ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 • น้ำตาลศัตรูร้าย ทำลาย”ฟัน”
 •  
 • สาระน่ารู้ เรื่อง "โรคไข้เลือดออก" 🦟💉 เพื่อร่วมกันเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงที ✅ "รู้ก่อนสาย ป้องกันไข้เลือดออก" 🛡
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "5 ย หลีกเลี่ยง โรคพิษสุนัขบ้า" 🚫🐶
 •  
 • กพร.เชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน
 •  
 • โรคปริทันต์ เรื่องไม่เล็ก สำหรับเด็กเป็นเบาหวาน
 •  
 • ๘ ข้อแนะนำ "ตลาด" ป้องกันโควิด - 19
 •  
 • ยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่
 •  
 • จุดเสี่ยงในที่สาธารณะ…จับแล้วต้องรีบล้าง
 •  
 • การอำนวยความสะดวก แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ในการลงคะแนน การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
 •  
 • เลี้ยงสัตว์ปีกอย่างไร ไร้โรคระบาด (สำหรับเกษตรกร)
 •  
 • ดูแลช่องปาก ช่วยลดเบาหวาน กับ ความดัน ปฏิบัติ 3 อ. บอกลา 2 ส.
 •  
 • รณรงค์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้กับเด็กอายุ ๗ ปีบริบูรณ์ และกลุ่มผู้เปราะบาง
 •  
 • รณรงค์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้กับเด็กอายุ ๗ ปีบริบูรณ์ และกลุ่มผู้เปราะบาง
 •  
 • รณรงค์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้กับเด็กอายุ ๗ ปีบริบูรณ์ และกลุ่มผู้เปราะบาง
 •  
 • รณรงค์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้กับเด็กอายุ ๗ ปีบริบูรณ์ และกลุ่มผู้เปราะบาง
 •  
 • รณรงค์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้กับเด็กอายุ ๗ ปีบริบูรณ์ และกลุ่มผู้เปราะบาง
 •  
 • ขอความร่วมมือช่วยกันลดภาวะโลกร้อน แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
 •  
 • อุปกรณ์ดูแลช่องปากแต่ละชนิดช่วยอะไรวัยเก๋าบ้าง?
 •  
 • โรคฮีทสโตรก หรือโรคลมแดด
 •  
 • โรคไข้หวัดใหญ่
 •  
 • ขอความร่วมมือประชาชนติดตั้งถังดักไขมัน
 •  
 • ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานภาครัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส Integrity and transparency assessment 2021
 •  
 • ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ โดยให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์การของท่าน
 •  
 • เชิญชวนร่วมกันดูแลรักษาคลองเจดีย์บูชา
 •  
 • 7 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในคนไทย
 •  
 • ขอเชิญตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ทางเว็บไซต์
 •  
 • การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 •  
 • เชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Smart Vote เพื่อติดตามข้อมูลการเลือกตั้ง
 •  
 • คู่มือการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครนครปฐม
 •  
 • การรับสมัครนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนครปฐมและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคอะลูมิเนียมที่เหลือใช้
 •  
 • การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
 •  
 • สื่อรณรงค์ป้องกันโควิด-19 🎬 โดย สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 •  
 • สาระน่ารู้ "9 ไอเดีย รีไซเคิลขวดพลาสติก"
 •  
 • คุณแม่อยู่บ้านช่วยชาติ ดูแลช่องปากให้สะอาดเพื่อลูก
 •  
 • ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส นครปฐมใสสะอาด 2564" "No Gift Policy"
 •  
 • กลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซีนโควิด-19 👨‍👩‍👧‍👦 ว่ามีกลุ่มใดบ้างที่จะได้รับ ❓
 •  
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐมและนายกเทศมนตรีนครนครปฐม
 •  
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐมและนายกเทศมนตรีนครนครปฐม
 •  
 • ขอเชิญชวน สถานประกอบการ 🏪 และบ้านเรือน 🏠 ติดตั้งถังดักไขมัน 🗑️
 •  
 • รู้ทันห่างไกล เคนมผง - เคทะเลทราย
 •  
 • ทานอาหาร Delivery อย่างไร ห่างไกล COVID-19
 •  
 • ๕ วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ
 •  
 • หมอก หรือ ฝุ่น PM 2.5
 •  
 • ยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อรับมือ COVID-19
 •  
 • รณรงค์เชิญชวนร่วมกันดูแลรักษาคุณภาพน้ำในคลองและภูมิทัศน์ริมคลอง
 •  
 • ประกาศเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง กำหนดสถานที่สำหรับแจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร ตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย กรณีบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค
 •  
 • คู่มือการใช้งาน แอปพลิเคชัน "หมอชนะ"
 •  
 • ข้อควรปฏิบัติและคำแนะนำ 😷 สำหรับผู้ที่กลับจากการเดินทางในช่วง เทศกาลปีใหม่