บุคลากร

นายศรีศักดิ์ สังข์เฉย
ปลัดเทศบาลนครนครปฐม

นายจักรไตร สันตินันตรักษ์
รองปลัดเทศบาลนครนครปฐม

นายธนาวุฒิ ดอนจันทร์ทอง
รองปลัดเทศบาลนครนครปฐม

นายพัฒนา ราชกรม
ผู้อำนายการสำนักการช่าง

นางธัญภัส กำเหนิดแจ้ง

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

นางสาวณัฐวรรณ เวชวงศ์วาน

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

นางสาวธรรณกมล แก้วบ่อ

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

นายทวีศักดิ์ ไขว้พันธ์
ผู้อำนวยการส่วนปกครอง
รักษาราชการแทนหัวหน้า
สำนักปลัดเทศบาล

นายเกษม แสงทองดี
ผู้อำนวยการ
กองวิชาการและแผนงาน

นายวีรยุทธ ทองวัชรานนท์
ผู้อำนวยการ
กองการประปา

นางสาวปุณิกา พ่วงทรัพย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาววรดี แรงเพ็ชร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา

นางวาสนา คงสกุลทรัพย์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานการคลัง

นางสาวณัฐวรรณ เวชวงศ์วาน

ผู้อำนายการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางพัทธนันท์ เกาสังข์

ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายทวีศักดิ์ ไขว้พันธ์

ผู้อำนวยการส่วนปกครอง

นายวิโรจน์ วงศ์รักวาณิชย์
ผู้อำนวยการส่วนควบคุม
การก่อสร้างอาคารและผังเมือง

นายสิทธิศักดิ์ สวนอินทร์
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

นายไพฑูรย์ ชมขุนทด
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 1
 

นายเอกชัย หลงสกุล
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 2
 

นายณัฐวุฒิ จันทร์พงษ์
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 3