ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) > ประกาศประกวดราคา สอบราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอ
ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ kVA ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมชุดติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหลงตู้แดง จนถึงสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๓๐ เรื่อง ลวท. ๒๙ พ.ค. ๖๖
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๔ เรื่อง
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ความจุขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กองการประปา จำนวน ๖ โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๕ เรื่อง ลวท. ๒๔ พ.ค. ๖๖
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๕ เรื่อง ลวท. ๒๔ พ.ค. ๖๖
สัญญา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๔ เรื่อง ลวท. ๒๔ พ.ค. ๖๖
ประกวดราคาเช่าบริการระบบสมาร์ทซิตี้ภายในเขตเทศบาลนครนครปฐม ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกวดราคารถบรรทุกขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแยกจากถนนซอยกุมภิล ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๙๙ จนถึง บ้านเลขที่ ๓๑ ตำบลห้วยจรเข้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๓ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๘ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนจันทรคามพิทักษ์และถนนสนามจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๕ เรื่อง
ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ kVA ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมชุดติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอยหลงจู้แดง จนถึงสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนจันทรคามพิทักษ์และถนนสนามจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาเช่าบริการระบบสมาร์ทซิตี้ภายในเขตเทศบาลนครนครปฐม ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสนามจันทร์ ซอย ๖/๑ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๘๓/๑ ตำบลสนามจันทร์ (ต่อจากของเดิม) จนถึงสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแยกจากถนนซอยกุมภิล ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๙๙ จนถึงบ้านเลขที่ ๓๑ ตำบลห้วยจรเข้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเสาทวารวดี ถนนราชมรรคาใน และถนนยิงเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เช่าบริการระบบสมาร์ทซิตี้ภายในเขตเทศบาลนครนครปฐม ระยะที่ ๑)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๔ เรื่อง
สัญญา งานการซื้อและการจ้า จำนวน ๒ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๐ เรื่อง
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ความจุขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๔ เรื่อง
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๖ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๔ เรื่อง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ก่อสร้างโดมหลังคาสนามบาสเกตบอลและสนามฟุตซอลศูนย์เยาวชนเทศบาลนครนครปฐม บริเวณพระราชวังสนามจันทร์)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๖
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ (กองการประปา)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ความจุขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน จำนวน ๑๔,๐๐๐ ลิตร)
โครงการจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสนามจันทร์ ซอย ๖/๑ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๘๓/๑ ตำบลสนามจันทร์ (ต่อจากของเดิม) จนถึงสุดซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๗ เรื่อง
สัญญาซื้อ/จ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๓ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๗ เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเสาทวารวดีถนนราชมรรคาในและถนนยิงเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน จำนวน ๑๔,๐๐๐ ลิตร)
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๔๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) จำนวน ๒ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าขากรรไกร (X-Lift) แบบไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางแบบติดท้ายควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๔๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ โครงการจ้างทำหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐๐ เล่ม
ประกาศ เทศบาลนครนครปฐม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๔๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) จำนวน ๒ รายการ
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๓๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ โครงการจ้างบริการเก็บขนขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒) ขยายระยะเวลาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนข้างอ่างเก็บน้ำประปานาสร้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๔๓ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Cannon LBP๖๐๓๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๑๒๖ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๔๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๘๑๑ นฐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๕๙-๐๐๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๔๓ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๔๘ เรื่อง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๔๘ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนราชมรรคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒,๗๕๓ ตัว ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนแบบพับปลาย พร้อมชุดคีบวัสดุแบบกลีบบัว จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (กองการประปา)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพี้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนจันทรคามพิทักษ์ และถนนสนามจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนไผ่เตย จากถนนเพชรเกษมจนถึงถนนวัดโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน ๒๑,๐๐๐ ลิตร)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกแบบติดตั้งกว้านสลิง (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์
สัญญาจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๓ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๒ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๗ เรื่อง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน ๒๑,๐๐๐ ลิตร)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกปืนปั๊มน้ำ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประปาประเภทท่อพีวีซี และที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนจัรทรคามพิทักษ์และถนนสนามจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำประปา ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์บรรทุก ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน ผค ๕๑๒๑ นฐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๙-๐๐๑๕ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม (๔,๐๐๐ ที่นั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนจันทรคามพิทักษ์และถนนสนามจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อรถฟาร์แทรกเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง แบบติดท้ายควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สถานีกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประมูลให้เช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มด้านหน้าประตูเข้าออก บริเวณอาคารสนามแบดมินตัน พระราชวังสนามจันทร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๑ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๓ เรื่อง
ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒,๗๕๓ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒,๗๕๓ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกวดราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางแบบติดท้ายควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนราชมรรคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุรายการเก้าอี้ไม้มีพนักพิง ขาเหล็กหล่อ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๕ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๘ เรื่อง
ประกวดราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางแบบติดท้ายควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ลวท.๑๔ มี.ค.๖๖))
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ลวท.๑๔ มี.ค.๖๖)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม (๔,๐๐๐ ที่นั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าขากรรไกร (X-Lift) แบบไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม (๔,๐๐๐ ที่นั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองการประปา)
ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนแบบพับปลาย พร้อมชุดคีบวัสดุแบบกลีบบัว จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๕ เรื่อง
สัญญา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๓ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกาย บริเวณอ่างเก็บน้ำประปานาสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกแบบติดตั้งกว้านสลิง (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม (๔,๐๐๐ ที่นั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนแบบพับปลาย พร้อมชุดคีบวัสดุแบบกลีบบัว จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนราชมรรคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒,๗๕๓ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๐ เรื่อง (กองการประปา)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม (๔,๐๐๐ ที่นั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนเทศาตั้งแต่บริเวณหน้าโรงพยาบาลจนถึงคลองจรเข้น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางแบบติดท้ายควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าขากรรไกร (X-Lift) แบบไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๓ เรื่อง
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานอาคาร ๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) จำนวน ๑ โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๙ เรื่อง
ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนแบบพับปลายพร้อมชุดคีบวัสดุแบบกลีบบัว จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนแบบพับปลายพร้อมชุดคีบวัสดุแบบกลีบบัว จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกแบบติดตั้งกว้านสลิง (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๙ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๑๖ เรื่อง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวัดโพธิ์ จากแยกถนนไผ่เตยจนถึงถนนทวารวดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
สัญญาจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๘ เรื่อง
สัญญาจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๙ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนซอยและพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในชุมชน ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนซอยและพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในชุมชน ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนเทศา ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงพยาบาล จนถึงคลองจรเข้น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกายบริเวณอ่างเก็บน้ำประปานาสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนเทศา ตั้งแต่บริเวณ หน้าโรงพยาบาลจนถึงคลองจรเข้น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๓๐ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๗ เรื่อง
สัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างทำของ งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒ เรื่อง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกายบริเวณอ่างเก็บน้ำประปานาสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๙ เรื่อง
ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒,๗๕๓ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนราชดำเนิน (ถนนต้นสน) เฉลิมพระเกียรติฯ ๙๐ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้า สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒,๗๕๓ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๙ เรื่อง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๒๘ เรื่อง
สัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างทำของ งานการซื้อและการจ้าง จำนวน ๖ เรื่อง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใส ค.ส.ล. ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกาย บริเวณอ่างเก็บน้ำประปานาสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จำนวน ๘ เรื่อง (กองการประปา)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนเทศา ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงพยาบาลจนถึงคลองจรเข้น้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขยขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้าทางลาดตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใส ค.ส.ล. ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนไผ่เตย จากถนนเพชรเกษมจนถึงถนนวัดโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สถานีกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง ๓๓ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๓๑ เรื่อง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวัดโพธิ์ จากแยกถนนไผ่เตยจนถึงถนนทวารวดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขายทอดตลาดพัสดุแปลงเรือนจำกลางนครปฐม (เดิม) แปลงหมายเลขทะเบียน นฐ.๑๖
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕)
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดถนนซอยและพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะในชุมชน ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๔๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๙,๓๐๙ บาท
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๙ เรื่อง
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน (แบบแขวน) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ เครื่อง
สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารเรียน ชั้น ป.๔-๖ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา จำนวน ๑ โครงการ
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง งานการซื้อและการจ้าง ๑๕ เรื่อง
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนไผ่เตยจากถนนเพชรเกษมจนถึง ถนนวัดโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งจ้างที่ ๑๔๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๗๘,๕๐๐ บาท
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๗๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๓๓,๔๗๕ บาท
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๗๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๖,๓๐๐ บาท
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๖๖,๗๓๐ บาท
จ้างเหมาซ่อมแอร์รถยนต์ จำนวน ๒ คัน ตามหนังสือข้อตกลงที่ ๑๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๘,๖๐๐ บาท