ช่าวประชาสัมพันธ์

 
 • ประชาสัมพันธ์ ตารางการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (15-19 ก.ค. 62)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ “งานมหกรรมเกษตรปลอดภัย และกล้วยไม้งามอร่าม พระราชวังสนามจันทร์”
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ "แหล่งกำเนิดน้ำเสียและการป้องกัน"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ อาเซียน - เราเข้าใจกัน ทำความเข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรทำเมื่อไปเยือนเวียดนาม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ฉลากสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ฉลากสิ่งแวดล้อม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิด "Thailand's ASEAN Chaimanship 2019 Interactive Kiosk" ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การประชุมสุดยอดอาเซียน คืออะไร และ มีความสำคัญอย่างไร
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "๔ ของควรใช้ในชีวิตประจำวัน" ลดการใช้พลาสติกง่าย ๆ ด้วยตัวคุณ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๔ร. สกัดโรคมือ เท้า ปาก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โรคไข้หวัดใหญ่และวิธีป้องกันโรค
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ แนวคิดหลักในการเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562
 •  
 • รับสมัครคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ "ขยะแต่ละชนิด ใช้เวลาย่อยสลาย นานเท่าไหร่?"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไปทุกคน และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มาขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ #ฟรี
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กองการประปาเทศบาลนครนครปฐม ได้ใช้โปรแกรมระบบบริหารงานประปาของการประปานครหลวงเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศระบบบริหารงานประปา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ รวมพลังรวมใจ คืนน้ำใสให้ชุมชน (ต่อ)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ รวมพลังรวมใจ คืนน้ำใสให้ชุมชน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "คลองจะสะอาดได้ ถ้าพวกเราร่วมมือกัน"
 •  
 • ประกาศ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกฒฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกาาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การจัดสรรโอกาสเข้าศุึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ 5ถ. การเลือกซื้อยาที่ถูกต้อง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเตรียมพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2562
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว วันที่ 21 - 28 พฤษภาคม 2562
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "อาเซียน - เราเข้าใจกัน" ทำความเข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรทำเมื่อไปเยือน มาเลเซีย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยเชิงรุกใหญ่ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันยาเสพติด "ร่วมมือต่อต้าน ห่างไกลยาเสพติด"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "อาเซียน - เราเข้าใจกัน" ทำความเข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรทำเมื่อไปเยือน บรูไน ดารุสซาลาม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วิธีปราบยุงลายด้วยหลัก 5ป.
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "อาเซียน - เราเข้าใจกัน" ทำความเข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรทำเมื่อไปเยือนกัมพูชา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การป้องกันไข้เลือดออกและมาตรการการควบคุมโรคไข้เลือดออก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ พลังงานทดแทน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2562
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยเชิงรุกใหญ่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒
 •  
 • โรคน่ารู้ ในช่วงฤดูร้อน อุจจาระร่วง
 •  
 • แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ขอความร่วมมือประชาชน มิให้จอดรถข้างทางบริเวณ ถนนหน้าจวน ถนนราชดำเนิน ถนนหลังพระ และถนนซ้ายพระ ร่วมทั้งดูแลรักษาความสะอาดหน้าอาคารบ้านเรือนของท่าน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดนครปฐม เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๒ เมษายน วันอนุรักษ์มรดกไทย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล "พายุฤดูร้อน" ทำความเข้าใจและพร้อมรับมือ