ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) > ประกาศประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบระบายน้ำ VERTICAL AXIAL PROPELLER PUMP จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อหนังสือแบบเรียน จำนวน ๑๓๐ รายการ ตามโครงการค่าหนังสือแบบเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานสระน้ำจันทร์เฉลิมพระเกียรติฯ ๗๒ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ลวท. ๙ พ.ค. ๖๗)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๓๗ เรื่อง
สัญญา งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๕ เรื่อง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ลวท. ๙ พ.ค. ๖๗)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ลวท. ๙ พ.ค. ๖๗)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๓๐ เรื่อง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ลวท. ๑๓ พ.ค. ๖๗)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ลวท. ๑๓ พ.ค. ๖๗)
ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ฯ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับขับถ่าย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานสระน้ำจันทร์เฉลิมพระเกียรติฯ ๗๒ พรรษา (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๗ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๗
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นทางเดินและลานโดมหน้าอาคาร เอ ๔ ปรับปรุงซ่อมแซมเสาธงหน้าอาคาร เอ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับขับถ่าย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อซอย ชื่อถนน ชื่อชุมชนภายในเขตเทศบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ (กองการประปา)
ปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อซอย ชื่อถนน ชื่อชุมชนภายในเขตเทศบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๓๓ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๒๙ เรื่อง
สัญญา งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๓ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณถนนขวาพระและถนนหลังพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานสระน้ำจันทร์เฉลิมพระเกียรติฯ ๗๒ พรรษา (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณถนนขวาพระและถนนหลังพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอยแยกถนนเกษตรสิน ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๓๒๖/๓ ตำบลลำพยา จนถึงสุดเขตทาง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๓๐ เรื่อง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)
ประกวดราคาซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับขับถ่าย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญา งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๔ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๒๘ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๓๐ เรื่อง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนริมคลองห้วยจรเข้ฝั่งทิศตะวันออก (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสนามจันทร์ ตั้งแต่ซอยสนามจันทร์ ๕/๑ จนถึงสุดเขตทาง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนบรรเจิดใจราช ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๗๖ จนถึงบ้านเลขที่ ๔๔ ตำบลนครปฐม (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานสระน้ำจันทร์เฉลิมพระเกียรติฯ ๗๒ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปาลอดทางรถไฟสายใต้ (คร้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ))
ประกวดราคาซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดซื้อหนังสือเรียนฯ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๒
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานของสถานศึกษาในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ลวท. ๑ เม.ย. ๒๕๖๗)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสนามจันทร์ ตั้งแต่ซอยสนามจันทร์ ๕/๑ จนถึงสุดเขตทาง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อซอย ชื่อถนน ชื่อชุมชน ภายในเขตเทศบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอยแยกถนนบรรเจิดใจราช ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๗๖ จนถึงบ้านเลขที่ ๔๔ ตำบลนครปฐม (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนริมคลองห้วยจรเข้ฝั่งทิศตะวันออก (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นทางเดินและลานโดมหน้าอาคาร เอ ๔ ปรับปรุงซ่อมแซมเสาธงหน้าอาคาร เอ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอยแยกถนนเกษตรสินตั้งแต่บ้านเลขที่ ๓๒๖/๓ ตำบลลำพยา จนถึงสุดเขตทาง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๓๔ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๓๔ เรื่อง
สัญญา งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๖ เรื่อง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำถนนมาลัยแมน ซอย ๒ จากถนนรถไฟตะวันตกจนถึงสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนเพชรเกษม ซอย ๔ ตั้งแต่ถนนเพชรเกษม จนถึงบริเวณสะพานคลองพระประโทน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานสระน้ำจันทร์เฉลิมพระเกียรติฯ ๗๒ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวัดโพธิ์ จากแยกถนนไผ่เตยจนถึงถนนทวารวดี (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอยแยกถนนเกษตรสิน ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๓๒๖/๓ ตำบลลำพยา จนถึงสุดเขตทาง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำถนนมาลัยแมน ซอย ๒ จากถนนรถไฟตะวันตกจนถึงสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนจันทรคามพิทักษ์ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๙ จนถึงบ้านเลขที่ ๕๖ ตำบลสนามจันทร์ และตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๘ จนถึงบ้านเลขที่ ๕๔ ตำบลสนามจันทร์ (ครั้งที่๒) e-bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๘ เรื่อง (กองการประปา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ ระยะที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ลวท. ๑๙ มี.ค.๒๕๖๗)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานของสถานศึกษาในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ลวท. ๑๙ มี.ค.๒๕๖๗)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนเกษตรสิน ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๓๑/๑ จนถึงบ้านเลขที่ ๕๓๙ ตำบลลำพยา (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถสุขาเคลื่อนที่)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแยกจากถนนซอยกุมภิล ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๙๙ จนถึงบ้านเลขที่ ๓๑ ตำบลห้วยจรเข้ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศระกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนไผ่เตยใต้ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๑๘ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๒๘ เรื่อง
สัญญา งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๔ เรื่อง
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จฯ จำนวน ๓๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นทางเดินและลานโดมหน้าอาคาร เอ ๔ ปรับปรุงซ่อมแซมเสาธงหน้าอาคาร เอ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เอกสารราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (Mini English Program MEP) เป็นสถานศึกษาที่มีการศึกษาลักษณะพิเศษ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ ระยะที่๒ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (Mini English Program MEP) เป็นสถานศึกษาที่มีการศึกษาลักษณะพิเศษ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๒๓ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๔ เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนจันทรคามพิทักษ์ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๙ จนถึงบ้านเลขที่ ๕๖ ตำบลสนามจันทร์ และตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๘ จนถึงบ้านเลขที่ ๕๔ ตำบลสนามจันทร์ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณถนนขวาพระและถนนหลังพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ ระยะที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ ระยะที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นทางเดินและลานโดมหน้าอาคาร เอ ๔ ปรับปรุง ซ่อมแซมเสาธงหน้าอาคาร เอ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๒๘ เรื่อง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๒๖ เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนจันทรคามพิทักษ์ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๙ จนถึงบ้านเลขที่ ๕๖ ตำบลสนามจันทร์ และตั้งแต่บ้านเลขที่ ๔๘ จนถึงบ้านเลขที่ ๕๔ ตำบลสนามจันทร์ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธี (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณถนนขวาพระและถนนหลังพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๙ เรื่อง (กองการประปา)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวัดโพธิ์ จากแยกถนนไผ่เตยจนถึงถนนทวารวดี (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนไผ่เตยใต้ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังน้ำใส ค.ส.ล. ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง ณ ที่ทำการผลิตน้ำประปา ตำบลสนามจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวัดโพธิ์ จากแยกถนนไผ่เตยจนถึงถนนทวารวดี (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวัดโพธิ์ จากแยกถนนไผ่เตยจนถึงถนนทวารวดี (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศฯ)
ประกวดราคาซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จฯ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแยกจากถนนซอยกุมภิล ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๙๙ จนถึงบ้านเลขที่ ๓๑ ตำบลห้วยจรเข้ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนเพชรเกษม ซอย ๔ ตั้งแต่ถนนเพชรเกษม จนถึงบริเวณสะพานคลองพระประโทน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำถนนมาลัยแมนซอย ๒ จากถนนรถไฟตะวันตกจนถึงสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนไผ่เตยใต้ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๓๕ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๒๘ เรื่อง
ประกวดราคาซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จฯ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนเกษตรสิน ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๓๑/๑ จนถึงบ้านเลขที่ ๕๓๙ ตำบลลำพยา (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จฯ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนเพชรเกษม ซอย ๔ ตั้งแต่ถนนเพชรเกษม จนถึงบริเวณสะพานคลองพระประโทน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแยกจากถนนซอยกุมภิล ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๙๙ จนถึงบ้านเลขที่ ๓๑ ตำบลห้วยจรเข้ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (โครงการปรับปรุงทางเดินและลานโดมหน้าอาคาร เอ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา))
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแยกจากถนนซอยกุมภิล ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๙๙ จนถึงบ้านเลขที่ ๓๑ ตำบลห้วยจรเข้ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำถนนมาลัยแมนซอย ๒ จากถนนรถไฟตะวันตก จนถึงสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ งานพัสดุและทรัพย์สิน ส่วนบริหารการคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๘ เรื่อง (กองการประปา)
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำถนนมาลัยแมนซอย ๒ จากถนนรถไฟตะวันตก จนถึงสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนเกษตรสิน ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๓๑/๑ จนถึงบ้านเลขที่ ๕๓๙ ตำบลลำพยา (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนเกษตรสิน ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๕๓๑/๑ จนถึงบ้านเลขที่ ๕๓๙ ตำบลลำพยา (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญา งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๕ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๓๕ เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังน้ำใส ค.ส.ล. ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง ณ ที่ทำการผลิตน้ำประปา ตำบลสนามจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๓๘ เรื่อง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังน้ำใส ค.ส.ล. ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง ณ ที่ทำการผลิตน้ำประปา ตำบลสนามจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๒๓ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๒๓ เรื่อง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๕ เรื่อง (กองการประปา)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๔๙ เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังน้ำใส ค.ส.ล.ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง ณ ที่ทำการผลิตน้ำประปา ตำบลสนามจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๔๙ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๔๓ เรื่อง
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
สำเนาเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ (กองการประปา)
สำเนาเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาพ่นยุงและแมลงสูตรสำเร็จฯ จำนวน ๓๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๓๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๖ เรื่อง (กองการประปา)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๓๓ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๓๘ เรื่อง
การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กสระแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
การรับสมัครนักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กปฐมนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเหล่ากาชาด (สวัสดิ์-สุเทพ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กสุขสวัสดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กประปานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กวัดห้วยจระเข้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ความจุขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ความจุขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖
สัญญา งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๓ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๒๐ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๒๑ เรื่อง
ประมูลเช่าแผงลอยตลาดสดเทศบาล ๑ (โอเดียน) และแผงลอยตลาดเพื่อการเกษตร
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (กองการประปา)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๔๗ เรื่อง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๔๕ เรื่อง
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)