ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
เรื่องการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เอกสารการเปลี่ยนแปลงรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จำนวน ๑ หลัง
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2559