โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
  ประกาศโครงสร้างเทศบาลนครนครปฐม
  แผนภูมิโครงสร้างเทศบาลนครนครปฐม
  โครงสร้างบริหาร
  โครงสร้างนิติบัญญัติ
  โครงสร้างส่วนราชการ