ช่าวประชาสัมพันธ์

 
 • ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกัน COVID-19 สำหรับร้านสะดวกซื้อ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ใส่หน้ากากอนามัย ปลอดภัยจาก COVID-19
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "ข้อปฏิบัติสำหรับสถานการณ์ COVID-19"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กำหนดการทำความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตเทศบาลนครนครปฐม ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2563
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กำหนดการทำความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตเทศบาลนครนครปฐม ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2563
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กำหนดการทำความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตเทศบาลนครนครปฐม ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2563
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ 3ล ป้องกัน COVID-19
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ COVID-19 สามารถอยู่ได้นานแค่ไหน ในสภาพแวดล้อม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ 7 วิธี เว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอให้ผู้ที่เดินทางกลับจากรุงเทพฯ และปริมณฑล แจ้งรายงานตัว
 •  
 • ยกเลิกการประชุมประชาคมชุมชนนครในเขตเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ 3 ขั้นตอน การดูแลสัตว์เลี้ยงให้ห่างไกลจาก โรคพิษสุนัขบ้า
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ หัวข้อ "Social Distancing"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม เพิ่มช่องทางการชำระค่าน้ำประปา ผ่าน Line Official เลี่ยงโรคโควิด 19
 •  
 • ประกาศกรมอนามัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๖๓
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ตารางการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (16-20 มี.ค. 2563)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเตือนพายุฤดูร้อน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อทราบและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "7 วิธี ล้างมือให้สะอาด"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ตารางการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (12-15 มี.ค. 2563)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ "น้ำมันไบโอดีเซล B10 B20"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ตารางการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุง ประจำเดือนมีนาคม 2563 (7-11 มี.ค. 2563)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการชำระเงินค่าน้ำประปา เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครปฐม แจ้งเลื่อนโครงการในเดือน มีนาคม 2563
 •  
 • ประกาศ❗ จังหวัดนครปฐม ขอความร่วมมือประชาชน ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือมีการระบาด ต้องกักตัวเอง 14 วัน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ หัวข้อ "D.I.Y. หน้ากากอนามัยทำเอง"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "ขอความร่วมมือร้านค้าในท้องถิ่น จำหน่ายเกลือเสริมไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐม เชิญชวนสมัครตัวแทนเข้าร่วมนำริ้วขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 ✨“Summer Idol 2020”✨
 •  
 • ประกาศ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการเปิดบริการรับชำระค่าน้ำประปา ประจำเดือนมีนาคม 2563
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ตารางการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (25-29 ก.พ. 2563)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การปรึกษาทางเลือก 👨‍⚕️👩‍⚕️ สำหรับหญิงที่ท้องไม่พร้อม โดยสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมผ่านทางข้อมูลที่นำเสนอ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ความผิดในการทุจริตเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน !!
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชน ตรวจสอบบัตรประชาชนให้พร้อม เพื่อนำไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 •  
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ 📣โรงเรียนทวารวดี📣 เปิด‼ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษานอกระบบระดับขั้นพื้นฐานของเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ร่วมกันต่อต้านและปราบปรามการกระทำทุจริตทางทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชนทุกรูปแบบ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ตารางการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (16-20 ก.พ. 2563)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ "ไอโอดีน"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ Valentine's Day ใช้ถุงยาง ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำ : วิธีดูแลศาสนสถานปลอดไวรัสโคโรนา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำ : วิธีจัดการขนส่งสาธารณะปลอดไวรัสโคโรนา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำ : วิธีจัดการงานอีเวนท์ปลอดไวรัสโคโรนา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำ : วิธีจัดการโรงแรมปลอดไวรัสโคโรนา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำ : วิธีดูแลคณะทัวร์ปลอดไวรัสโคโรนา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำ : วิธีจัดการร้านอาหารปลอดไวรัสโคโรนา