ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2559