ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) > ประกาศประกวดราคา สอบราคา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ลวท. ๓๐ พ.ย. ๖๕)
รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๓๑ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๓๘ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนซอยและพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเตียงนอน ที่นอน ตู้เสื้อผ้า หมอนหนุน ปลอกหมอนหนุน และผ้าปูที่นอน จำนวน ๔๓๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเตียงนอน ที่นอน ตู้เสื้อผ้า หมอนหนุน ปลอกหมอนหนุน และผ้าปูที่นอน จำนวน ๔๓๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ลวท. ๑๔ พ.ย. ๖๕)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อพญานาค จำนวน ๕ เครื่อง จำนวนเงิน ๔๘๑,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อพญานาค จำนวน ๕ เครื่อง จำนวนเงิน ๔๘๑,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๙๐,๒๐๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดมหรสพและจัดการแสดง จำนวน ๑ งาน จำนวนเงิน ๑๙๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาทำกระทงโชว์ โคมแขวน และโคมรูปกลีบบัว จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๑๘๖,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง จำนวน ๔ รายการ จำนวนเงิน ๒๑๔,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเช่าเวทีสำเร็จรูป พร้อมระบบแสงเวทีและเครื่องปั่นไฟ จำนวน ๔ รายการ จำนวนเงิน ๓๗๔,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์เพื่อจัดทำสถานที่ จำนวน ๒๑ รายการ จำนวนเงิน ๓๗๙,๓๐๔.๓๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาแตรวงพร้อมเครื่องดนตรีประกอบ จำนวน ๑ วง จำนวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุในการจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑๒ รายการ จำนวนเงิน ๑๓,๔๑๓ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน จำนวนเงิน ๖,๐๘๘.๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๕ รายการ จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาประดับไฟส่องสว่างภายในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๗๕,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดทำพลุพิธีเปิดงาน จำนวน ๗ รายการ จำนวนเงิน ๙๒,๐๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาทำกระทงใบตอง จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๑๓,๔๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อพรมอัดลูกฟูกสีแดงสด จำนวน ๔ ม้วน จำนวนเงิน ๔๐,๖๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาจัดทำถ่ายทอดสดบรรยากาศภายในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๑ รายการ จำนวนเงิน ๓๗,๕๔๑.๔๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อผ้าระบายคละสีและเสื่อน้ำมัน จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์เพื่อจัดทำสถานที่ จำนวน ๒๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๒๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๓๗๙,๓๐๔.๓๐ บาท
จ้างเหมาเช่าเวทีสำเร็จรูป พร้อมระบบแสงเวทีและเครื่องปั่นไฟ จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๓๗๔,๕๐๐ บาท
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๑๔,๐๐๐ บาท
จ้างเหมาทำกระทงโชว์ โคมแขวนและโคมรูปกลีบบัว จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๘๖,๐๐๐ บาท
จ้างเหมาจัดมหรสพและจัดการแสดง จำนวน ๑ งาน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙๒,๐๐๐ บาท
จ้างเหมาแตรวงพร้อมเครื่องดนตรีประกอบ จำนวน ๑ วง ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๘,๐๐๐ บาท
ซื้อวัสดุในการจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๓,๔๑๓ บาท
ซื้อวัสดุตกแต่งเวทีและสถานที่ จำนวน ๒๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๕๗,๒๐๒.๒๐ บาท
จ้างเหมาบริหารจัดหาดอกไม้ประดับตกแต่งเวทีกองอำนวยการและบริเวณสถานที่จัดงานโดยรอบ ณ คลองเจดีย์บูชา (บริเวณหน้าวัดพระงาม) จำนวน ๑ งาน ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๘,๐๐๐ บา
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พงศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๖,๐๘๘.๕๐ บาท
จ้างเหมาประดับไฟส่องสว่างภายในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๕ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๓๗,๕๔๑.๔๕ บาท
จ้างเหมาทำกระทงใบตอง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท
จ้างเหมาจัดทำพลุพิธีเปิดงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๙๒,๐๕๐ บาท
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๓,๔๐๐ บาท
จ้างเหมาจัดทำถ่ายทอดสดบรรยากาศภายในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน ตามใบสั่งจ้างที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
ซื้อผ้าระบายคละสีและเสื่อน้ำมัน จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท
ซื้อพรมอัดลูกฟูกสีแดงสด ขนาด ๒,๐๐ x ๒๕.๐๐ ม. จำนวน ๔ ม้วน ตามใบสั่งซื้อที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๔๐,๖๖๐ บาท
ซื้อผ้าระบาย จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ตามใบสั่งจ้างที่ ๘๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๗๕,๖๐๐ บาท
จ้างเหมากำจัดปลวก บริเวณอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม (๔,๐๐๐ ที่นั่ง) จำนวน ๑ แห่ง ตามใบสั่งจ้างที่ ๘๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โครงการซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ โครงการซ่อมเปลี่ยนและปรับปรุงถังรถดูดสิ่งปฏิกูล Vactor l ๑๒๐๐๐ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๙๑๑๐ นฐ จำนวน ๑ คัน
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างลู่-ลานกรีฑา วัสดุสังเคราะห์สนามกีฬาพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนราชดำเนิน จำนวน ๑ โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๕๐ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๕๐ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำมือถือแบบพกพา หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๐๒-๕๘-๐๐๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำมือถือแบบพกพา หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๐๒-๕๘-๐๐๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณโรงเจ ถนนนาสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน นฐ ๘๘-๕๕๘๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๔-๐๐๑๐ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเครื่องที่ ๑๒ โรงสูบน้ำแรงสูง ที่ทำการผลิตน้ำประปานาสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จำนวน ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประมูลให้เช่าส้วมสาธารณะตลาดเทศบาล ๑ (โอเดียน) บริเวณเขตเทศบาลนครนครปฐม
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างก่อสร้าง (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ฯ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างก่อสร้าง (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ฯ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สัญญาจ้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า เลขที่ ๙๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดถนนซอยและพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในชุมชน จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า เลขที่ ๘๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๘๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา พื้นที่สนามเด็กเล่นและห้องน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำประปานาสร้าง จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๘๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสถานที่ของสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ ต่ออายุชื่อเว็บไซต์ (nakhonpathomcity.go.th) และการใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลนครนครปฐม ๑โครงการ
สัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร เลขที่ ๘๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร จำนวน ๒ เครื่อง
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๘๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย (โอเดียน) เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๘๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๒ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำโรงเรียนทวารวดี จำนวน ๒ คน
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำโรงเรียนเทศบาล ๕ จำนวน ๒ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๗๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย (โอเดียน) จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๗๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ภายในโรงเรียนอนุบาลประปานคร จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๗๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๗๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำโรงเรียนทวารวดี จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๗๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย สระว่ายน้ำเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๗๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม (๔,๐๐๐ ที่นั่ง) จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๖๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานอาคารเรียน ๕ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ ๗๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ คน
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างปรับปรุงถนนข้างอ่างเก็บน้ำประปานาสร้าง พร้อมทาสีตีเส้นจราจร จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาซือขาย เลขที่ ๕๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการซื้อน้ำมันดีเซล (B๗) จำนวน ๘๕๒,๐๐๐ ลิตร
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชนิดโคม LED ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๔๐ ต้น พร้อมฝังท่อร้อยสารไฟใต้ดิน
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนหน้าวัง ตั้งแต่บริเวณวงเวียนสนามจันทร์จนถึงประตูระบายน้ำ บ้านเลขที่ ๓๓ ถนนหน้าวัง จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๗๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างผู้ฝึกสอนกีฬา ประจำลานกีฬาฟุตซอลศูนย์เยาวชนเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ ราย
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๗๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างผู้ฝึกสอนกีฬา ประจำลานกีฬาฟุตบอลพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๑ ราย
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๗๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างผู้ฝึกสอนกีฬา ประจำลานกีฬาเทนนิส (สวนตะไคร้) จำนวน ๑ ราย
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๖๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างผู้ฝึกสอนกีฬา ประจำลานกีฬาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน ๑ ราย
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาประจำลานกีฬาแบดมินตันพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๑ ราย
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๖๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาประจำลานกีฬาลีลาศพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๑ ราย
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาประจำลานกีฬาบาสเกตบอลศูนย์เยาวชนเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ ราย
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างบำรุงเครื่องปรับอากาศระบบ VRF,VRV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ ๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม (๔,๐๐๐ ที่นั่ง) จำนวน ๒ คน
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง จำนวน ๙ รายการ สำหรับสัตว์เลี้ยงภายในแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ (สวนสัตว์เทศบาลนครนครปฐม)
สัญญาจ้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า เลขที่ ๕๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างทำความสะอาด ดูแล รักษา บริเวณพื้นที่สนามหญ้าหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๕๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างปรับปรุงห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๕๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ ส ๙๑๓ นฐ ตค ๑๙๕๔ จำนวน ๑๓ รายการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างซ่อมแซมรถแทร็กเตอร์ ส ๙๐๘ นฐ ต ๐๙๐๓ จำนวน ๖๙ รายการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับการจัดเก็บรายได้และบริหารจัดการทรัพย์สิน เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา เลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๓๕๖๕ โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย (กิจกรรมออกกำลังกาย) ประจำลานกีฬาสระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนเทศบาลนครนครปฐม พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๑ คน ตามใบสั่งจ้างที่ ๘๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย (กิจกรรมออกกำลังกายเต้นบาสโลบ) ประจำลานกีฬาบริเวณอ่างเก็บน้ำประปานาสร้าง จำนวน ๑ คน ตามใบสั่งจ้างที่ ๘๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย (กิจกรรมออกกำลังกาย) ประจำลานกีฬาโรงเรียนเทศบาล ๓ จำนวน ๑ คน ตามใบสั่งจ้างที่ ๘๔๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย (กิจกรรมออกกำลังกาย) ประจำลานกีฬาบริเวณอ่างเก็บน้ำประปานาสร้าง จำนวน ๑ คน ตามใบสั่งจ้างที่ ๘๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย (กิจกรรมออกกำลังกาย) ประจำลานกีฬาสวนสุขภาพ บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๑ คน ตามใบสั่งจ้างที่ ๘๔๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย (กิจกรรมออกกำลังกาย) ประจำลานกีฬาชุมชนสามตำบล จำนวน ๑ คน ตามใบสั่งจ้างที่ ๘๔๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย (กิจกรรมออกกำลังกาย) ประจำลานกีฬาชุมชนซอย ๗ จำนวน ๑ คน ตามใบสั่งจ้างที่ ๘๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย (กิจกรรมออกกำลังกาย) ประจำลานกีฬาชุมชนจระเข้-ถมทอง จำนวน ๑ คน ตามใบสั่งจ้างที่ ๘๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย (กิจกรรมออกกำลังกายเต้นบาสโลบ) ประจำลานกีฬาชุมชน ๒๕ มกรา จำนวน ๑ คน ตามใบสั่งจ้างที่ ๘๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย (กิจกรรมออกกำลังกายเต้นบาสโลบ) ประจำลานกีฬาศูนย์แพทย์ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จำนวน ๑ คน ตามใบสั่งจ้างที่ ๘๓๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย (กิจกรรมออกกำลังกาย) ประจำลานกีฬาสนามบาสเกตบอล ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครนครปฐม พระราชวังสนามจันทร จำนวน ๑ คน ตามใบสั่งจ้างที่ ๘๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย (กิจกรรมออกกำลังกาย) ประจำลานกีฬาศูนย์แพทย์ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จำนวน ๑ คน ตามใบสั่งจ้างที่ ๘๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย (กิจกรรมออกกำลังกาย) ประจำลานกีฬาโรงเรียนเทศบาล ๔ จำนวน ๑ คน ตามใบสั่งจ้างที่ ๘๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท
จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย (กิจกรรมออกกำลังกาย) ประจำลานกีฬาชุมชน ๒๕ มกรา จำนวน ๑ คน ตามใบสั่งจ้างที่ ๘๓๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ตามใบสั่งจ้างที่ ๘๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๖,๔๐๐ บาท
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน ตามใบสั่งจ้างที่ ๘๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท
ราคากลางโครงการจ้างออกแบบสวนสาธารณะแปลงเรือนจำกลางนครปฐม (เดิม) เนื้อที่ ๓๓-๑-๗๗.๓๐ ไร่
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๘๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐๗,๐๐๐ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาครูฝึกสอนออกกำลังกาย (กิจกรรมออกกำลังกาย) ประจำลานกีฬาสระว่ายน้ำ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครนครปฐม บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางโครงการจ้างออกแบบสวนสาธารณะแปลงเรือนจำกลางนครปฐม (เดิม) เนื้อที่ ๓๓-๑-๗๗.๓๐ ไร่
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พงศ.๒๕๖๖ (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ฯ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๕๐ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐมฯ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (จ้างออกแบบสวนสาธารณะแปลงเรือจำกลางนครปฐม (เดิม) เนื้อที่ ๓๓-๑-๗๗.๓๐ ไร่)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำแบบพกพาพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใส ค.ส.ล. ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำแบบพกพาพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ๑๐% จำนวน ๑,๗๐๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนและปรับปรุงถังรถดูดสิ่งปฏิกูล Vactor i ๑๒๐๐๐ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๙๑๑๐ นฐ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๕
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนและปรับปรุงถังรถดูดสิ่งปฏิกูล Vactor i ๑๒๐๐๐ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๙๑๑๐ นฐ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑.ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าบริการระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒. ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าบริการระบบกล้องวงจร
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนซอยและพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนทางเท้า เทศบาลนครนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษา พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน ๕๐ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมหลังคาสนามบาสเกตบอลและสนามฟุตซอลศูนย์เยาวชนเทศบาลนครนครปฐม บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคลอรีนเหลว (Liquid Chlorine) จำนวน ๖๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมหลังคาสนามบาสเกตบอลและสนามฟุตซอลศูนย์เยาวชนเทศบาลนครนครปฐม บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๕ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนราชดำเนิน โดยวิธีคัดเลือก
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงถนนไผ่เตย ซอย ๑ (ส่วนแยก) ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ ๕๖ จนถึงสุดซอย (ใกล้บ้านเลขที่ ๖๐) จำนวน ๑ โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนราชดำเนิน โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลู่-ลานกรีฑา วัสดุสังเคราะห์สนามกีฬาพระราชวังสนามจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๙ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๓ เรื่อง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๘๐ ถนนพญาพาน จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างก่อสร้างและวางท่อระบายน้ำ ถนนนาขุมซอย ๓ (ส่วนแยก) ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๓๖ จนถึงบ้านเลขที่ ๑๕๖ จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการจ้างปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนถวิลพัฒนาจากแยกถนนทหารบก จนถึงสุดเขตเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ โครงการจ้างก่อสร้างถนนภายในโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ จำนวน ๑ โครงการ
ประกวดราคาจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จำนวน ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำแบบพกพาพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (จ้างเหมารักษาความสะอาด จำนวน ๔ เรื่อง)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๔ เรื่อง)
ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนและปรับปรุงถังรถดูดสิ่งปฏิกูล Vactor l ๑๒๐๐๐ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๙๑๑๐ นฐ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๒ เรื่อง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ๑๐% จำนวน ๑,๗๐๐๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ดูแล รักษา บริเวณพื้นที่สนามหญ้าหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อคลอรีนเหลว (Liquid Chlorine) จำนวน ๖๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใส ค.ส.ล. ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๘๕๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เทศบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำเนาเอกสารโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนราชดำเนิน
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ๔๘ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สำเนาเอกสารโครงการจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๘๕๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนข้างอ่างเก็บน้ำประปานาสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๓๑ เรื่อง
กองการประปา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 9 โครงการ
ประกวดราคาจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จำนวน ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จำนวน ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน ๒๕ มกรา ซอย ๘
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับการจัดเก็บรายได้และบริหารจัดการทรัพย์สิน เทศบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังน้ำใส ค.ส.ล. ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
โครงการจัดซื้อคลอรีนเหลว (Liquid Chlorine) จำนวน ๖๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)