลังพระ และถนนซ้ายพระ ร่วมทั้งดูแลรักษาความสะอาดหน้าอาคารบ้านเรือนของท่าน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดนครปฐม เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๒ เมษายน วันอนุรักษ์มรดกไทย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล "พายุฤดูร้อน" ทำความเข้าใจและพร้อมรับมือ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ งานอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาแฟร์ ประจำปี ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ 5 ประเด็นสำคัญของการประชุม High - Level Brainstorming Dialogue (HLBD) ครั้งที่ 3
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ บทบาทของไทย ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๑ เมษายน วันเลิกทาส
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๓๑ มีนาคม วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ บทบาทของไทยในการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายในกรอบอาเซียน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐม ชวนเที่ยวงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ ๑๐
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ค้นหาสถานที่ลงคะแนน เลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ง่ายๆ ด้วยแอพลิเคชั่น "ฉลาดเลือก"
 •  
 • โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเชิงรุก ประจำเดิอนมีนาคม 2562
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โทษของยาเสพติด
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอาเซียน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ แข็งแรงแค่ไหนก็อันตราย โรคลมแดด Heatstroke
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "เราชาวนครปฐม ช่วยกันดูแล ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำลำคลอง"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ : ขยะทะเลนั้น...สำคัญไฉน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมกีฬาเทนนิสภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมกีฬาแบดมินตันภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการค่ายศิลปะภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเซปักตะกร้อภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการว่ายน้ำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ : รู้หรือไม่ ประเทศ/องค์กรคู่เจรจากับอาเซียน มีอะไรบ้าง?
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ข้อห้ามบริเวณพื้นที่สระน้ำจันทร์
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐม กำหนดรับสมัคร นักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ : เพลงอาเซียน ประเทศใดในอาเซียนเป็นผู้แต่ง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระต้องรู้ "อหิวาตกโรค" อีกโรคหนึ่งที่พวกเราต้องเข้าใจและรู้วิธีรับมือ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชนนคร (รวม ๔ เขต) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคม ชุมชน เขต ๔ เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕) ในวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ : ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน