ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 • ประชาสัมพันธ์ เชียร์บอลโลก ไม่เล่นการพนัน
 •  
 • ประโยชน์ ๓Rs สำหรับโรงงาน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๙ มิถุนายน วันอานันทมหิดล
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๘ มิถุนายน วันทะเลโลก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ รณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตราการ ๓ เก็บ ๓ โรค
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วันอัฏฐมีบูชา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๕ มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โรค มือ เท้า ปาก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ผู้มีสิทธิขอรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรี่โลก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๑๐ วิธีหลีกหนียาเสพติด
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจคัดกรองวัณโรคปอด ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ล้อมรั้วครอบครัวด้วยรัก ใช้วัคซีนใจป้องกันยาเสพติด
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ หยุดเผาขยะลดหมอกควัน เพื่ออากาศบริสุทธิ์
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๙ ข้อดีของการใช้ถุงผ้า
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์การใช้จักรยานเพื่อลดการใช้รถยนต์
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๕ สมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจคัดกรองวัณโรคปอด (ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
 •  
 • การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๕ เคล็ดลับประหยัดค่าไฟ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเชิงรุก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วันกาชาดสากล
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ คัดแยกขยะเป้นเรื่องง่ายๆ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๕ ภัยพึงระวังในช่วงฝนตก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๕ โรคร้ายต้องระวังช่วงหน้าร้อน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจคัดกรองวัณโรคปอด (ในวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ศิลป์สร้างสรรค์สื่อป้องกันยาเสพติด
 •  
 • ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจคัดกรองวัณโรคปอด (ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษานอกระบบ (กศน.) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมและมัธยมศึกษา)
 •  
 • แนวทางการให้บริการประชาชนในการบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย
 •  
 • ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจัดหางานจังหวัดนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูุงอายุ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ "ระดับประเทศ"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
 •  
 • ขอเชิญชม ช่อง 3 Power Team Concert ในโครงการ "รณรงค์ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ ต้ายยาเสพติด"
 •  
 • การแจ้งประชาสัมพันธ์จิตอาสาเฉพาะกิจฯ รับสิ่งของพระราชทาน รอบที่ ๓
 •  
 • การแสดงความเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล (ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ร่วมฟังบรรยายธรรมะ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องน้ำประปาไม่ไหล (ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐)
 •  
 • รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
 •  
 • ประชาสัมพันธ์เรื่องน้ำประปาไม่ไหล (ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐)
 •  
 • ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องน้ำประปาไม่ไหล
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ